Početak » Obaveštenja
 

OBAVЕŠTЕNJЕ O POČЕTKU IZRADЕ NACRTA PROGRAMA LOKALNOG ЕKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽARЕVCA ZA PЕRIOD 2024. DO 2026. GODINЕ

OBAVЕŠTЕNJЕ O POČЕTKU IZRADЕ NACRTA PROGRAMA LOKALNOG    ЕKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽARЕVCA ZA PЕRIOD 2024. DO 2026. GODINЕ, KAO  I NACRTA ODLUKЕ O USLOVIMA I NAČINU RЕALIZACIJЕ PROGRAMA LOKALNOG ЕKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽARЕVCA ZA PЕRIOD 2024. DO 2026. GODINЕ, A  U TOKU 2024. GODINЕ.

 

Shodno članu 32. Zakona o planskom sistemu („Službeni glasnik RS, br.  30/18) i članu 4. Odluke  o javnoj raspravi  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18) Odeljenje za investicije, lokalni ekonomski razvoj i  poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade  nacrta Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2024. do 2026. godine, kao i nacrta Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2024. do 2026. godine, a  u toku 2024.godine.

Opšti cilj navedenog Programa je doprinos ekonomskom razvoju Grada Požarevca kroz uspostavljanje povoljnog  poslovnog okruženja.

Specifiči cilj Programa je unapređenje poslovanja postojeće privrede Grada Požarevca, unapređenje investicionog ambijenta, stimulisanje produktivnosti i  pružanje podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća,  kroz proširenje kapaciteta, nabavku opreme ili mašina, podrške  učestvovanje na sajmovima,  dobijanje sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta i/ili poboljšanja kvaliteta upravljanja delatnošću, obezbeđivanje sredstava za proširenje ili izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, nabavku mašina i opreme neophodnih za proširenje kapaciteta i unapređenje uslova rada i  subvencionisanje kamata na dodeljene kredite.

Planirano je da nacrt Progama lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2024. do 2026. godine, kao  i nacrt Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2024. do 2026. godine, a  u toku 2024. godine,  budu  izrađeni  do kraja marta 2024.godine.

Tokom procesa izrade navedenih akata izvršeće se konsultacije sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Rezultati  eh- ante analize efekata  i eh –post analize efekata  biće prezentovani javnosti.

 

Rukovodilac 

Odeljenja za investicije, lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu

i zaštitu životne sredine

s.r. Stefan Marjanović, dipl. pravnik