Почетак » Актуелно » О Граду
 

Седница Скупштине града ПожаревцаSession of the Assembly of Pozarevac

Усвојен буџет за 2015. годину

На последњој седници Скупштине града Пожаревца, којом је председавао Бане Спасовић, одборници су прихватили Одлуку о усвајању буџета града за 2015. годину. Укупан износ прихода буџета износи око 2 милијарде и 525 милиона динара док су расходи за око 86 милиона динара мањи. Одлучено је да ће се планирани суфицит у потпуности искористити за отплату кредита који град Пожаревац има, тако да од 2016. године град више неће имати кредитно задужење.

Одборници и представници локалне самоуправе

Одборници и представници локалне самоуправе

Одборници и представници локалне самоуправе

Одборници и представници локалне самоуправе

У свом излагању о буџету за наредну годину, градоначелник Пожаревца Миомир Илић нагласио је да се он по први пут ради по новом, програмском моделу. Поред текућих послова, које на класичан начин улазе у буџет, постоји и програмски део буџета, у коме постоји 15 програма који се односе на финансирање свих осталих области које се финансирају из буџета. У програмском делу налазе се области локалног развоја и просторног планирања, комуналне делатности, локалног економског развоја, социјалне и дечје заштите, предшколског, основног и средњег образовања, развоја туризма, заштите животне средине, путне инфраструктуре, примарне здравствене заштите, развоја културе, развоја спорта и омладине, локалне самоуправе.

У новом моделу буџета много се јасније, и подељено по областима види колико средстава и за које намене град издваја новац. За трошкове функционисања Градске управе, месних заједница и Правобранилаштва опредељено је око 826 милиона динара, за уређење грађевинског земљишта у 2015. године 329 милиона, комуналне делатности 292 милиона, одржавање путева 110 милиона, развој културе 150 милиона, развој спорта 93 милиона (уз напомену да средства за спортска удружења и клубове остају на нивоу прошле године, а Спортски центар од следеће године улази у буџет као установа, па су средства за његово функционисање ушла у овај раздео), предшколска установа, основне и средње школе 497 милиона, примарна здравствена заштита 1,3 милиона, социјална и дечја заштита 94 милиона, животна средина 9,3 милиона, развој пољопривреде 35 милиона, развој туризма 36 милиона, подстицај предузетништва 0,5 милиона.

Очекује се и да ће већ почетком наредне године, када град буде могао да користи средства од такси из Фондова који се односе на заштиту животне средине уследити ребаланс буџета, којим ће се определити знатно више новца за инвестиције, као и за примарну здравствену заштиту и подстицање предузетништва.

Skupstina_4

На седници је усвојен и Извештај о реализацији буџета за првих девет месеци ове године, донета је одлука о повећању цена комуналних услуга од 1. јануара за 4,2 одсто изузев цене воде која ће поскупети знатно више. Предвиђено је да се цена канализације повећа линеарно за 10 динара, са 17,37 на 27,37 динара, плус ПДВ од 10 одсто. Просечна цена воде требало би да буде виша за 11,84 одсто. То, међутим, не значи уједначено повећање за све категорије јер ће нова цена за физичка лица за кубни метар потрошње са ПДВ-ом износити 52,45 динара, што је повећање од 15 одсто. С друге стране, укида се месечна накнада за водомере од 125 динара коју је већи део године Водовод наплаћивао корисницима.

Одборници су усвојили и планове пословања градских јавних предузећа за 2015. годину. Такође, именовани су и Градски правобранилац, као и његови заменици. За Градског правобраниоца, на период од пет година, именована је Снежана Мишић, док су заменици постали Топлица Тодоровић, Маријана Туфегџић и Драгица Деспотовић.

На седници Скупштине донета је Одлука о доношењу Генералног урбанистичког плана Пожаревца.

У јавним предузећима „Љубичево“ и „Топлификација“, у којима су пре неколико месеци смењени директори и постављени вршиоци дужности, у наредном периоду на конкурсу ће бити изабрани нови директори. Донета је и Одлука о одређивању метода и модела приватизације Радио Пожаревца.

Одборници и представници локалне самоуправе

Одборници и представници локалне самоуправе

Председник Скупштине Бане Спасовић искористио је могућност коју му пружа Пословник да се обрати одборницима и поднесе извештај о догађајима између две седнице. Осим што је говорио о стању и судском спору који се води у Јавном предузећу „Љубичево“, и месној заједници Дрмно чији је рачун у блокади због дугова око више десетина милиона динара, Спасовић је прокоментарисао и изјаве руководећих људи Дирекције за изградњу Пожаревца поводом иступања одборника на претходној седници Скупштине укључујући и самог председника:

