Почетак » Обавештења
 

Одлука о утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају новогодишњих јелки на територији Града Пожаревца

            Градско веће Града Пожаревца, на седници одржаној 17. децембра 2019.године, разматрало је потребу o утврђивању локације и начина коришћења површине јавне намене за продају новогодишњих јелки на територији Града Пожаревца за време трајања новогодишњих празника, те на основу члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца, бр.1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), донело

О Д Л У К У

о утврђивању локације и начина коришћења

површине јавне намене за продају новогодишњих јелки на територији Града Пожаревца

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се простор на 2 (два) паркинг места и слободан простор са десне стране ( од улаза у паркинг) до ограде на паркингу у улици Моше Пијаде у Пожаревцу, као локацијa јавне намене за продају новогодишњих јелки за време трајања новогодишњих празника у периоду почев од 20.децембра 2019. године закључно са 30.децембром 2019. године.

Члан 2.

              Корисник јавне површине може продавати искључиво јелке са бусеном и потврдом надлежног шумског газдинства.

Члан 3.

             Решењу за коришћење површине јавне намене из члана 1. ове одлуке, издаје Одељење за имовинско – правне послове Градске управе Града Пожаревца.

Члан 4.

За коришћење површина јавне намене корисник плаћа накнаду у износу од 60,00 динара по м2 дневно, а сходно члану 9. тачка II-3. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 7/19), на рачун 840-714565843-77 позив на број по моделу 97 са позивом на број ( ПИБ), са назнаком – накнада за коришћење површина јавне намене.

Подносилац захтева дужан је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Члан 5.

            Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац, дужно је да по истеку времена утврђеног у члану 1. ове одлуке површину јавне намене очисти и доведе у исправно стање.

Члан 6.

            Контролу коришћења површине јавне намене из члана 1. ове одлуке вршиће Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца.

Члан 7.

            Ову одлуку објавити на сајту Града Пожаревца.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Пожаревцу, 17. децембра 2019. године                         Број 09-06-179/2019-5

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДAВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter