‘Пројекат „Управљање имовином – корист за све“’

Основни подаци

Донатор пројекта "Управљање имовином-корист за све" је Делегација Европске уније кроз “грант шему” програма "Exchange 4", који спроводи Стална конференција градова и општина.

Координатор и водећи партнер је Град Пожаревац, а партнери - ко-апликанти су општине: Петровац на Млави, Велика Плана, Жагубица, Кучево, Велико Градиште и Голубац.

Временски период имплементације: фебруар 2014 - фебруар 2015.

Буџет Пројекта: 219.147,90 евра

Циљ пројекта је стварање предуслова за бржи локални економски развој општина партнера на Пројекту, успостављањем ефикаснијег начина управљања општинском имовином. Пројектом ће бити ојачани људски и организациони капацитети обухваћених општина за управљање имовином, затим унапређени технички капацитети набавком рачунарске опреме и софтверске подршке за управљање имовином.

Главне активности на Пројекту:

- Анализа и усклађивање правног и институционалног оквира локалних самоуправа са одредбама Закона о јавној својини
- Едукација запослених и формирање посебне јединице за управљање имовином у оквиру сваке локалне самоуправе партнера на Пројекту
- Развој Методологије управљања и процене вредности непокретности у јавнојсвојини
- Сакупљање и евидентирање података о имовини у јавној својини и формирање јединствене базе података о истој
- Набавка рачунарске опреме И софтвера за управљање имовином
- Упис права својине над пописаним непокретностима

Предности пописа и уписа имовине у јавној својини

Доношењем Закона о јавној својини 2011. године стекли су се услови да локалне самоуправе упишу власништво над имовином којом су до тада само располагале. Попис имовине представља први корак, који подразумева веома сложену активност прикупљања правних, техничких и финансијских података о имовини где је локална самоуправа до сада била корисник (грађевинске парцеле, пословни и стамбени објекти, станови, површине јавне намене:улице, паркови, скверови, зелене површине, путеви, инфраструктурни објекти и др). Након извршеног пописа, следи процена вредности непокретности, а затим и упис власништва у корист локалних самоуправа.

Пројекат ,,Управљање имовином-корист за све’’ најбоље реализован у Србији

Пројекат ,,Управљање имовином-корист за све’’, који су спроводили град Пожаревац и опстине Петровац на Млави, Кучево, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица,  изабран је за најбоље реализован пројекат у оквиру овог Конкурса у оквиру програма „EU Exchange 4“ , у оквиру програмске компоненте 3-Грант...

Завршна конференција пројекта „Управљање имовином – корист за све“ The final conference of the project „Asset Management – for the benefit of all“

Завршна конференција пројекта „Управљање имовином – корист за све“ одржана је у свечаној  сали Градског здања уз присуство функционера локалне самоуправе града Пожаревца, представника суседних општина и Браничевског управног округа као и менаџерка Програма из Делегације ЕУ Данка Богетић и Александар Маринковић из СКГО. Представљени...

Почела обука за унос података у географски информациони системТraining for entering data into a geographic information system

У оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све'', почела је петодневна обука за примену географског информационог система (ГИС) за двадесет и петоро запослених у општинским управама и локалним јавним предузећима из свих општина партнера на Пројекту. Циљ обуке је да се полазници оспособе за коришћење ГИС...

Добијен софтвер и рачунарска опремаInstalled Software and Computer equipment

Градски пројекат ,,Управљање имовином-корист за све’’ У оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све’’, град Пожаревац са партнерима добио је софтвер за управљање јавном имовином  и рачунарску опрему. Вредност софтвера је 12.000.000 динара, а вредност рачунарске опреме је 1.140.000 динара.  Набављен софтвер за управљање јавном имовином...

Почела обука за попис и упис имовине у јавној својиниStarted training for the census and registration of assets in public ownership

У Пожаревцу је почела тродневна обука за попис и упис имовине у јавној својини, организована у оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све'', финансираног од стране Делегације Европске уније. Полазници обуке су запослени у администрацији на пословима пописа и уписа имовине у јавној својини и чланови...

Одржана обука за процену вредности некретнина у јавној својиниTraining for assessing the value of property in public ownership

 У четвртак. 17. јула, у Пожаревцу је одржана обука за процену вредности некретнина. Обука је организована и спроведена у оквиру пројекта ,,Управљање имовином-корист за све’’, који финансира Делегација Европске Уније кроз грант шему програма ,,Exchange 4’’, а чији корисници су град Пожаревац, као водећи партнер и...