Почетак » О Граду
 

Пијаћа вода за 120 домаћинставаThe drinking water for 120 households

Симболичним пуштањем воде из чесме у дворишту Јовице Марковића означен је завршетак радова на систему водоснабдевања у селу Кличевцу код Пожаревца. Завршетком прве фазе, чија вредност износи 85 милиона динара, 120 домаћинства добило је здраву воду за пиће, наредна, друга, фаза, се наставља, а њеним завршетком биће прикључено још 300 домова. Укупна вредност овог инвестиционог пројекта Привредног друштва ТЕ- КО Костолац износи око 200 милиона динара, а свечаности која је тим поводом уприличена присуствовали су, поред мештана и руководства ове компаније, челници локалне самоуправе Градске општине Костолац, града Пожаревца и јавних предузећа.

-Ово је велики дан за мештане села, један од највећих пројеката који је до сад изграђен у Кличевцу. Водовод у Кличевцу не само да је највећи по финансијској вредности, већ и најзначајнији по ономе што значи за мештане села. Он ће житељима овог села омогућити пре свега да остану и живе овде, и омогућиће им да живе нормалним животом. За све ово ми највећу захвалност дугујемо инвеститору овог пројекта-Привредном друштву ТЕ-КО Костолац, његовом пословодству и директору Драгану Јовановићу, казао је том приликом Новица Арсић, председник Савета МЗ Кличевац.

Драган Јовановић, директор Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац“ је рекао:

– Костолац још једном је указао на спремност, и пре свега одговорност, када је у питању решавање проблема житеља насеља угрожених делатношћу компаније. Ово је једна од три велике, капиталне инвестиције које спроводимо на објектима инфраструктуре, једна је на наше задовољство већ пуштена у погон, то је топлификација села Кленовник, друга је водовод овде у Кличевцу и трећа је такође водоснабдевање у Дрмну. Што се овог посла тиче, он је планиран у свим нашим пословним плановима, средства опредељена за финансирање овог пројекта су средства Електропривреде, односно Привредног друштва, значи то су она средства која ми буквално зарађујемо производећи киловат сат. Ми ћемо наставити да радимо, до сада смо у пројекат уложили негде око 85 милиона динара, очекујемо да ће то до краја вредети негде реда величине 200 милиона, али имаћемо сазнање да смо једно велико, нама значајно место обезбедили са пијаћом водом. Овог момента задовољство ми је такође што вода која долази овде је бактериолошки и хемијски исправна, а да би профункционисао цео систем биће потребно још да радимо на томе и мислим да ће у току ове године то бити и готово.

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић апострофирао је сарадњу локалне самоуправе и Привредног друштва у решавању животних проблема мештана насеља која су у непосредној близини рударско- енергетских капацитета.

-Веома брзо је тај пројекат кренуо и видим да је реализација изузетно напредовала од дана када смо били овде, отприлике новембра прошле године, и да смо урадили ту прву фазу сви заједно. Када кажем сви заједно, Привредно друштво јесте финансирало пројекат, али нормално, уз помоћ Савета месне заједнице који је исказао велику подршку као што је то директор Јовановић и нагласио. С друге стране имали смо проблем око папирологије због дозволе за градњу водовода јер је опште познато да су рокови добијања тих папира изузетно дуги, отприлике годину- две дана се чека добијање свих водних сагласности, а и из тог разлога смо прогласили ванредни догађај у селу Кличевац зато што је половина овог села остало без воде за пиће. Слично смо учинили и у селу Дрмно које такође у летњем периоду нема ни капи воде, па се из тих разлога интензивно ради водовод у оба ова села. Надам се да ће та два водовода у наредно време заокружити целину сеоских домаћинстава и омогућити мештанима да имају пијаћу воду.

-Заштита животне средине преко накнаде за заштиту животне средине која се убира укинута је прошле године зато што је једном уредбом надлежних органа пепео проглашен као категорија која не утиче на животну средину па нам је тако на годишњем нивоу по овом основу ускраћен приход од око 400 милиона динара. Обратили смо се Влади Републике Србије, надлежном министарству да преиспита ту своју уредбу и да врати назад јер је то основ за даље решавање питања заштите животне средине околних насеља која гравитирају, и самих насеља која су непосредно у близини енергетских капацитета. Изражавам изузетну захвалност бившем, поготово садашњем руководству ПД ТЕ- КО Костолац које максимално улаже напоре да заштити животну средину, да деградирано земљиште врати у пређашње стање, да и даље запошљава нове раднике. Овај водовод је пример да се то ради на најбоље могући начин, на задовољство свих, нагласио је Миомир Илић, председник Скупштине града Пожаревца.

Зоран Вуковић, помоћник директора Дирекције за унапређење производње ПД ТЕ-КО Костолац у свом обраћању нагласио је могућност ширења водоводне мреже према сусдном селу Речица.

