Početak » O Gradu
 

Pijaća voda za 120 domaćinstavaThe drinking water for 120 households

Simboličnim puštanjem vode iz česme u dvorištu Jovice Markovića označen je završetak radova na sistemu vodosnabdevanja u selu Kličevcu kod Požarevca. Završetkom prve faze, čija vrednost iznosi 85 miliona dinara, 120 domaćinstva dobilo je zdravu vodu za piće, naredna, druga, faza, se nastavlja, a njenim završetkom biće priključeno još 300 domova. Ukupna vrednost ovog investicionog projekta Privrednog društva TЕ- KO Kostolac iznosi oko 200 miliona dinara, a svečanosti koja je tim povodom upriličena prisustvovali su, pored meštana i rukovodstva ove kompanije, čelnici lokalne samouprave Gradske opštine Kostolac, grada Požarevca i javnih preduzeća.

-Ovo je veliki dan za meštane sela, jedan od najvećih projekata koji je do sad izgrađen u Kličevcu. Vodovod u Kličevcu ne samo da je najveći po finansijskoj vrednosti, već i najznačajniji po onome što znači za meštane sela. On će žiteljima ovog sela omogućiti pre svega da ostanu i žive ovde, i omogućiće im da žive normalnim životom. Za sve ovo mi najveću zahvalnost dugujemo investitoru ovog projekta-Privrednom društvu TЕ-KO Kostolac, njegovom poslovodstvu i direktoru Draganu Jovanoviću, kazao je tom prilikom Novica Arsić, predsednik Saveta MZ Kličevac.

Dragan Jovanović, direktor Privrednog društva „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ je rekao:

– Kostolac još jednom je ukazao na spremnost, i pre svega odgovornost, kada je u pitanju rešavanje problema žitelja naselja ugroženih delatnošću kompanije. Ovo je jedna od tri velike, kapitalne investicije koje sprovodimo na objektima infrastrukture, jedna je na naše zadovoljstvo već puštena u pogon, to je toplifikacija sela Klenovnik, druga je vodovod ovde u Kličevcu i treća je takođe vodosnabdevanje u Drmnu. Što se ovog posla tiče, on je planiran u svim našim poslovnim planovima, sredstva opredeljena za finansiranje ovog projekta su sredstva Еlektroprivrede, odnosno Privrednog društva, znači to su ona sredstva koja mi bukvalno zarađujemo proizvodeći kilovat sat. Mi ćemo nastaviti da radimo, do sada smo u projekat uložili negde oko 85 miliona dinara, očekujemo da će to do kraja vredeti negde reda veličine 200 miliona, ali imaćemo saznanje da smo jedno veliko, nama značajno mesto obezbedili sa pijaćom vodom. Ovog momenta zadovoljstvo mi je takođe što voda koja dolazi ovde je bakteriološki i hemijski ispravna, a da bi profunkcionisao ceo sistem biće potrebno još da radimo na tome i mislim da će u toku ove godine to biti i gotovo.

Gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević apostrofirao je saradnju lokalne samouprave i Privrednog društva u rešavanju životnih problema meštana naselja koja su u neposrednoj blizini rudarsko- energetskih kapaciteta.

-Veoma brzo je taj projekat krenuo i vidim da je realizacija izuzetno napredovala od dana kada smo bili ovde, otprilike novembra prošle godine, i da smo uradili tu prvu fazu svi zajedno. Kada kažem svi zajedno, Privredno društvo jeste finansiralo projekat, ali normalno, uz pomoć Saveta mesne zajednice koji je iskazao veliku podršku kao što je to direktor Jovanović i naglasio. S druge strane imali smo problem oko papirologije zbog dozvole za gradnju vodovoda jer je opšte poznato da su rokovi dobijanja tih papira izuzetno dugi, otprilike godinu- dve dana se čeka dobijanje svih vodnih saglasnosti, a i iz tog razloga smo proglasili vanredni događaj u selu Kličevac zato što je polovina ovog sela ostalo bez vode za piće. Slično smo učinili i u selu Drmno koje takođe u letnjem periodu nema ni kapi vode, pa se iz tih razloga intenzivno radi vodovod u oba ova sela. Nadam se da će ta dva vodovoda u naredno vreme zaokružiti celinu seoskih domaćinstava i omogućiti meštanima da imaju pijaću vodu.

-Zaštita životne sredine preko naknade za zaštitu životne sredine koja se ubira ukinuta je prošle godine zato što je jednom uredbom nadležnih organa pepeo proglašen kao kategorija koja ne utiče na životnu sredinu pa nam je tako na godišnjem nivou po ovom osnovu uskraćen prihod od oko 400 miliona dinara. Obratili smo se Vladi Republike Srbije, nadležnom ministarstvu da preispita tu svoju uredbu i da vrati nazad jer je to osnov za dalje rešavanje pitanja zaštite životne sredine okolnih naselja koja gravitiraju, i samih naselja koja su neposredno u blizini energetskih kapaciteta. Izražavam izuzetnu zahvalnost bivšem, pogotovo sadašnjem rukovodstvu PD TЕ- KO Kostolac koje maksimalno ulaže napore da zaštiti životnu sredinu, da degradirano zemljište vrati u pređašnje stanje, da i dalje zapošljava nove radnike. Ovaj vodovod je primer da se to radi na najbolje mogući način, na zadovoljstvo svih, naglasio je Miomir Ilić, predsednik Skupštine grada Požarevca.

