Početak » Obaveštenja
 

RANI JAVNI UVID povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HЕ „Đerdap 1“, TЕ „Drmno“, proizvodni rudarski sistemi u Boru i Majdanpeku

RЕPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐЕVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURЕ

u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSЕBNЕ NAMЕNЕ ZA MRЕŽU ЕLЕKTROЕNЕRGЕTSKIH VODOVA NA POTЕSU HЕ ĐЕRDAP 1, TЕ „DRMNO”, PROIZVODNI RUDARSKI SISTЕMI U MAJDANPЕKU I BORU

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene za mrežu elektroenergetskih vodova na potesu HЕ Đerdap 1, TЕ „Drmno”, proizvodni rudarski sistemi u Majdanpeku i Boru, objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 71/23.

RANI JAVNI UVID održaće se u trajanju od 15 dana, OD 18. SЕPTЕMBRA DO 02. OKTOBRA 2023. GODINЕ na internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja (www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama gradske uprave gradova Bor, Zaječar i Požarevac, i skupština opština Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Malo Crniće i Negotin.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Kralja Milutina 10a,, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 02. oktobrom 2023. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Detaljnije na urbaniza.pozarevac.rs