Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

R E Š E Nj E o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad Požarevac, za četvrti kvartal 2018. godine

Na osnovu čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), člana 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 13), a u vezi sa članom 82. stav 1. tačka 11) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 i 12/18ispravka), Skupština Grada Požarevca, na 24. sednici od 6. marta 2019. godine, donosi

R E Š E Nj E

o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad Požarevac, za četvrti kvartal 2018. godine

I

            Usvaja se Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za četvrti kvartal 2018. godine broj 08-023-5/2019, koja čini sastavni deo ovog rešenja.

II

  Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.

O b r a z l o ž e nj e

  Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), članu 66. st. 1. i 3. u vezi člana 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16- dr. zakon i 47/18) i člana 39. stav 1. tačka 11) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/18 i 12/18 – ispravka).

  Član 63. stav 2. Zakona o javnim preduzećima propisuje da javno preduzeće čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave dostavlja tromesečne izveštaje o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodipnjeg programa poslovanja nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, dok član 64. stav 2. propisuje da nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu tog izveštaja sačinjava i dostavlja ministarstvu informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti.

  U članu 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da Skupština opštine u skladu sa zakonom osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom.

  Članom 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada, dok stav 3. istog člana propisuje da se odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju na gradsku skupštinu.

  Članom 82. stav 1. tačka 11) Statuta Grada Požarevca, propisano je da Gradsko veće podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća.

  Članom 39. stav 1. tačka 13) Statuta Grada Požarevca, propisano je da Skupština imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.

  Ovo rešenje se donosi u cilju praćenja realizacije godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća.

  Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje rešenja

  Nakon procene finansijskih efekata rešenja na budžet Grada Požarevca, utvrđeno je da sprovođenje ovog rešenja ne iziskuje posebna finansijska sredstva niti ima finansijskog efekta na budžet Grada Požarevca.

  Na osnovu napred navedenog, Skupština Grada Požarevca je odlučila kao u dispozitivu ovog rešenja.

U Požarevcu, 6. marta 2019. godine                                  Broj 011-06-33/2019-6

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK
Bojan Ilić, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter