Почетак » Обавештења » Попис пољопривреде » О Граду
 

Обавештење уз прелиминарну листу кандидата за претест за обуку за пописивачеNotice the preliminary list of candidates for the pretest training for enumerators

ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ И ГРАДСКУ ОПШТИНУ КОСТОЛАЦ

Кандидати чије се име и презиме налази изнад црте на прелиминарној листи кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, дужни су да пописној комисији, од 20. до 24. августа, предају следећа документа:

 • копију личне карте или пасоша;
 • оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • копију радне књижице (за запослене);
 • копију овереног индекса, односно потврду о уписаном семестру у 2012. години (за студенте);
 • уверење да против кандидата није покренута истрага односно уверење да против кандидата није подигнута оптужница (ова уверења могу да приложе накнадно, тј. до почетка обуке);
 • уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање или копију овереног картона са евиденције ове службе (за незапослене кандидате), не старију од месец дана. Незапослени кандидати који нису пријављени у Националној служби за запошљавање нпр. индивидуални пољопривредници, не доносе овај документ;
 • потврду о последњој уплати пензије (за пензионере).

Сваки кандидат мора да има отворен ненаменски текући рачун на своје име јер му се једино тако може платити за рад у попису. Уколико кандидат није у могућности да на време отвори текући рачун, може то учинити и накнадно, с тим што је обавезан да податке донесе пописној комисији што пре, а најкасније до почетка обуке. Уколико ове податке има, кандидат ће саопштити број ненанменског текућег рачуна и назив банке у којој је отворен лицу коме предаје документацију.

Сматраће се да је кандидат одустао од рада у овом попису уколико у предвиђеном термину не поднесе на увид тражена документа.

У случају када кандидат није у могућности да лично преда документа пописној комисији, може то уместо њега учинити и друго лице (члан породице или неко други). Важно је да документација буде потпуна (копија је обавезна).

По предаји документације, кандидат се потписује на посебном обрасцу, чиме се потврђује да је документација предата.

Предаја документације врши се у периоду од 20. до 24. августа, од 8:00 до 16:00 часова, у згради Градске управе Града Пожаревца, Дринска број 2, канцеларија број 133

У исто време када предају документацију, кандидатима ће бити уручено Упутство за пописивање које треба да проуче ради припреме за обуку тј. за претест.

Рок за жалбу на избор кандидата за пописиваче и разматрање жалби од стране пописне комисије је предвиђено од 20. до 24. августа.

Објављивање коначних листа кандидата за претест за обуку за пописиваче, по насељима, као и време и место одржавања претеста је 27. августа.

ZA GRAD POŽAREVAC I GRADSKU OPŠTINU KOSTOLAC

Kandidati čije se ime i prezime nalazi iznad crte na preliminarnoj listi kandidata za pretest za obuku za popisivače, po naseljima, dužni su da popisnoj komisiji, od 20. do 24. avgusta, predaju sledeća dokumenta:

 • kopiju lične karte ili pasoša;
 • overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
 • kopiju radne knjižice (za zaposlene);
 • kopiju overenog indeksa, odnosno potvrdu o upisanom semestru u 2012. godini (za studente);
 • uverenje da protiv kandidata nije pokrenuta istraga odnosno uverenje da protiv kandidata nije podignuta optužnica (ova uverenja mogu da prilože naknadno, tj. do početka obuke);
 • uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ili kopiju overenog kartona sa evidencije ove službe (za nezaposlene kandidate), ne stariju od mesec dana. Nezaposleni kandidati koji nisu prijavljeni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje npr. individualni poljoprivrednici, ne donose ovaj dokument;
 • potvrdu o poslednjoj uplati penzije (za penzionere).

Svaki kandidat mora da ima otvoren nenamenski tekući račun na svoje ime jer mu se jedino tako može platiti za rad u popisu. Ukoliko kandidat nije u mogućnosti da na vreme otvori tekući račun, može to učiniti i naknadno, s tim što je obavezan da podatke donese popisnoj komisiji što pre, a najkasnije do početka obuke. Ukoliko ove podatke ima, kandidat će saopštiti broj nenanmenskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren licu kome predaje dokumentaciju.

Smatraće se da je kandidat odustao od rada u ovom popisu ukoliko u predviđenom terminu ne podnese na uvid tražena dokumenta.

U slučaju kada kandidat nije u mogućnosti da lično preda dokumenta popisnoj komisiji, može to umesto njega učiniti i drugo lice (član porodice ili neko drugi). Važno je da dokumentacija bude potpuna (kopija je obavezna).

Po predaji dokumentacije, kandidat se potpisuje na posebnom obrascu, čime se potvrđuje da je dokumentacija predata.

Predaja dokumentacije vrši se u periodu od 20. do 24. avgusta, od 8:00 do 16:00 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, Drinska broj 2, kancelarija broj 133

U isto vreme kada predaju dokumentaciju, kandidatima će biti uručeno Uputstvo za popisivanje koje treba da prouče radi pripreme za obuku tj. za pretest.

Rok za žalbu na izbor kandidata za popisivače i razmatranje žalbi od strane popisne komisije je predviđeno od 20. do 24. avgusta.

Objavljivanje konačnih lista kandidata za pretest za obuku za popisivače, po naseljima, kao i vreme i mesto održavanja pretesta je 27. avgusta.