Zoran Vuković, pomoćnik direktora Direkcije za unapređenje proizvodnje PD TЕ-KO Kostolac u svom obraćanju naglasio je mogućnost širenja vodovodne mreže prema susdnom selu Rečica.

-Nalazimo se na mestu gde je nekada bila jedna od pet javnih česmi u selu Kličevac. Delatnošću, radom površinskih kopova Kostolac te javne česme su uglavnom ostale bez vode i simbolično postavljanjem ove javne česme želeli smo na neki način da uputimo poruku da Privredno društvo će sve svoje aktivnosti koje bude dalje obavljalo u svojoj osnpovnoj delatnosti prilagođavati i olakšanju života ljudi koji su u našem okruženju. Ovih 120 domaćinstava koja su dobila vodu u prvoj fazi su ljudi koji su bili najugroženiji tom našom aktivnošću, i u ovoj drugoj fazi negde oko 300 domaćinstava treba da dobije pijaću vodu. Završetkom ovog vodoizvorišta steći će se uslovi da se razmišlja o širenju te vodovodne mreže prema susednom selu Rečica.

Symbolic release of water from the tap in the yard Jovica Markovic marked the completion of works on water supply system in the Klicevac – village near Pozarevac. Upon completion of the first phase, whose value is 85 million dinars, 120 households received a healthy drinking water, next  second phase  continues  and its completion will be connected to another 300 homes. The total value of this investment project of the Company TE-KO Kostolac is about 200 million dinars, a ceremony was organized on this occasion was attended by, among residents and the management of the company, local government leaders Kostolac City Municipality, the city Pozarevac and public companies.

-This is a great day for the villagers, one of the biggest projects so far built in Klicevac. Plumbing in Klicevac not only the greatest financial value, but most important for what it means for the villagers. It will enable residents of this village, especially to stay and live here, and will enable them to live normal lives. For all this we owe the greatest gratitude to the investor of this project the company-TE-KO Kostolac, his management and director Dragan Jovanovic said that when Novica Arsić, President of the Council of MZ Klicevac. 

Dragan Jovanovic, director of the Company „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ said

– Kostolac once again pointed to the readiness, and above all the responsibility when it comes to solving the problems of vulnerable residents of the village core business. This is one of three large capital investment to implement infrastructure facilities, one is our pleasure to have put into operation, to the heating system in the village Klenovnik, the other is the water here in Klicevac and the third is also water in Drmno. As this work is concerned, it was planned in all our business plans, the funds committed to financing the project funds are the Electric Power Industry and Commercial companies, it means that the funds that we literally make money producing a kilowatt hour. We will continue to work, so far we have invested in the project somewhere around 85 million, we expect to end up worth somewhere in the order of 200 million, but we will know that we are one big, important place provide us with drinking water. Right now I am pleased also that the water that comes here is bacteriologically and chemically correct, and that it opened the whole system will still need to work on it and I think that during this year to be over.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic stressed the cooperation of local governments and company in solving life’s problems residents of settlements in the vicinity of mining and energy capacity.

Very fastnwas the project started and I see that the realization of extremely advanced from the day we were here, about November last year, and we did the first phase all together. When I say all of us, Company is financed by the project, but normally, with the help of the Council of the local community has expressed strong support as to the director and Jovanovic said. On the other hand, we had a problem with paperwork for permits for the construction of water supply as it is well known that these deadlines are getting extremely long paper, about a year or two ago are waiting to obtain the consent of all water, and for that reason we declared an extraordinary event in the village Klicevac because half of the villages were left without drinking water. Similarly we did in the village Drmno that also in the summer does not a drop of water, so for these reasons is working plumbing in both villages. I hope that the two water systems in the next time round up the whole of rural households and enable local people to have drinking water.

-Environmental protection through compensation for environmental protection which collects suspended last year because it is a decree of the competent authorities declared the ashes as a category that does not affect the environment and we are so annually on this basis denied income of 400 million RSD. We appealed to the Serbian government, the competent ministry to review the ordinance and that his back because it is still the basis for solving the environmental issues surrounding villages gravitating, and the very settlements that are right near the energy capacity. I express special thanks to former, current management of PD, especially TE-KO Kostolac that maximum efforts to protect the environment, to restore degraded land in the status quo ante, to continue to employ new workers. This water is such that it is the best possible manner for the benefit of all, said Miomir Ilic, Mayor of Pozarevac.

Zoran Vukovic, Assistant Director for improving production PD TE-KO Kostolac in his address stressed the possibility of expanding the water supply to the village Recica.

-We are located in a place where once was one of five public fountains in the village Klicevac. Activities, work in open pit Kostolac and public drinking fountains are usually left without water and symbolically placing of a public fountain, we wanted a way to send a message to the Company all of its activities is still performed in its activities osnpovnoj adapt and facilitate the lives of people who in our environment. These 120 households that received the water in the first phase of the men who were the most affected by our activities, and in this second phase, around 300 households to obtain drinking water. Upon completion of this water source will create conditions that are thinking about expanding the water supply to the neighboring village of Recica.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter