Почетак » Обавештења
 

OБАВЕШТЕЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2021. ГОДИНИ

Одлуком о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену  комуналних услуга на територији Града Пожаревца („Сл. Гласник Града Пожаревца“ број 13/14 и 3/15) одређене су категорије корисника који остварују право на субвенционисану цену комуналних услуга, износ субвенције,  општи и посебни услови и начин остваривања права.

Износ субвенција за услуге водовода и канализације исказује се у метрима кубним и обрачунава кроз умањење цене воде и то:

            – 9 метара кубних за кориснике услуга водовода и канализације у стамбеним објектима од укупне потрошње;

            – 14 метара кубних за кориснике услуга водовода и канализације у индивидуалним домаћинствима  од укупне потрошње;

Износ  субвенције за услуге изношења и депоновања смећа исказује се процентуално и износи:

– 100% од цене услуге изношења и депоновања смећа.

Категорије корисника  који остварују право на субвенционисану цену комуналних услуга, су:

1 – грађани који су корисници материјалне подршке (новчана социјална помоћ) а који су ово право остварили преко Центра за социјални рад Пожаревац;

2 – грађани који су корисници права на помоћ и негу у кући, а који су ово право остварили преко Центра за социјални рад Пожаревац;

3 – грађани који су корисници услуге подршке за самостални живот – социјално становање у заштићеним условима – на основу члана 17. Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 и 13/13);

4 – слепа лица на основу евиденције Међуопштинске организације слепих и слабовидих Пожаревац;

5 – глува лица на основу евиденције Савеза глувих и наглувих града Пожаревца;

6 – домаћинства са децом ометеном у развоју према евиденцији Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју;

7 – борци, ратни војни инвалиди,  цивилни инвалиди рата и породице палих бораца  по прописима из области борачко инвалидске заштите;

8 – дијализирани и трансплатирани болесници према евиденцији Удружења дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника Републике Србије – Подручница у Пожаревцу;

9 – лица оболела од церебралне парализе на територији града Пожаревца по евиденцији Друштва за церебралну парализу града Пожаревца;

10 – лица код којих је утврђен губитак радне способности и признато право на инвалидску пензију и новчану накнаду за туђу помоћ и негу по прописима из пензијског и инвалидског осигурања код Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Пожаревац;

11 – пензионери, који примају најнижу пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

12- лица оболела од дистрофије која имају пребивалиште на теритирији града Пожаревца према евиденцији Међуопштинског удружења дистрпфичара Смедерево.

Општи  услови  за остваривање права на субвенционисану  цену  комуналних услуга су:

  1. уверење о држављанству за корисника комуналне услуге (оригинал или оверена фотокопија), којом се доказује да је корисник комуналних услуга држављанин Републике Србије и да је тражени статус стекао до дана подношења захтева,
  2. оригинал пријаве пребивалишта односно фотокопија личне карте (уз достављање оригинала личне карате на увид) за све пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга, а за малолетне чланове породице пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рођених. Наведеном документацијом се доказује да је корисник комуналних услуга односно чланови његове породице, пријављен на територији града Пожаревца, најмање шест месеци пре подношења захтева, на адреси на којој се налази непокретност за коју се подноси захтев за субвенционисану цену.

Посебни  услови  за остваривање права на субвенционисану  цену  комуналних услуга су:

1.- да корисник комуналних услуга који остварује новчану помоћ по прописима о социјалној заштити нема закључен уговор о доживотном издржавању или други уговор о располагању непокретностима за живота;

2.- да корисник услуге подршке за самостални живот – социјално становање у заштићеним условима  на основу члана 17. Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 и 13/13) нема закључен уговор о доживотном издржавању или други уговор о располагању непокретностима за живота;

3.- да корисник комуналних услуга као појединац или члан његове породице нема других непокретности осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини од 0,5 ха.

