Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeća

Na osnovu člana 37. st. 1 i 2, člana 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/16) i člana 33. stav 1. tačka 6) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16 – prečišćen tekst), Skupština Grada Požarevca, na sednici održanoj dana 18.5.2017. godine, donela je

O D L U K U 

o stavljanju van snage Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac  

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove odluke, stavlja se van snage Odluka  o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 1/17).

Član 2.

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ objaviti poništavanje  teksta oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac i oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Požarevca“.

U Požarevcu,  18.5.2017. godine                                                                    Broj: 12-06-63/16

 SKUPŠTINA  GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK  SKUPŠTINE GRADA

Bojan Ilić, s.r.


PONIŠTENjE OGLASA

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA,

12000 POŽAREVAC, DRINSKA 2.

Tel. 012/539-606; faks 012/531-115

Oglasi  o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac i Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 17 od 6.3.2017. godine poništavaju se.

 

PONIŠTENjE OGLASA

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA,

12000 POŽAREVAC, DRINSKA 2.

Tel. 012/539-606; faks 012/531-115

Oglasi  o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac i Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac, objavljeni u  „Večernjim novostima“ od 13.3.2017. godine poništavaju se.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter