Početak » Zaštita životne sredine » Monitoring » Intervencije
 

Program kontrole komunalne buke u Požarevcu i Kostolcu

2022. godina

Izveštaj o merenju buke – april 2022.

Izveštaj o merenju buke – mart 2022.

Izveštaj o merenju buke – februar 2022.

Izveštaj o merenju buke – januar 2022.

2016. godina

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – avgust 2016

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jul 2016

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jun  2016

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – april 2016

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – mart 2016

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – februar 2016

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – januar 2016

2015. godina

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – decembar 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – novembar 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – oktobar 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – septembar 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – avgust 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jul 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jun 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – maj 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – arpil 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – mart 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – februar 2015

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – januar 2015

2014. godina

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – decembar 2014

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – novembar 2014

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – oktobar 2014

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – septembar 2014

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – avgust 2014

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jul 2014

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jun 2014

2013. godina

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – septembar 2013

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – avgust 2013

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jul 2013

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jun 2013

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – maj 2013

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – april 2013

2012. godina

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – decembar 2012

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – novembar 2012

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – oktobar 2012

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – septembar 2012

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – avgust 2012

 Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) – jul 2012

Ovim Programom uspostavlja se sistematsko merenje nivoa buke u komunalnoj sredini, kako bi se mogle preduzeti neophodne mere zaštite stanovništva od buke, a koje se odnose na:

 • prostorno, urbanističko i akustičko planiranje,

 • zvučnu zaštitu,

 • stratešku procenu uticaja planova i programa, procenu uticaja projekta na životnu sredinu, izdavanje dozvola za izgradnju i rad postrojenja,

 • propisivanje graničnih vrednosti indikatora buke u životnoj sredini,

 • akustičko zoniranje,

 • izradu akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini,

 • informisanje javnosti o buci i njenim štetnim efektima u životnoj sredini.

Zakonski osnov za uspostavljanje monitoringa buke

Prema zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br.36/09 i 88/10) subjekti zaštite životne sredine od buke na teritoriji Republike Srbije su i jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave, u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom, obezbeđuje procenu, praćenje i kontrolu nivoa buke u životnoj sredini u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Podaci iz monitoringa buke sastavni su deo jedinstvenog informacionog sistema životne sredine u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita životne sredine.

Jedinica lokalne samouprave obezbeđuje finansijska sredstva za monitoring buke.

Cilj Programa je dobijanje što potpunije akustičke slike Požarevca i Kostolca, radi daljeg planiranja razvoja saobraćajnica, stambenih, industrijskih, rekreativnih i poslovnih zona, a sve u funkciji zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Buka veoma negativno utiče na kvalitet života, tako se ubraja u fizičke agense štetne po zdravlje. Najčešće izaziva uznemirenost, napetost, dekoncentraciju, remećenje sna. Za dobar san bi bilo poželjno da buka ne prelazi 30 decibela, komparacije radi ljudski govor stvara buku od 40 decibela. Najnovija istraživanja potvrđuju da ljudi koji žive ili rade u bučnoj sredini imaju tri puta veći rizik da će pretrpeti srčani udar. Prag iznad kojeg se javlja veći rizik za infarkt iznosi 60 decibela.

Nivo buke prati se na 27 tačaka odabranih na osnovu referentnih karata urbanističkih planova Požarevca i Kostolca. Merenja se obavljaju na mernim mestima koja su odabrana kao reprezenti sledećih gradskih zona:

 1. područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone, kulturno-istorijski lokaliteti, veliki parkovi

 2. školske zone i kampovi

 3. stambene zone

 4. poslovno-stambene zone

 5. zona gradskog centra, administrativno upravna zona, zone pored prometnih saobraćajnica

 6. industrijska zona.

Mreža mernih mesta

Merna mesta u Požarevcu:

 1. Gradska bolnica

 2. Spomen park Čačalica

 3. Tulba

 4. Sportski sentar

 5. O.Š. „Vuk Karadžić“

 6. Požarevačka gimnazija

 7. Visoka škola strukovnih studija

 8. O.Š. „Sveti Sava“

 9. Ul. Roze Luksenburg

 10. Ul. Zmaj Jovina

 11. Ul. Narodnog fronta

 12. Triangl

 13. Uslužni centar Gradske uprave Požarevac

 14. Bulevar

 15. Železnička stanica

 16. PP odreda-Kruška 1 (kod stovarišta „LJubičica“)

 17. Ul. 27. marta (Lučički put) – kafe Dalas

 18. Dunavska-Partizanska (Zabelski put)

 19. Industrijska zona kod Bambija

 20. Moravska ulica – Dragovački put („Mišić“)

 21. Benzinska pumpa – naselje „Đura Jakšić“

Merna mesta u Kostolcu:

 1. Sportska hala-Jadranska ulica

 2. Tehnička i O.Š.“Moše Pijade“-ul.Bože Dimitrijevića

 3. Ul. Kneza Lazara

 4. Partizanska ulica (put za Petku)

 5. Gradska opština Kostolac

 6. Karađorđeva ulica

 7. TЕKO 1 kod RIO Kostolac

Merenje nivoa buke vrši se jednom mesečno i to svakog meseca na po šest (6) mernih mesta (lokacija) iz predložene mreže od 28 tačaka. Nivo zvuka meri se u toku 24 časa u dva (2) dnevna, jednom (1) večernjem i dva (2) noćna intervala.

Nakon izvršenih merenja za svaku lokaciju određuje se ekvivalentni nivo buke, merodavni nivo buke, frekvencijska oktava i tercna analiza buke, frekvencija saobraćaja i izrađuju se mesečni izveštaji o izvršenom merenju sa komentarom.

Za sprovođenje Programa odgovorna je Služba za zaštitu životne sredine Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca.

Program usvojen Zaključkom Gradskog veća grada Požarevca

broj: 01-06-130/2012-11 od 19.novembra 2012. godine