  1. -да корисник комуналних услуга као појединац или члан његове породице остварује:
  • додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица по прописима из социјалне заштите;
  • новчану накнаду за туђу помоћ и негу по прописима о пензијском и инвалидском осигурању;
  • најнижу пензију пре подношења захтева и да његова породица нема друге приходе и да нема закључен уговор о доживотном издржавању у својству примаоца издржавања или други уговор о располагању непокретностима за живота;

5.- да је корисник комуналних услуга као појединац или члан његове породице лице оштећеног слуха;

6.- да је корисник комуналних услуга као појединац или члан његове породице лице оштећеног вида;

7.- да је корисник комуналних услуга домаћинство са децом ометеном у развоју према евиденцији Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју;

  1. 8. да је корисник комуналних услуга лице оболело од дистрофије према евиденцији Међуопштинског удружења Смедерево;
  2. да је корисник комуналних услуга остварио својство и права борца, ратног војног инвалида , цивилног инвалида рата као и својство члана породице палог борца , по прописима из области борачко инвалидске заштите;
  3. -да је корисник комуналних услуга као појединац или члан његове породице болесник на дијализи или трансплатацији;
  4. -да је корисник комуналних услуга као појединац или члан његове породице лице оболело од церебралне парализе;

Грађани који су корисници материјалне подршке (новчана социјална помоћ), права на помоћ и негу у кући, а који су ова права остварили преко Центра за социјални рад Пожаревац, грађани који су корисници услуге подршке за самостални живот – социјално становање у заштићеним условима – на основу члана 17. Одлуке о социјалној заштити грађана града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 и 13/13), слепа лица, глува лица, домаћинства са децом ометеном у развоју према евиденцији Центра за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, борци, ратни војни инвалиди, цивилни инвалиди  рата  као и породице палог борца  по прописима из области борачко инвалидске заштите, дијализирани и трансплатирани болесници према евиденцији Удружења дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника Републике Србије – Подручница у Пожаревцу, лица оболела од церебралне парализе, дистрофичари који имају пребивалиште на територији града Пожаревца према евиденцији Међуопштинског удружења дистрофичара Смедерево, могу се у вези детаљнијих информација  за остваривање права   обратити  удружењима  односно надлежним службама која воде евиденцију  наведених категорија грађана.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2021. ГОДИНИ, ЗА КАТЕГОРИЈУ КОРИСНИКА  ИНВАЛИДСКЕ ПЕНЗИЈЕ, ТУЂЕ НЕГЕ И ПОМОЋИ  И ПЕНЗИОНЕРЕ КОЈИ ПРИМАЈУ НАЈНИЖИ ИЗНОС  ПЕНЗИЈЕ  ПРЕМА  ЗВАНИЧНО ОБЈАВЉЕНОМ ПОДАТКУ  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Лица код којих је утврђен губитак радне способности и признато право на инвалидску пензију и новчану накнаду за туђу помоћ и негу по прописима из области пензијског и инвалидског осигурања  и пензионери који примају најнижи износ пензије према званично објављеним подацима РС, пријаве за остваривање субвенционисане  цене  комуналних услуга  могу поднети:

– до 10.01.2021. године у писарници Градске управе Града Пожаревца  (канцеларија број 9), Дринска бр.2, 12000 Пожаревац.

Обрасци пријава се могу  преузети у канцеларији број 9. Градске управе Града Пожаревца  или на званичној интернет презентацији  Града Пожаревца (www.pozarevac.rs.)

Уз пријаву је потребно  приложити:

– Уверење о држављанству; ( не односи се на кориснике који су остварили право у претходној години).

– Пријаву пребивалишта односно фотокопија личне карте за све пунолетне чланове домаћинства, а за малолетне чланове домаћинства пријава пребивалишта  и извод из матичне књиге рођених;

– Правноснажно Решење Републичког фонда пензијског инвалидског осигурања, којим се доказује да је корисник као појединац или члан његове породице остварио право на инвалидску пензију односно да је корисник новчане накнаде за помоћ и негу по прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

– Чек о последњој исплаћеној пензији којим се доказује да је лице корисник најнижег износа пензије;        (за кориснике најнижег износа пензије).

– Уверење Службе за катастар непокретности  за корисника и чланове његове породице о имовном стању прибавља одељење по службеној дужности.

Напомена: Корисници или чланови њихове породице који поседују непокретности укупне површине преко 0,5 ха, немају право на субвенционисану цену комуналних услуга.).

– Уверење Пореске управе којим се доказује да корисник или чланови његове породице немају других непокретности осим одговарајућег стамбеног простора прибавља одељење по службеној дужности).

– потписану изјаву да корисник или члан његове породице није закључио уговор о доживотном издржавању или други уговор о располагању непокретностима за живота.