Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Prikaz Nacrta budžeta za 2015. godinuDraft Budget for 2015

Proces pripreme budžeta u jedinicama lokalne samouprave odvija se u skladu sa budžetskim kalendarom i po proceduri utvrđenoj Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr. i 108/13).

Ministarstvo finansija RS je na osnovu člana 36. Zakona o budžetskom sistemu dostavilo Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, i isto objavilo na zvaničnom sajtu Ministarstva finansija 25.11.2014. godine.

Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, date su osnovne pretpostavke i smernice za pripremu odluke o budžetu, na osnovu kojeg su korisnici budžetskih sredstava dostavili predloge svojih finansijskih planova za 2015. godinu i sačinjen je Nacrt budžeta Grada za 2015. godinu.

Nacrt budžeta grada Požarevca za 2015. godinu odnosi se u celini na grad Požarevac i uključuje transfer Gradskoj opštini Kostolac.

 

 Prikaz Nacrta budžeta za 2015. godinuThe budget preparation process in local government is conducted in accordance with the budget calendar and procedures established by the Law on Budget System („Official Gazette of RS“, No. 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13 and 63/13-corr. and 108/13).

Ministry of Finance on the basis of Article 36 of the Law on the Budget System submitted Instructions for preparing decisions on local government Budget for 2015 and projections for 2016 and 2017, and also published on the official website of the Ministry of Finance 25/11/2014. years.

Instructions for preparing decisions on the budget of the local authorities for 2015 and projections for 2016 and 2017, given the basic assumptions and guidelines for preparing decisions on the budget, on which the budget beneficiaries submitted proposals of their financial plans for 2015 and a draft budget of the city for 2015.

The draft budget of Pozarevac in 2015 relates to the whole of the city and includes the transfer of Pozarevac City Municipality Kostolac.

 

 Showing the draft budget for 2015

Podeli sa drugima: Facebook Twitter