Početak » Obaveštenja
 

OBAVЕŠTЕNJЕ O OSTVARIVANJU SUBVЕNCIONISANЕ CЕNЕ KOMUNALNIH USLUGA NA TЕRITORIJI GRADA POŽARЕVCA U 2021. GODINI

Odlukom o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu  komunalnih usluga na teritoriji Grada Požarevca („Sl. Glasnik Grada Požarevca“ broj 13/14 i 3/15) određene su kategorije korisnika koji ostvaruju pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga, iznos subvencije,  opšti i posebni uslovi i način ostvarivanja prava.

Iznos subvencija za usluge vodovoda i kanalizacije iskazuje se u metrima kubnim i obračunava kroz umanjenje cene vode i to:

            – 9 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u stambenim objektima od ukupne potrošnje;

            – 14 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u individualnim domaćinstvima  od ukupne potrošnje;

Iznos  subvencije za usluge iznošenja i deponovanja smeća iskazuje se procentualno i iznosi:

– 100% od cene usluge iznošenja i deponovanja smeća.

Kategorije korisnika  koji ostvaruju pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga, su:

1 – građani koji su korisnici materijalne podrške (novčana socijalna pomoć) a koji su ovo pravo ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac;

2 – građani koji su korisnici prava na pomoć i negu u kući, a koji su ovo pravo ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac;

3 – građani koji su korisnici usluge podrške za samostalni život – socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima – na osnovu člana 17. Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13 i 13/13);

4 – slepa lica na osnovu evidencije Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Požarevac;

5 – gluva lica na osnovu evidencije Saveza gluvih i nagluvih grada Požarevca;

6 – domaćinstva sa decom ometenom u razvoju prema evidenciji Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju;

7 – borci, ratni vojni invalidi,  civilni invalidi rata i porodice palih boraca  po propisima iz oblasti boračko invalidske zaštite;

8 – dijalizirani i transplatirani bolesnici prema evidenciji Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srbije – Područnica u Požarevcu;

9 – lica obolela od cerebralne paralize na teritoriji grada Požarevca po evidenciji Društva za cerebralnu paralizu grada Požarevca;

10 – lica kod kojih je utvrđen gubitak radne sposobnosti i priznato pravo na invalidsku penziju i novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu po propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, filijala Požarevac;

11 – penzioneri, koji primaju najnižu penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

12- lica obolela od distrofije koja imaju prebivalište na teritiriji grada Požarevca prema evidenciji Međuopštinskog udruženja distrpfičara Smederevo.

Opšti  uslovi  za ostvarivanje prava na subvencionisanu  cenu  komunalnih usluga su:

  1. uverenje o državljanstvu za korisnika komunalne usluge (original ili overena fotokopija), kojom se dokazuje da je korisnik komunalnih usluga državljanin Republike Srbije i da je traženi status stekao do dana podnošenja zahteva,
  2. original prijave prebivališta odnosno fotokopija lične karte (uz dostavljanje originala lične karate na uvid) za sve punoletne članove porodice korisnika komunalnih usluga, a za maloletne članove porodice prijava prebivališta i izvod iz matične knjige rođenih. Navedenom dokumentacijom se dokazuje da je korisnik komunalnih usluga odnosno članovi njegove porodice, prijavljen na teritoriji grada Požarevca, najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva, na adresi na kojoj se nalazi nepokretnost za koju se podnosi zahtev za subvencionisanu cenu.

Posebni  uslovi  za ostvarivanje prava na subvencionisanu  cenu  komunalnih usluga su:

1.- da korisnik komunalnih usluga koji ostvaruje novčanu pomoć po propisima o socijalnoj zaštiti nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju ili drugi ugovor o raspolaganju nepokretnostima za života;

2.- da korisnik usluge podrške za samostalni život – socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima  na osnovu člana 17. Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13 i 13/13) nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju ili drugi ugovor o raspolaganju nepokretnostima za života;

3.- da korisnik komunalnih usluga kao pojedinac ili član njegove porodice nema drugih nepokretnosti osim odgovarajućeg stambenog prostora i zemljišta u površini od 0,5 ha.

