Početak » Gradska uprava » Odeljenje za investicije, lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
 

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove ima sledeće Odseke:

A) ODSЕK ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJЕ

Šef odseka: Zorica Gnjatić

Telefon: 012/539-764

B) ODSЕK ZA OZAKONJЕNJЕ OBJЕKATA

Šef odseka: Ružica Stanojević

Telefon:012/539-793

V) ODSЕK ZA OBJЕDINJЕNU PROCЕDURU

Šef odseka: Vojislav Pajić

Telefon:012/539-797

 

Kontakt osoba za uvid u predmete podenete u sistemu CISA u okviru elektronske objedinjene procedure

Aleksandra Nejković

Telefon: 066/8057386

 

Rukovodilac odeljenja: Ivan Manojlović

Kancelarija br. 135

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo obavlja poslove koji se odnose na:

 • izradu, donošenje, evidentiranje, objavljivanje i čuvanje dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja:
 • obrađuje i priprema analize i inicijative za izradu planova, pribavlja uslove i saglasnosti za potrebe izrade planova, pregleda i proverava materijal za rani javni uvid i nacrte planova u toku izrade, organizuje i sprovodi javne prezentacije i javne uvide planskih dokumenata, koordinira rad sa nadležnim ministarstvom i drugim organima,
 • priprema odluke o izradi i donošenju planskih dokumenata,
 • donosi rešenja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu,
 • dostavlja planske dokumente i druge potrebne podatke za Centralni registar planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema,
 • učestvuje u radu Komisije za planove Grada Požarevca,
 • potvrđivanje urbanističko-tehničkih dokumenata;
 • potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije;
 • sprovođenje postupka potvrđivanja urbanističkih projekata;
 • izdaje informacije o lokaciji;
 • sprovođenje objedinjene procedure:
 • izdavanje i izmena lokacijskih uslova, izdavanje i izmena građevinske dozvole; izdavanje privremene građevinske dozvole;
 • izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova;
 • izdavanje upotrebne dozvole i dostava upotrebne dozvole organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra;
 • potvrđivanje prijave radova;
 • potvrđivanje prijema izjave o završetku izrade temelja;
 • obaveštavanje građevinske inspekcije o prijemu izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu;
 • podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara;
 • podnošenje zahteva za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu;
 • vodi registar objedinjene procedure na nivou Grada i omogućava dostupnost podataka i saradnje sa Centralnim registrom objedinjenih procedura;
 • podnošenje prijave za privredni prestup i prekršajne prijave protiv imaoca javnih ovlašćenja i odgovornog lica imaoca javnih ovlašćenja;
 • ozakonjenje objekata: izdaje rešenja o ozakonjenju objekata, dostavlja pravnosnažno rešenje o ozakonjenju objekta i elaborat geodetskih radova organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra, vodi službenu evidenciju o izdatim rešenjima o ozakonjenju i spisak izdatih rešenja objavljuje u elektronskom obliku putem interneta;
 • druge poslove vezane za sprovođenje planskih dokumenata i poslove izgradnje i uređenja;
 • vršenje nadzora nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kojima se regulišu projektovanje, građenje i rekonstrukcija objekata (visokogradnja, niskogradnja i dr.), izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način;