‘Projekat „Upravljanje imovinom – korist za sve“’

Osnovni podaci

Donator projekta "Upravljanje imovinom-korist za sve" je Delegacija Evropske unije kroz “grant šemu” programa "Exchange 4", koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština.

Koordinator i vodeći partner je Grad Požarevac, a partneri - ko-aplikanti su opštine: Petrovac na Mlavi, Velika Plana, Žagubica, Kučevo, Veliko Gradište i Golubac.

Vremenski period implementacije: februar 2014 - februar 2015.

Budžet Projekta: 219.147,90 evra

Cilj projekta je stvaranje preduslova za brži lokalni ekonomski razvoj opština partnera na Projektu, uspostavljanjem efikasnijeg načina upravljanja opštinskom imovinom. Projektom će biti ojačani ljudski i organizacioni kapaciteti obuhvaćenih opština za upravljanje imovinom, zatim unapređeni tehnički kapaciteti nabavkom računarske opreme i softverske podrške za upravljanje imovinom.

Glavne aktivnosti na Projektu:

- Analiza i usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira lokalnih samouprava sa odredbama Zakona o javnoj svojini
- Edukacija zaposlenih i formiranje posebne jedinice za upravljanje imovinom u okviru svake lokalne samouprave partnera na Projektu
- Razvoj Metodologije upravljanja i procene vrednosti nepokretnosti u javnojsvojini
- Sakupljanje i evidentiranje podataka o imovini u javnoj svojini i formiranje jedinstvene baze podataka o istoj
- Nabavka računarske opreme I softvera za upravljanje imovinom
- Upis prava svojine nad popisanim nepokretnostima

Prednosti popisa i upisa imovine u javnoj svojini

Donošenjem Zakona o javnoj svojini 2011. godine stekli su se uslovi da lokalne samouprave upišu vlasništvo nad imovinom kojom su do tada samo raspolagale. Popis imovine predstavlja prvi korak, koji podrazumeva veoma složenu aktivnost prikupljanja pravnih, tehničkih i finansijskih podataka o imovini gde je lokalna samouprava do sada bila korisnik (građevinske parcele, poslovni i stambeni objekti, stanovi, površine javne namene:ulice, parkovi, skverovi, zelene površine, putevi, infrastrukturni objekti i dr). Nakon izvršenog popisa, sledi procena vrednosti nepokretnosti, a zatim i upis vlasništva u korist lokalnih samouprava.

Projekat ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’ najbolje realizovan u Srbiji

Projekat ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, koji su sprovodili grad Požarevac i opstine Petrovac na Mlavi, Kučevo, Velika Plana, Veliko Gradište, Golubac i Žagubica,  izabran je za najbolje realizovan projekat u okviru ovog Konkursa u okviru programa „EU Exchange 4“ , u okviru programske komponente 3-Grant...

Završna konferencija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ The final conference of the project „Asset Management – for the benefit of all“

Završna konferencija projekta „Upravljanje imovinom – korist za sve“ održana je u svečanoj  sali Gradskog zdanja uz prisustvo funkcionera lokalne samouprave grada Požarevca, predstavnika susednih opština i Braničevskog upravnog okruga kao i menadžerka Programa iz Delegacije EU Danka Bogetić i Aleksandar Marinković iz SKGO. Predstavljeni...

Počela obuka za unos podataka u geografski informacioni sistemTraining for entering data into a geographic information system

U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve'', počela je petodnevna obuka za primenu geografskog informacionog sistema (GIS) za dvadeset i petoro zaposlenih u opštinskim upravama i lokalnim javnim preduzećima iz svih opština partnera na Projektu. Cilj obuke je da se polaznici osposobe za korišćenje GIS...

Dobijen softver i računarska opremaInstalled Software and Computer equipment

Gradski projekat ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’ U okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, grad Požarevac sa partnerima dobio je softver za upravljanje javnom imovinom  i računarsku opremu. Vrednost softvera je 12.000.000 dinara, a vrednost računarske opreme je 1.140.000 dinara.  Nabavljen softver za upravljanje javnom imovinom...

Počela obuka za popis i upis imovine u javnoj svojiniStarted training for the census and registration of assets in public ownership

U Požarevcu je počela trodnevna obuka za popis i upis imovine u javnoj svojini, organizovana u okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve'', finansiranog od strane Delegacije Evropske unije. Polaznici obuke su zaposleni u administraciji na poslovima popisa i upisa imovine u javnoj svojini i članovi...

Održana obuka za procenu vrednosti nekretnina u javnoj svojiniTraining for assessing the value of property in public ownership

 U četvrtak. 17. jula, u Požarevcu je održana obuka za procenu vrednosti nekretnina. Obuka je organizovana i sprovedena u okviru projekta ,,Upravljanje imovinom-korist za sve’’, koji finansira Delegacija Evropske Unije kroz grant šemu programa ,,Exchange 4’’, a čiji korisnici su grad Požarevac, kao vodeći partner i...