Početak » Gradska uprava » Odeljenje za inspekcijske poslove
 

Odeljenje za inspekcijske poslove

Rukovodilac odeljenja: Žaklina Jovović

Tel: 012/539-784

 

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

 • poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i propisa donetih na osnovu zakona iz oblasti komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, turizma, puteva i prevoza putnika u javnom saobraćaju, kao i poslove nadzora nad realizacijom programa preduzeća koji se bave održavanjem komunalne higijene javno prometnih površina i javnih zelenih površina,
 • inspekcijski nadzor nad izvršavanjem odredaba zakona i podzakonskih akata iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja;
 • praćenje stanja, predlaganje mera i nadzorom nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke u životnoj sredini, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu;
 • donošenje rešenja i nalaganje mere i praćenje njihovog sprovođenja;
 • praćenje stanja, predlaganja mera i inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada pravnih lica koje obavljaju komunalnu delatnost i postupanje preduzetnika, pravnih lica i građana, u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; nadzor u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina;
 • javnu higijenu, uređenje Grada, javnih zelenih površina, javne rasvete, snabdevanje naselja vodom i odvođenja otpadnih voda, snabdevanje toplotnom energijom, iznošenje i deponovanje smeća, sahranjivanje, groblja, kafilerije, dimničarske usluge, delatnosti pijaca, čistoću javnih površina, raskopavanje ulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene;
 • praćenje stanja, predlaganje mere i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva;
 • nadzor nad primenom gradskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj i saobraćajna signalizacija, nadzor nad vršenjem istovara i utovara robe iz motornih vozila; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad zakonitošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza;
 • praćenje stanja, predlaganje mera i nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti trgovine kao povereni posao van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine;
 • saradnju sa drugim organima i organizacijama radi međusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanja pomoći i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova;
 • pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo;
 • mere zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda, mere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica, organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve preventivne i operativne mere zaštite života i imovine građana;
 • preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika;
 • sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima;
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Gradskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Grada,
 • učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada, obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokruga rada odeljenja, sve poverene kao i druge poslove iz svog delokruga. 

A) ODSЕK KOMUNALNЕ INSPЕKCIJЕ

Šef odseka: Leposava Vasić

Telefon: 012/539-783

Radno vreme: 

– radni dan: 7,30 – 20,00

– nedelja: 7,00 – 12,00

INSPЕKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNЕ SRЕDINЕ

Inspektorka: Olivera Najdanović

Telefon: 012/539-782

SAOBRAĆAJNA INSPЕKCIJA

Inspektori: Žaklina Jovović i Slobodan Jovanović

Telefon: 012/539-659

PROSVЕTNI INSPЕKTOR

Inspektor: —

Telefon: 012/539-635

B) GRUPA ZA POSLOVЕ ODBRANЕ I VANRЕDNЕ SITUACIJЕ

Koordinator grupe: Aleksandar Katić

Telefon: 012/539-781