Почетак » Актуелно » О Граду » Пројекат "Управљање имовином - корист за све"
 

Почела обука за попис и упис имовине у јавној својиниStarted training for the census and registration of assets in public ownership

У Пожаревцу је почела тродневна обука за попис и упис имовине у јавној својини, организована у оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све”, финансираног од стране Делегације Европске уније.
Полазници обуке су запослени у администрацији на пословима пописа и уписа имовине у јавној својини и чланови општинских радних тимова,а из свих седам партнера на Пројекту.

ui_3

Циљ је подизање капацитета за ефикасно управљање низом послова и задатака из домена пописа и уписа јавне имовине. На почетку обуке ће се анализирати правни оквир и установити у ком делу треба изменити правне акте јединица локалних самоуправа како би они били у складу са Законом о јавној својини. Поред тога, учесници ће се кроз радионице интерактивног типа упознати са процесом прикупљања правних и техничких података о имовини и процесом утврђивања физичког стања објеката. Значајну ставку представља и појам, сврха и садржај портфолиа имовине, коју ће свака локална самоуправа морати да поседује.

ui_1

Обука за попис и упис имовине у јавној својини је једна од три обуке која је предвиђена пројектом ,,Управљање имовином-корист за све”. Прошле недеље је завршена обука за процену вредности непокретности, а очекује се и обука за управљање јединственим софтвером, који ће се добити преко Пројекта.

ui_2

exchange4In Pozarevac began a three-day training for the census and registration of assets in public ownership was organized in the framework of the project, asset-benefit for all”, funded by the Delegation of the European Union.
The trainees are employed in the administration of the affairs of the census and registration of the property in public ownership, and members of the municipal task forces, and from the seven project partners.

ui_3

The aim is to raise the capacity to effectively manage a range of tasks within the domain list and registration of public property. At the start of the course will analyze the legal framework and determine what part should be amended legal acts of local governments so that they are in compliance with the Law on Public Property. In addition, participants of the workshop will be interactive type familiar with the process of collecting legal and technical information about the property and the process of determining the physical condition of the facilities. Significant items represent the concept, purpose and content of the portfolio of assets that each local government will have to possess.

ui_1

Training for census and registration of assets in public ownership is one of the three training envisaged project, asset-benefit for all”. Last week he completed training for the valuation of real estate, and it is expected and management training unique software, which will be obtained through the project.

ui_2

Подели са другима: Facebook Twitter