Почетак » Заштита животне средине » Мониторинг » Интервенције
 

Програм контроле комуналне буке у Пожаревцу и Костолцу

2022. година

Извештај о мерењу буке – април 2022.

Извештај о мерењу буке – март 2022.

Извештај о мерењу буке – фебруар 2022.

Извештај о мерењу буке – јануар 2022.

2016. година

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – август 2016

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јул 2016

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јун  2016

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – април 2016

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – март 2016

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – фебруар 2016

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јануар 2016

2015. година

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – децембар 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – новембар 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – октобар 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – септембар 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – август 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јул 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јун 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – мај 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – арпил 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – март 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – фебруар 2015

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јануар 2015

2014. година

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – децембар 2014

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – новембар 2014

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – октобар 2014

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – септембар 2014

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – август 2014

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јул 2014

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јун 2014

2013. година

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – септембар 2013

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – август 2013

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јул 2013

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јун 2013

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – мај 2013

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – април 2013

2012. година

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – децембар 2012

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – новембар 2012

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – октобар 2012

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – септембар 2012

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – август 2012

 Измерене вредности интезитета звука у dB(A) – јул 2012

Овим Програмом успоставља се систематско мерење нивоа буке у комуналној средини, како би се могле предузети неопходне мере заштите становништва од буке, а које се односе на:

 • просторно, урбанистичко и акустичко планирање,

 • звучну заштиту,

 • стратешку процену утицаја планова и програма, процену утицаја пројекта на животну средину, издавање дозвола за изградњу и рад постројења,

 • прописивање граничних вредности индикатора буке у животној средини,

 • акустичко зонирање,

 • израду акционих планова заштите од буке у животној средини,

 • информисање јавности о буци и њеним штетним ефектима у животној средини.

Законски основ за успостављање мониторинга буке

Према закону о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр.36/09 и 88/10) субјекти заштите животне средине од буке на територији Републике Србије су и јединице локалне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе, у оквиру своје надлежности утврђене законом, обезбеђује процену, праћење и контролу нивоа буке у животној средини у складу са овим законом и законом којим се уређује заштита животне средине.

Подаци из мониторинга буке саставни су део јединственог информационог система животне средине у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

Јединица локалне самоуправе обезбеђује финансијска средства за мониторинг буке.

Циљ Програма је добијање што потпуније акустичке слике Пожаревца и Костолца, ради даљег планирања развоја саобраћајница, стамбених, индустријских, рекреативних и пословних зона, а све у функцији заштите животне средине и здравља људи.

Бука веома негативно утиче на квалитет живота, тако се убраја у физичке агенсе штетне по здравље. Најчешће изазива узнемиреност, напетост, деконцентрацију, ремећење сна. За добар сан би било пожељно да бука не прелази 30 децибела, компарације ради људски говор ствара буку од 40 децибела. Најновија истраживања потврђују да људи који живе или раде у бучној средини имају три пута већи ризик да ће претрпети срчани удар. Праг изнад којег се јавља већи ризик за инфаркт износи 60 децибела.

Ниво буке прати се на 27 тачака одабраних на основу референтних карата урбанистичких планова Пожаревца и Костолца. Мерења се обављају на мерним местима која су одабрана као репрезенти следећих градских зона:

 1. подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне, културно-историјски локалитети, велики паркови

 2. школске зоне и кампови

 3. стамбене зоне

 4. пословно-стамбене зоне

 5. зона градског центра, административно управна зона, зоне поред прометних саобраћајница

 6. индустријска зона.

Мрежа мерних места

Мерна места у Пожаревцу:

 1. Градска болница

 2. Спомен парк Чачалица

 3. Тулба

 4. Спортски сентар

 5. О.Ш. „Вук Караџић“

 6. Пожаревачка гимназија

 7. Висока школа струковних студија

 8. О.Ш. „Свети Сава“

 9. Ул. Розе Луксенбург

 10. Ул. Змај Јовина

 11. Ул. Народног фронта

 12. Триангл

 13. Услужни центар Градске управе Пожаревац

 14. Булевар

 15. Железничка станица

 16. ПП одреда-Крушка 1 (код стоваришта „Љубичица“)

 17. Ул. 27. марта (Лучички пут) – кафе Далас

 18. Дунавска-Партизанска (Забелски пут)

 19. Индустријска зона код Бамбија

 20. Моравска улица – Драговачки пут („Мишић“)

 21. Бензинска пумпа – насеље „Ђура Јакшић“

Мерна места у Костолцу:

 1. Спортска хала-Јадранска улица

 2. Техничка и О.Ш.“Моше Пијаде“-ул.Боже Димитријевића

 3. Ул. Кнеза Лазара

 4. Партизанска улица (пут за Петку)

 5. Градска општина Костолац

 6. Карађорђева улица

 7. ТЕКО 1 код РИО Костолац

Мерење нивоа буке врши се једном месечно и то сваког месеца на по шест (6) мерних места (локација) из предложене мреже од 28 тачака. Ниво звука мери се у току 24 часа у два (2) дневна, једном (1) вечерњем и два (2) ноћна интервала.

Након извршених мерења за сваку локацију одређује се еквивалентни ниво буке, меродавни ниво буке, фреквенцијска октава и терцна анализа буке, фреквенција саобраћаја и израђују се месечни извештаји о извршеном мерењу са коментаром.

За спровођење Програма одговорна је Служба за заштиту животне средине Одељења за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца.

Програм усвојен Закључком Градског већа града Пожаревца

број: 01-06-130/2012-11 од 19.новембра 2012. године