Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

POZIV ZA UČЕŠĆЕ U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA LOKALNOG ЕKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽARЕVCA ZA PЕRIOD 2021. DO 2023. GODINЕ

Gradsko veće Grada Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnosti i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom  nacrta  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period od 2021. do 2023. godine  (u daljem tekstu: Nacrt) i da daju predloge, inicijative , sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 20.8.2021. do 27.8. 2021. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: marko.savic@pozarevac.rs   ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,nacrt  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period od 2021. do 2023. godine “

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge, inicijative  i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i Tekst Nacrta.

Zaključak

Program javne rasprave

Tekst Nacrta