Почетак » Обавештења
 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа

Скупштина Града Пожаревца, на основу члана 36. ст. 3. и 4.,  чл. 37. и 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16), чл. 40. и 41. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац бр. 01-6492/1 од 14.12.2016. године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, чији је оснивач Град Пожаревац, број 011-06-134/1 од 1. октобра 2018. године, објављује

ОГЛАС

о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа

„Водовод и канализација“ Пожаревац

чији је оснивач Град Пожаревац

 1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, чији је оснивач Град Пожаревац ради именовања на период од четири године.
 1. Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац. Скраћено пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“. Седиште: Пожаревац, ул. Југ Богданова број 22. Матични број: 17223810 ПИБ: Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац са Законом о јавним предузећима (”Службени гласник Града Пожаревца”, бр.12/16). Претежна делатност јавног предузећа је 36.00- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 1. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац. Директор се именује на период од четири године.
 1. Послови директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац : представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета Града Пожаревца ( субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће по претходно прибављеној сагласности Скупштине Града, закључује уговоре о раду са извршним директорима у складу са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима, предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и статутом јавног предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуке о поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
 1. Услови за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац: кандидат за избор, односно именовање директора ЈКП „Водовод и канализација“ мора испунити следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно лице

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2);

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;

г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

 1. Место рада: Пожаревац, на адреси седишта Јавног предузећа у ул. Југ Богданова број 22.
 2. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са Законом  којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр. 65/16).
 3. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
 4. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, податке о познавању корпоративног управљања и податке о посебним областима знања.
 5. Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство до подношења пријава ) прилажу се докази о испуњености услова и то:

– Извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 145/14 и 47/18),

– Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад),

– Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у ”Службеном гласнику РС“),

– Диплома о стручној спреми,

– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде, решења или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање),

– Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа, са краћим описом послова које је обављао до подношења пријава.),

– Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова),

  – Оверена изјава код јавног бележника да није члан органа политичке странке,

  односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке

  странке;

– Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

 1. a) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

б) обавезно психијатријско лечење на слободи;

в) обавезно лечење наркомана;

г) обавезно лечење алкохоличара;

д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

     Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији, која је оверена код јавног бележника.

     Напомена: Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

 1.  Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс са документацијом и доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или лично преко пријемне канцеларије органа Града, Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, на адресу:

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

          Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа

           и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац,

           са назнаком: „За јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, ул. Дринска број 2, 12000 Пожаревац.“

 1. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Будимир Милорадовић, члан Комисије, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.rs, контакт телефон: 012/539-747 сваког радног дана од 8 до 15 часова.
 2. Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, најмање у једним дневним новинама, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).
Подели са другима: Facebook Twitter