  1. -da korisnik komunalnih usluga kao pojedinac ili član njegove porodice ostvaruje:
  • dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica po propisima iz socijalne zaštite;
  • novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;
  • najnižu penziju pre podnošenja zahteva i da njegova porodica nema druge prihode i da nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju u svojstvu primaoca izdržavanja ili drugi ugovor o raspolaganju nepokretnostima za života;

5.- da je korisnik komunalnih usluga kao pojedinac ili član njegove porodice lice oštećenog sluha;

6.- da je korisnik komunalnih usluga kao pojedinac ili član njegove porodice lice oštećenog vida;

7.- da je korisnik komunalnih usluga domaćinstvo sa decom ometenom u razvoju prema evidenciji Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju;

  1. 8. da je korisnik komunalnih usluga lice obolelo od distrofije prema evidenciji Međuopštinskog udruženja Smederevo;
  2. da je korisnik komunalnih usluga ostvario svojstvo i prava borca, ratnog vojnog invalida , civilnog invalida rata kao i svojstvo člana porodice palog borca , po propisima iz oblasti boračko invalidske zaštite;
  3. -da je korisnik komunalnih usluga kao pojedinac ili član njegove porodice bolesnik na dijalizi ili transplataciji;
  4. -da je korisnik komunalnih usluga kao pojedinac ili član njegove porodice lice obolelo od cerebralne paralize;

Građani koji su korisnici materijalne podrške (novčana socijalna pomoć), prava na pomoć i negu u kući, a koji su ova prava ostvarili preko Centra za socijalni rad Požarevac, građani koji su korisnici usluge podrške za samostalni život – socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima – na osnovu člana 17. Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13 i 13/13), slepa lica, gluva lica, domaćinstva sa decom ometenom u razvoju prema evidenciji Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, borci, ratni vojni invalidi, civilni invalidi  rata  kao i porodice palog borca  po propisima iz oblasti boračko invalidske zaštite, dijalizirani i transplatirani bolesnici prema evidenciji Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srbije – Područnica u Požarevcu, lica obolela od cerebralne paralize, distrofičari koji imaju prebivalište na teritoriji grada Požarevca prema evidenciji Međuopštinskog udruženja distrofičara Smederevo, mogu se u vezi detaljnijih informacija  za ostvarivanje prava   obratiti  udruženjima  odnosno nadležnim službama koja vode evidenciju  navedenih kategorija građana.

POTRЕBNA DOKUMЕNTACIJA ZA OSTVARIVANJЕ SUBVЕNCIONISANЕ CЕNЕ KOMUNALNIH USLUGA U 2021. GODINI, ZA KATЕGORIJU KORISNIKA  INVALIDSKЕ PЕNZIJЕ, TUĐЕ NЕGЕ I POMOĆI  I PЕNZIONЕRЕ KOJI PRIMAJU NAJNIŽI IZNOS  PЕNZIJЕ  PRЕMA  ZVANIČNO OBJAVLJЕNOM PODATKU  RЕPUBLIKЕ SRBIJЕ

Lica kod kojih je utvrđen gubitak radne sposobnosti i priznato pravo na invalidsku penziju i novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu po propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja  i penzioneri koji primaju najniži iznos penzije prema zvanično objavljenim podacima RS, prijave za ostvarivanje subvencionisane  cene  komunalnih usluga  mogu podneti:

– do 10.01.2021. godine u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca  (kancelarija broj 9), Drinska br.2, 12000 Požarevac.

Obrasci prijava se mogu  preuzeti u kancelariji broj 9. Gradske uprave Grada Požarevca  ili na zvaničnoj internet prezentaciji  Grada Požarevca (www.pozarevac.rs.)

Uz prijavu je potrebno  priložiti:

– Uverenje o državljanstvu; ( ne odnosi se na korisnike koji su ostvarili pravo u prethodnoj godini).

– Prijavu prebivališta odnosno fotokopija lične karte za sve punoletne članove domaćinstva, a za maloletne članove domaćinstva prijava prebivališta  i izvod iz matične knjige rođenih;

– Pravnosnažno Rešenje Republičkog fonda penzijskog invalidskog osiguranja, kojim se dokazuje da je korisnik kao pojedinac ili član njegove porodice ostvario pravo na invalidsku penziju odnosno da je korisnik novčane naknade za pomoć i negu po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

– Ček o poslednjoj isplaćenoj penziji kojim se dokazuje da je lice korisnik najnižeg iznosa penzije;        (za korisnike najnižeg iznosa penzije).

– Uverenje Službe za katastar nepokretnosti  za korisnika i članove njegove porodice o imovnom stanju pribavlja odeljenje po službenoj dužnosti.

Napomena: Korisnici ili članovi njihove porodice koji poseduju nepokretnosti ukupne površine preko 0,5 ha, nemaju pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga.).

– Uverenje Poreske uprave kojim se dokazuje da korisnik ili članovi njegove porodice nemaju drugih nepokretnosti osim odgovarajućeg stambenog prostora pribavlja odeljenje po službenoj dužnosti).

– potpisanu izjavu da korisnik ili član njegove porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju ili drugi ugovor o raspolaganju nepokretnostima za života.