Početak » Obaveštenja
 

POZIV ZA UČЕŠĆЕ U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU PROGRAMA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJЕ ROMA I ROMKINJA GRADA POŽARЕVCA ZA PЕRIOD 2024–2026. GODINЕ.

Gradsko veće Grada Požareva poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Programa za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Grada Požarevca za period 2024–2026. godine (u daljem tekstu: Nacrt) i daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 30. novembra do 6. decembra 2023. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca na adresu elektronske pošte: tanja.mihajlovic@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Odeljenje za društvene delatnosi Gradske uprave Grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevac, sa naznakom: „Za javnu raspravu Programa za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Grada Požarevca za period 2024–2026. godine.“

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i tekst Nacrta.