-Налазимо се на месту где је некада била једна од пет јавних чесми у селу Кличевац. Делатношћу, радом површинских копова Костолац те јавне чесме су углавном остале без воде и симболично постављањем ове јавне чесме желели смо на неки начин да упутимо поруку да Привредно друштво ће све своје активности које буде даље обављало у својој оснповној делатности прилагођавати и олакшању живота људи који су у нашем окружењу. Ових 120 домаћинстава која су добила воду у првој фази су људи који су били најугроженији том нашом активношћу, и у овој другој фази негде око 300 домаћинстава треба да добије пијаћу воду. Завршетком овог водоизворишта стећи ће се услови да се размишља о ширењу те водоводне мреже према суседном селу Речица.

Symbolic release of water from the tap in the yard Jovica Markovic marked the completion of works on water supply system in the Klicevac – village near Pozarevac. Upon completion of the first phase, whose value is 85 million dinars, 120 households received a healthy drinking water, next  second phase  continues  and its completion will be connected to another 300 homes. The total value of this investment project of the Company TE-KO Kostolac is about 200 million dinars, a ceremony was organized on this occasion was attended by, among residents and the management of the company, local government leaders Kostolac City Municipality, the city Pozarevac and public companies.

-This is a great day for the villagers, one of the biggest projects so far built in Klicevac. Plumbing in Klicevac not only the greatest financial value, but most important for what it means for the villagers. It will enable residents of this village, especially to stay and live here, and will enable them to live normal lives. For all this we owe the greatest gratitude to the investor of this project the company-TE-KO Kostolac, his management and director Dragan Jovanovic said that when Novica Arsić, President of the Council of MZ Klicevac. 

Dragan Jovanovic, director of the Company „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ said

– Kostolac once again pointed to the readiness, and above all the responsibility when it comes to solving the problems of vulnerable residents of the village core business. This is one of three large capital investment to implement infrastructure facilities, one is our pleasure to have put into operation, to the heating system in the village Klenovnik, the other is the water here in Klicevac and the third is also water in Drmno. As this work is concerned, it was planned in all our business plans, the funds committed to financing the project funds are the Electric Power Industry and Commercial companies, it means that the funds that we literally make money producing a kilowatt hour. We will continue to work, so far we have invested in the project somewhere around 85 million, we expect to end up worth somewhere in the order of 200 million, but we will know that we are one big, important place provide us with drinking water. Right now I am pleased also that the water that comes here is bacteriologically and chemically correct, and that it opened the whole system will still need to work on it and I think that during this year to be over.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic stressed the cooperation of local governments and company in solving life’s problems residents of settlements in the vicinity of mining and energy capacity.

Very fastnwas the project started and I see that the realization of extremely advanced from the day we were here, about November last year, and we did the first phase all together. When I say all of us, Company is financed by the project, but normally, with the help of the Council of the local community has expressed strong support as to the director and Jovanovic said. On the other hand, we had a problem with paperwork for permits for the construction of water supply as it is well known that these deadlines are getting extremely long paper, about a year or two ago are waiting to obtain the consent of all water, and for that reason we declared an extraordinary event in the village Klicevac because half of the villages were left without drinking water. Similarly we did in the village Drmno that also in the summer does not a drop of water, so for these reasons is working plumbing in both villages. I hope that the two water systems in the next time round up the whole of rural households and enable local people to have drinking water.

-Environmental protection through compensation for environmental protection which collects suspended last year because it is a decree of the competent authorities declared the ashes as a category that does not affect the environment and we are so annually on this basis denied income of 400 million RSD. We appealed to the Serbian government, the competent ministry to review the ordinance and that his back because it is still the basis for solving the environmental issues surrounding villages gravitating, and the very settlements that are right near the energy capacity. I express special thanks to former, current management of PD, especially TE-KO Kostolac that maximum efforts to protect the environment, to restore degraded land in the status quo ante, to continue to employ new workers. This water is such that it is the best possible manner for the benefit of all, said Miomir Ilic, Mayor of Pozarevac.

Zoran Vukovic, Assistant Director for improving production PD TE-KO Kostolac in his address stressed the possibility of expanding the water supply to the village Recica.

-We are located in a place where once was one of five public fountains in the village Klicevac. Activities, work in open pit Kostolac and public drinking fountains are usually left without water and symbolically placing of a public fountain, we wanted a way to send a message to the Company all of its activities is still performed in its activities osnpovnoj adapt and facilitate the lives of people who in our environment. These 120 households that received the water in the first phase of the men who were the most affected by our activities, and in this second phase, around 300 households to obtain drinking water. Upon completion of this water source will create conditions that are thinking about expanding the water supply to the neighboring village of Recica.

Подели са другима: Facebook Twitter