Почетак » Обавештења » О Граду
 

Р Е Ш Е Њ Е о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, чији је оснивач Град Пожаревац, за четврти квартал 2018. године

На основу чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 13), а у вези са чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18исправка), Скупштина Града Пожаревца, на 24. седници од 6. марта 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, чији је оснивач Град Пожаревац, за четврти квартал 2018. године

I

            Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Пожаревац за четврти квартал 2018. године број 08-023-5/2019, која чини саставни део овог решења.

II

  Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

О б р а з л о ж е њ е

  Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл. 63. став 2. и 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члану 66. ст. 1. и 3. у вези члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18 и 12/18 – исправка).

  Члан 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописује да јавно предузеће чији је оснивач јединица локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодипњег програма пословања надлежном органу јединице локалне самоуправе, док члан 64. став 2. прописује да надлежни орган јединице локалне самоуправе на основу тог извештаја сачињава и доставља министарству информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности.

  У члану 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом.

  Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, док став 3. истог члана прописује да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

  Чланом 82. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца, прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

  Чланом 39. став 1. тачка 13) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.

  Ово решење се доноси у циљу праћења реализације годишњег програма пословања јавних предузећа.

  Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења

  Након процене финансијских ефеката решења на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

  На основу напред наведеног, Скупштина Града Пожаревца је одлучила као у диспозитиву овог решења.

У Пожаревцу, 6. марта 2019. године                                  Број 011-06-33/2019-6

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК
Бојан Илић, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter