Почетак » Актуелно » О Граду
 

Обележен Дан општине КостолацThe Day of the Municipality Kostolac

У Костолцу је свечаном седницом Скупштине обележен Дан општине. Костолац је пре пет година добио статус градске општине у саставу Пожаревца и од тада се 29. јануар обележава као Дан општине. Свечаности, на којој је уручено највеће признање, кључ градске општине дугогодишњем директору, сада пензионеру тадашњег Индустријско-енергетског комбината Кости Макару присуствовале су многобројне званице, представници града Пожаревца, Браничевског управног округа и Привредног друштва ТЕКО Костолац.

Kostolac_01

На данашњој свечаној седници Дан општине Костолчанима је честитао председник, Иван Савић:

-Приоритет градске општине Костолац је повећање квалитета живота грађана у свим сегментима живота. Наш циљ је модерна и уређена градска општина. У години која је пред нама наш најважнији задатак је да следимо стратегију убрзаног развоја. За остварење постављених циљева потребан је мукотрпан рад, али у нама постоји жеља за напретком, а грађани ће бити сведоци резултата и дела“, рекао је између осталог Иван Савић.

Kostolac_002

О настанку Костолца који се први пут помиње у Повељи кнеза Лазара 1380. године као и развоју у току ратних и послератних година и садашњем тренутку на свечаности Дана општине говорио је председник Скупштине, Ненад Марковић:

„Градска општина Костолац данас броји више од 15 000 становника чију структуру чини 26 нација и етничких група које су са собом донеле своју историју и своје обичаје. Управо та различитост је право богатство и потенцијал Костолца за развој, а ми као локална самоуправа смо ту да им обезбедимо боље услове за живот. Посебан акценат требамо ставити на одрастање наших најмлађих суграђана, али не смемо заборавити ни раднике, пољопривреднике, ни све остале суграђане. Данашњи празник је прилика да се преиспитамо да ли је могло све брже, боље, и више. Лично сам задовољан постигнутим, али сматрам да је једна година кратак период за све оно што треба урадити, истакао је Марковић.

Нераскидиви део живота и свакодневнице Костолца је Привредно друштво “Термоелектране и копови“ Костолац које ове године улази у највећу енергетску инвестицију у Србији, изградњу новог блока снаге 350 мегавата, подсетио је на свечаној седници Скупштине општине директор компаније Драган Јовановић:

-У наредних пет година Костолац ће бити велика инвестициона локација у читавој Србији. Овде ће се инвестирати око милијарду долара свежег капитала у нову производну инвестицију. Добили смо, захваљујући функционисању и општине и града Пожаревца и услове за то. Подсетићу да је општина Костолац једна од ретких која има усвојен Просторни план и све услове да се та инфраструктурна делатност шири убрзано. Сигуран сам да ће и у будућности постојати заједнички језик у функционисању привреде и општине. Сведоци смо да тренутно не можемо да решимо све проблеме, да тренутно ни капацитети самог Привредног друштва нису довољни да се реше сва путања ни око запошљавања ни око изградње све инфраструктуре, али је задатак да радимо на томе. Сигуран сам да ћемо кроз директну сарадњу радити на добробити грађана Костолца“, изјавио је Јовановић.

Костолчанима је Дан општине честитао и начелник Браничевског управног округа Александар Ђокић. Кости Макару, некадашњем директору ИЕК Костолац сада пензионеру, годишњу награду Костолца, кључ, уручио је председник општине Иван Савић. Захваљујући се на признању Коста Макар је рекао да је Костолац његов живот.In Kostolac a ceremonial session of the Assembly marked the Municipality Day. Kostolac five years ago got the status of an urban municipality in the composition of Pozarevac and has since January 29, the Day of the Municipality. The ceremony, which was awarded the highest recognition, the key to the city municipality longtime director, now retired former Industrial energy conglomerates bones Makar was attended by numerous guests, representatives of Pozarevac, Branicevo administrative districts and the Company TEKO Kostolac.

Kostolac_01

At today’s formal meeting of the Municipality Day Kostolčanima congratulated the President, Ivan Savic:

-Priority urban municipality Kostolac is to increase the quality of life of citizens in all walks of life. Our goal is a modern and developed city municipalities. In the year ahead of us our most important task is to follow a strategy of rapid development. To achieve the set goals need hard work, but in us there is a desire for progress, and citizens will be witnessing the results and work, “said Ivan Savic, among other things.

Kostolac_002

On the Origin of Kostolac which was first mentioned in the Charter of Prince Lazar in 1380 as well as the development during the war and post-war years and the present moment in a ceremony Day of the Municipality spoke the president of the Assembly, Nenad Markovic:

“Municipality Kostolac today has more than 15 000 inhabitants, whose structure consists of 26 nations and ethnic groups brought with them their history and their customs. This distinction is real wealth and potential for development and locals, and we as local government are there to provide them with better living conditions. Special emphasis should be placed on growing our youngest citizens, but we must not forget the workers, farmers, not all other citizens. Today’s holiday is an opportunity to examine whether it could ever faster, better, and more. Personally, I am satisfied with the achievements, but I think that is one year short period for what needs to be done, said Markovic.

An integral part of everyday life and locals left the “Thermal Power Plants and Mines” Kostolac which this year has the highest energy investment in Serbia, the construction of a new unit of 350 MW, recalled the solemn session of the Municipal Assembly company director Dragan Jovanovic:

-In The next five years Kostolac will be a great investment location in the whole of Serbia. Here you will invest about one billion dollars of fresh capital into new production investment. We got it, thanks to the functioning of the municipality and town of Pozarevac and conditions for it. Let me remind you that the municipality Kostolac one of the few that has adopted the Spatial Plan and all conditions to the infrastructure business is expanding rapidly. I’m sure I will in the future be a common language in the functioning of the economy and the municipality. We see that we are not able to solve all the problems, there are currently no facilities of the company itself is not sufficient to solve all the trajectory is not about employment is not all about building infrastructure, but the task to work on it. I’m sure we’ll work through direct cooperation for the benefit of citizens and locals, “said Jovanovic.

The Chief Administrative District of Branicevo Aleksandar Djokic congratulated citizens of Kostolac the Municipality Day. Kosta Makar, former director IEK Kostolac now a pensioner, an annual award and locals, key, handed the mayor Ivan Savic. Thanks to a grant of Costa Makar said Kostolac his life.

Подели са другима: Facebook Twitter