Početak » Obaveštenja
 

Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća

Skupština Grada Požarevca, na osnovu člana 36. st. 3. i 4.,  čl. 37. i 38. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16), čl. 40. i 41. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac br. 01-6492/1 od 14.12.2016. godine i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, čiji je osnivač Grad Požarevac, broj 011-06-134/1 od 1. oktobra 2018. godine, objavljuje

OGLAS

o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća

„Vodovod i kanalizacija“ Požarevac

čiji je osnivač Grad Požarevac

 1. Raspisuje se javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, čiji je osnivač Grad Požarevac radi imenovanja na period od četiri godine.
 1. Podaci o javnom preduzeću: Javno preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac. Skraćeno poslovno ime: JKP „Vodovod i kanalizacija“. Sedište: Požarevac, ul. Jug Bogdanova broj 22. Matični broj: 17223810 PIB: Poslovanje Javnog preduzeća uređeno je Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br.12/16). Pretežna delatnost javnog preduzeća je 36.00- sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.
 1. Radno mesto: direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac. Direktor se imenuje na period od četiri godine.
 1. Poslovi direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac : predstavlja i zastupa javno preduzeće, organizuje i rukovodi procesom rada, vodi poslovanje javnog preduzeća, odgovara za zakonitost rada javnog preduzeća, predlaže dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njihovo sprovođenje, predlaže finansijske izveštaje, predlaže donošenje posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta Grada Požarevca ( subvencije, garancije ili korišćenje drugih sredstava), izvršava odluke nadzornog odbora, bira izvršne direktore, bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće po prethodno pribavljenoj saglasnosti Skupštine Grada, zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, donosi akt o sistematizaciji, predlaže nadzornom odboru donošenje akta o isplati stimulacije izvršnim direktorima, predlaže nadzornom odboru donošenje odluka i drugih akata iz delokruga direktora, odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i statutom javnog preduzeća, donosi plan nabavki za tekuću godinu, donosi odluke o postupcima javnih nabavki i nabavki na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama, vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom javnog preduzeća.
 1. Uslovi za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac: kandidat za izbor, odnosno imenovanje direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ mora ispuniti sledeće uslove:

1) da je punoletno i poslovno sposobno lice

2) da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;

3) da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2);

4) da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog komunalnog preduzeća;

5) da poznaje oblast korporativnog upravljanja;

6) da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;

7) da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;

8) da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

9) da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

a) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

b) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

v) obavezno lečenje narkomana;

g) obavezno lečenje alkoholičara;

d) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

 1. Mesto rada: Požarevac, na adresi sedišta Javnog preduzeća u ul. Jug Bogdanova broj 22.
 2. Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata ocenjuju se u izbornom postupku uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada Javnog preduzeća, u skladu sa Zakonom  kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS”, br. 65/16).
 3. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
 4. Prijava na javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs, podatke o poznavanju korporativnog upravljanja i podatke o posebnim oblastima znanja.
 5. Uz prijavu sa ličnom i radnom biografijom (sa navođenjem na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo do podnošenja prijava ) prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova i to:

– Izvod iz matične knjige rođenih (izdat u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS“, br. 20/09, 145/14 i 47/18),

– Uverenje o poslovnoj sposobnosti (izdato od strane nadležnog centra za socijalni rad),

– Uverenje o državljanstvu RS (ne starije od šest meseci u odnosu na dan objavljivanja javnog konkursa u “Službenom glasniku RS“),

– Diploma o stručnoj spremi,

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde, rešenja ili drugi akti iz kojih se dokazuje najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje),

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Javnog preduzeća, sa kraćim opisom poslova koje je obavljao do podnošenja prijava.),

– Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova (potvrde ili drugi akti iz kojih se dokazuje da lice ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova),

  – Overena izjava kod javnog beležnika da nije član organa političke stranke,

  odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke

  stranke;

– Uverenje nadležnog organa da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela, i to:

 1. a) obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;

b) obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;

v) obavezno lečenje narkomana;

g) obavezno lečenje alkoholičara;

d) zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

     Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji, koja je overena kod javnog beležnika.

     Napomena: Neblagoveremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

 1.  Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijava na javni konkurs sa dokumentacijom i dokazima podnose se u zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično preko prijemne kancelarije organa Grada, Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, na adresu:

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

          Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća

           i javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac,

           sa naznakom: „Za javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, ul. Drinska broj 2, 12000 Požarevac.“

 1. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Budimir Miloradović, član Komisije, e-mail adresa: bmiloradovic@pozarevac.rs, kontakt telefon: 012/539-747 svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
 2. Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, najmanje u jednim dnevnim novinama, koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).
Podeli sa drugima: Facebook Twitter