Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналних предузећа

На основу члана 37. ст. 1 и 2, члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16) и члана 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној дана 18.5.2017. године, донела је

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац  

Члан 1.

Даном ступања на снагу ове oдлуке, ставља се ван снаге Одлука  о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац  („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/17).

Члан 2.

У „Службеном гласнику Републике Србије“ објавити поништавање  текста огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац и огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу,  18.5.2017. године                                                                    Број: 12-06-63/16

 СКУПШТИНА  ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бојан Илић, с.р.


ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

12000 ПОЖАРЕВАЦ, ДРИНСКА 2.

Тел. 012/539-606; факс 012/531-115

Огласи  о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац и Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, објављени у „Службеном гласнику РС“, бр. 17 од 6.3.2017. године поништавају се.

 

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,

12000 ПОЖАРЕВАЦ, ДРИНСКА 2.

Тел. 012/539-606; факс 012/531-115

Огласи  о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац и Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Пожаревац, објављени у  „Вечерњим новостима“ од 13.3.2017. године поништавају се.

Подели са другима: Facebook Twitter