Почетак » Обавештења » О Граду
 

Приказ Нацрта буџета за 2015. годинуDraft Budget for 2015

Процес припреме буџета у јединицама локалне самоуправе одвија се у складу са буџетским календаром и по процедури утврђеној Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13 и 63/13-испр. и 108/13).

Министарство финансија РС је на основу члана 36. Закона о буџетском систему доставило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину, и исто објавило на званичном сајту Министарства финансија 25.11.2014. године.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекција за 2016. и 2017. годину, дате су основне претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету, на основу којег су корисници буџетских средстава доставили предлоге својих финансијских планова за 2015. годину и сачињен je Нацрт буџета Града за 2015. годину.

Нацрт буџета града Пожаревца за 2015. годину односи се у целини на град Пожаревац и укључује трансфер Градској општини Костолац.

 

 Приказ Нацрта буџета за 2015. годинуThe budget preparation process in local government is conducted in accordance with the budget calendar and procedures established by the Law on Budget System („Official Gazette of RS“, No. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13 and 63/13-corr. and 108/13).

Ministry of Finance on the basis of Article 36 of the Law on the Budget System submitted Instructions for preparing decisions on local government Budget for 2015 and projections for 2016 and 2017, and also published on the official website of the Ministry of Finance 25/11/2014. years.

Instructions for preparing decisions on the budget of the local authorities for 2015 and projections for 2016 and 2017, given the basic assumptions and guidelines for preparing decisions on the budget, on which the budget beneficiaries submitted proposals of their financial plans for 2015 and a draft budget of the city for 2015.

The draft budget of Pozarevac in 2015 relates to the whole of the city and includes the transfer of Pozarevac City Municipality Kostolac.

 

 Showing the draft budget for 2015

Подели са другима: Facebook Twitter