Почетак » Обавештења
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИЗРАДЕ НАЦРТА ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ    ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ, КАО  И НАЦРТА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ, А  У ТОКУ 2024. ГОДИНЕ.

 

Сходно члану 32. Закона о планском систему („Службени гласник РС, бр.  30/18) и члану 4. Одлуке  о јавној расправи  („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/18) Одељење за инвестиције, локални економски развој и  пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца обавештава заинтересовану јавност о почетку израде  нацрта Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2024. до 2026. године, као и нацрта Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2024. до 2026. године, а  у току 2024.године.

Општи циљ наведеног Програма је допринос економском развоју Града Пожаревца кроз успостављање повољног  пословног окружења.

Специфичи циљ Програма је унапређење пословања постојеће привреде Града Пожаревца, унапређење инвестиционог амбијента, стимулисање продуктивности и  пружање подршке за развој малих и средњих предузећа,  кроз проширење капацитета, набавку опреме или машина, подршке  учествовање на сајмовима,  добијање сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта и/или побољшања квалитета управљања делатношћу, обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, набавку машина и опреме неопходних за проширење капацитета и унапређење услова рада и  субвенционисање камата на додељене кредите.

Планирано је да нацрт Прогама локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2024. до 2026. године, као  и нацрт Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период 2024. до 2026. године, а  у току 2024. године,  буду  израђени  до краја марта 2024.године.

Током процеса израде наведених аката извршеће се консултације са заинтересованим странама и циљним групама. Резултати  ех- ante анализе ефеката  и ех –post анализе ефеката  биће презентовани јавности.

 

Руководилац 

Одељења за инвестиције, локални економски развој, пољопривреду

и заштиту животне средине

с.р. Стефан Марјановић, дипл. правник