Почетак » Актуелно » О Граду
 

Пчелари Пожаревца за примерBeekeepers in Pozarevac commendable

У Пожаревцу је одржана 47. Скупштина Удружења пчелара Пожаревац. Извештај о раду за 2014. годину поднео је председник Дејан Милошевић. Пчелари из Пожаревца били су врло активни током прошле године – сарађивали су са Специјалистичким ветеринарским институтом, аграрним Фондом и градом Пожаревцом, излагали су своје производе на свим значајнијим сајмовима у Србији као и земљама окружења, реализовали два пројекта – „Река меда“ и „Пчеларство извозна шанса Браничевског округа“, малишанима из вртића као и првацима поводом првог школског дана поклањали мед, у сарадњи са Пољопривредном школом „Соња Маринковић“ у Пожаревцу организовали трећу школу пчеларства за све заинтересоване полазнике.

Pcelari_01

Прошла година је за производњу меда и пчеларе ипак, оценио је у извештају о раду Дејан Милошевић укратко, била тешка:

-Тешка година за пчеларство, једна од најтежих у последњих 50 – 60 година, како за пчеларе, тако и за саме пчеле. Што се Удружења пчелара тиче, готово све што смо планирали у претходној години, реализовали смо“.

Pcelari_02

Пчеларе је поздравио председник Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић речима да локална самоуправа подржава њихов рад:

-Град Пожаревац има само речи хвале када се говори о вашем удружењу. Тачни и вредни, показли сте да вас красе особине које прописујемо управо пчелама. Ваша озбиљост и посвећеност послу није остала непримећена ни ван наше земље, тако да још увек стижу похвале за реализовани пројекат „Производња меда – извозна шанса Браничевског округа“, који је финансирала Краљевина Норвешка, а чији сте и ви били део. Овим пројектом нисте помогли само себи, већ и у свет послали поруку да ће сви будући појекти у Пожаревцу и Браничевском округу бити транспарентни и успешно реализовани. Ова пољопривредна грана јесте једна од најстаријих, али импонује ваша спремност да пчеларство стално унапређујете и технички осавремењујете. Пожаревачко Удружење пчелара је показало да у том сегменту не заостаје за осталим колегама у земљи и свету. Поносни смо на вас и градска Скупштина и град Пожаревац обећавају сву помоћ у развоју пчеларства у граду и уопште, изјавио је Спасовић.

n Pozarevac is held 47th Assembly of the Association of Beekeepers Pozarevac. Report for 2014 submitted by the President Dejan Milosevic. Beekeepers from Pozarevac were very active during the last year – worked with Specialized Veterinary Institute, and the Agrarian Fund of Pozarevac, exhibited their products at all major fairs in Serbia and neighboring countries, implemented two projects – „River of Honey“ and „Beekeeping export opportunity Braničevo district „, children from kindergarten and first graders as on the occasion of the first day of school donated between, in cooperation with the Agricultural school “ Sonja Marinkovic “ in Pozarevac organized the third school of beekeeping for all interested participants.

Pcelari_01

Last year for the production of honey and bee was difficult, said in a report on the work of Dejan Milosevic in short,:

-A difficult year for beekeeping, one of the worst in the last 50 – 60 years, both for beekeepers and for the bees themselves. As far as the Beekeepers Association, almost everything we planned in the previous year, we have implemented. „

Pcelari_02

 

Beekeepers were greeted by the Mayor of Pozarevac Bane Spasović words that the local government supports their work:

-City Of Pozarevac has nothing but praise when talking about your association. Accurate and valuable, show you that you adorn features that prescribe exactly the bees. Your ozbiljost and dedication has not remained unnoticed even outside our country, so it is still coming praise for the realized project „Honey production – export opportunity Braničevski district“, funded by the Kingdom of Norway, and of which you were a part of. This project did not help itself, but also to send a message to the world that all future assistance projects in Pozarevac and Branicevo be transparent and successfully implemented. The agricultural sector is one of the oldest, but impresses your willingness to continuously improve beekeeping and technical becoming modernized. Beekeepers Association shows that in this segment is not inferior to other colleagues in the country and the world. We are proud of you and the City Assembly and the City of Pozarevac promise all the help in the development of beekeeping in the city and in general, said Spasović.