Почетак » Обавештења
 

РЕШЕЊЕ o измени режима саобраћаја у улицама Книћаниновој, Угљешиној и Сремској у Пожаревцу

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 87/18 и 23/19), члана 15. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 6/11, 3/17 и 6/17), члана 82. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17), на седници одржаној 23. октобра 2020. године, донело је следеће:

РЕШЕЊЕ
o измени режима саобраћаја у
улицама Книћаниновој, Угљешиној и Сремској у Пожаревцу

I

Овим решењем се одређује се нов режим саобраћаја у следећим улицама Книћаниновој, Угљешиној и Сремској у Пожаревцу.

II

Режим саобраћаја одвијаће се према „Пројекту техничког регулисања за уличну мрежу града Пожаревца“, бр. 253-01-18 пројектне организације: “Модел 5” д.о.о., Београд, одговорног пројектанта Дејана Ивановића, дипл. инг. саоб

III

Задужује се Одељење за комуналне делатности и енерегетику да по ступању на снагу овог решења утврди прецизан режим саобраћаја, донесе одлуку којом се налаже постављање адекватне саобраћајне сигнализације, а у складу са чл. 157. став 1. и 158. став. 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и чланом 6. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на подручју града Пожаревца.

IV

Koнтролу спровођења режима утврђеног овим решењем вршиће МУП – ПУ Пожаревац – Одељењe саобраћајне полиције.

V

Решење ступа на снагу даном доношења.

VI

Ово решење објавити на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 23. октобра 2020. године                    Број 09-06-183/2020-10

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter