Početak » Obaveštenja
 

Obaveštenje o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada Slavica Nikolić PR. Radnja za sakupljanje otpada Aleksandar 17 Požarevac

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj,

poljoprivredu i zaštitu životne sredine

ul. Drinska br. 2

12000 Požarevac

O B A V E Š T E Nj E

o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada Slavica Nikolić PR. Radnja za sakupljanje otpada Aleksandar 17 Požarevac

                Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa članom 63. stav 3. i članom 69. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. Zakon) objavljuje Obaveštenje o prijemu Zahteva broj:14-501-268/2019 od 02.12.2019. godine za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji grada Požarevca od strane Slavice Nikolić PR.Radnja za sakupljanje otpada Aleksandar 17 Požarevac ul. Jugovićeva br. 83 12000 Požarevac.

Nadležni organ obaveštava javnost da je Slavica Nikolić PR. Radnja za sakupljanje otpada Aleksandar 17 Požarevac (registrovan kod APR sa matičnim brojem 65499517) podneo Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada dana 02.12.2019. godine

Aktivnosti koje navedeni operater preduzima u okviru sakupljanja neopasnog otpada su sakupljanje papira, plastike i PET – ambalaže(aluminijumske limenke) na teritoriji grada Požarevca.

Po sakupljanju navedenog neopasnog otpada na teritoriji grada Požarevca isti odmah predaje ovlašćenom operateru sa kojim ima sklopljen Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 31.12.2019. godine na e-mail: mvasic@pozarevac.rs

                Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova u kancelariji broj 115(na spratu), kontakt telefon: 012/539-726 Gradske uprave grada Požarevca Ul. Drinska br. 2 u Požarevcu.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter