Почетак » Актуелно » О Граду
 

Савремен вртић за 500 малишанаModern kindergarten for 500 children

После низа година, дугог неколико деценија, Пожаревац је добио потпуно нов објекат намењен смештају и васпитању најмлађих суграђана, вредан укупно 93 милиона динара, пошто је у насељу „Бурјан“ отворен Дечији вртић „Даница Радосављевић“, назван по учитељици која је дакле 1911. године отворила прве јаслице у овој вароши.

Овај савремени објекат, деци и васпитачима предали су на коришћење градоначелник Пожаревца Миомир Илић и његова заменица Вукица Васић. Изражавајући задовољство због успешног завршетка још једне важне инвестиције у граду, Миомир Илић је напоменуо да ће нови вртић моћи да збрине око 500 малишана. – Град Пожаревац, поред инфраструктурне изградње, велику пажњу посвећује и социјалној заштити, мерама на повећању наталитета и поспешивању рада предшколских установа. Морам да напоменем да су на овом пројекту радили тимови предходне и садашње власти, истакао је Илић.

Вртић се простире на површини од око 1.500 метара квадратних а, поред соба за смештај јаслених и васпитних, група има просторије за васпитаче, кухињу, терасе и другу опрему. Вукица Васић је подсетила на проблеме које житељи Пожаревца имају када су у питању смештајне могучности њихове деце у време док су они на послу. Управо због предугачке листе чекања на смештај у објекете вртића, локална самоуправа је одлучила да у Пожаревцу изгради нови вртић.

– Министарство економије и регионалног развоја је, преко кредита Европске инвестиционе банке, финансирало пројекат са 27.946.000 динара, док је остатак средстава, тачније 35.000.000 динара, обезбедио град Пожаревац. Такође, из буџета Града, за изградњу топлификационе подстанице, опредељено је 10.000.000 динара, док је Јавно предузеће „Топлификација“ помогло са 1.800.000 динара. За опремање простора око вртића, набавку намештаја, дидактичког материјала и опреме, обезбедили смо још око 13.000.000 динара. Кад се све то сабере, укупна вредност овог пројекта је око 93.000.000 динара, где нису урачуната средства намењена за плате оних који ће радити са децом, рекла је заменица градоначелника, која се овом приликом захвалила Јавном предузећу „ПТТ Србија“ које је помогло у парцелацији земљишта на коме се налази новоизграђени вртић.

Директор Предшколске установе „Љубица Вребалов“ Драган Николић, подсетио је на једновековни рад дечије установе и на Даницу Радосављевић по којој је нови објекат добио име. Свечаности су присуствовали: председник Скупштине града Жарко Пивац, његов заменик Милић Јовановић, директори јавних предузећа, културних установа и грађани.

У Буџету Града Пожаревца, део средстава опредељен је за изградњу још једног дечијег вртића који ће бити подигнут на територији Месне заједнице „Чачалица“ а постављање камена темељца се очекује у блиској будућности.After many years, decades long, Pozarevac got a brand new facility designed housing and education youngest citizens, worth a total of 93 million dinars, as in the “Burjan” open Kindergarten “Danica Radosavljevic”, named after a teacher who was then the 1911th opened the first kindergarten in this town.

This modern facility, children and educators have surrendered to the use of the mayor of Pozarevac Miomir Ilic and his deputy Vukica Vasic. Expressing satisfaction over the successful completion of another important investment in the city, Miomir Ilic said that the new kindergarten will be able to take care of about 500 children.

– City Pozarevac, in addition to infrastructure construction and great attention to social protection, measures to increase the birth rate and the promotion of pre-school. I have to say that on this project and the current teams of the previous government, said Ilic.

Kindergarten covers an area of about 1,500 square meters, in addition to rooms for accommodation educational, the group has room for teachers, kitchen, terraces and other equipment. Vukica Vasic recalled the problems that residents have Pozarevac when it comes to accommodation in the possibility of their children while they are at work. It is because of too long waiting lists for accommodation facilities at the kindergarten, the local government decided to build a new kindergarten Pozarevac.

– Ministry of Economy and Regional Development, through the European Investment Bank financed project with 27.946 million dinars, while the remaining funds, 35 million dinars respectively, provided the city of Pozarevac. Also, the City budget for the construction of district heating substations, is allocated 10 million dinars, while the Public Enterprise “Heating System” to assist 1.8 million dinars. To equip the space around kindergarten, purchasing furniture, learning materials and equipment, we provide another 13 million dinars. When it was all said and done, the total cost of this project is around 93 million dinars, which does not include funds intended for the salaries of those who will work with children, said Deputy Mayor, who expressed his gratitude to the Public Enterprise “Serbian PTT” which helped the division into lots of land on which there is a brand new kindergarten.

Director of Preschool “Ljubica Vrebalov” Dragan Nikolic, recalled the work children facility and to Danica Radosavljevic at which the new building was named. The ceremony was attended by the Mayor of Zarko Pivac, his deputy Milica Jovanovic, directors of public companies, cultural institutions and citizens.

The city budget Pozarevac, part of the funds committed to the construction of another nursery school that will be built on the territory of the local community “Cacalica” while laying the foundation stone is expected in the near future.

Подели са другима: Facebook Twitter