-Они су решили да изађу изван својих надлежности и институција и уместо да доставе извештај Скупштини града онако како смо тражили, јер не одговара Скупштина града њима него они Скупштини. Никога тада нисмо јавно оптужили, тражило смо да се провере одређене чињенице, да се доставе валидни извештаји, и ако ти извештаји указују на одређене неправилности по нашим примедбама да се предузму одређене мере против одговорних лица. Међутим, представници једног јавног предузећа изашли су изван своје институције и надлежности и почели су да омаловажавају мене као председника Скупштине града речима да треба да будем обазрив и да нисам довољно стручан. Може се поставити и питање мог кредибилитета, али никада нећу допустити да се вређају одборници и да се омаловажава овај дом на начин како је чињено у претходном периоду. Одборници су представници народа и њихов глас мора да се чује. Нико нема право да спречава одборнике да искажу своје мишљење и да искажу захтеве грађана са њихове територије о евентуалним неправилностима“, рекао је између осталог Спасовић.

Највише примедби одборника опозиције, пре свих Драгана Радосављевића из одборничког клуба ЛДП – а , Драгана Стојадиновића из СРС – а, као и одборника Демократске странке изазвала су поскупљења комуналних услуга, за која су одборници изјавили да ће јако оптеретити грађане у условима тешке економске кризе и смањења плата. Одборник Бобан Огњановић из ДС – а рекао је цена канализације од почетка године повећана за 410 одсто јер је јединична цена на почетку године износила 5,36 динара.

-Сада је 82,55 динара укупна цена воде са канализацијом. У образложењу нам се наводе примери Лесковца, Врања и Ужица као примере поскупљења. Вода са канализацијом у Лесковцу је 58,91 динара. У Врању је 68,58 динара, 49,56 је у Ужицу, уз напомену да ова потоња два града имају трилатерални уговор са КФВ банком о коришћењу средстава за изградњу постројења за прераду отпадних вода.Не видим да водовод има кредит или било какву инвестицију као оправдање за подизање цена“, рекао је Огњановић.

Огњановић је за говорницом питао и зашто поскупљује грејање у Пожаревцу када топлотна енергија из костолачких електрана није поскупела, такође ни друге врсте горива. Одборник Драган Радосављевић упитао је и за расподелу средстава прикупљених за помоћ пострадалима у мајским поплавама. Примедбе је изазвала и одлука да се у буџету за подстицај за развој предузетништва определи само 500 000 динара, што је, по мишљењу опозиције, недовољно.Budget for 2015

At the last session of the Assembly of Pozarevac, which was chaired by Bane Spasović, councilors have accepted the decision on adopting the city budget for 2015. The total amount of budget revenues is about 2 billion and 525 million dinars, while spending about 86 million lower. It was decided that the planned surplus fully utilized to repay the loan that has the city of Pozarevac, so that by 2016 the city will no longer have a credit line.

Одборници и представници локалне самоуправе

Одборници и представници локалне самоуправе

In his speech on the budget for the coming year, the mayor of Pozarevac Miomir Ilic pointed out that he works for the first time under the new, the programming model. In addition to ongoing operations, which in the classical way enter into the budget, there is a program of the budget, in which there are 15 programs relating to the financing of all the other areas that are financed from the budget. In the programming work are local development and spatial planning, public utilities, local economic development, welfare and children, pre-school, primary and secondary education, tourism development, environmental protection, road infrastructure, primary health care, the development of culture, sports development and youth, local government.

In the new model, the budget is much clearer, and divided by areas see how much money and for what purpose the city allocates money. For the costs of functioning of the City Administration, local communities and the Attorney General of defined around 826 million dinars for land in 2015, 329 million, 292 million of public utilities, maintenance of roads, 110 million, 150 million development of culture, sport development 93 million (note that funding for sports associations and clubs remain at the level of last year, a sports center next year enters into the budget as an institution, and the funds for its operation entered in this DEO), preschool, primary and secondary schools 497 million, primary health care 1.3m, social and child protection 94 million, 9.3 million environment, agriculture 35 million, 36 million tourism development, encouraging entrepreneurship 0.5 million.

It is also expected that by the beginning of next year, when the city is able to use funds from fees from the Funds relating to the protection of the environment followed by revision of the budget, which will define much more money for investment, as well as primary health care and encouragement entrepreneurship.

Skupstina_4

The session also adopted the report on budget execution for the first nine months of this year, a decision was made on the increase in utility prices as of 1 January by 4.2 per cent except for the price of water will rise in price considerably higher. It is anticipated that the cost of sewage increase linearly to 10 dinars, from 17.37 to 27.37 dinars, plus VAT of 10 per cent. The average price of water should be higher by 11.84 percent. This, however, does not increase uniformly for all categories because the new price for natural persons per cubic meter consumption VAT amount to 52.45 dinars, an increase of 15 percent. On the other hand, abolishes the monthly fee for water meters from 125 dinars by the greater part of the water-supply charging users.

The delegates adopted the business plans of the city’s public companies in 2015. Also, are appointed by the City Attorney, as well as his deputies. For the City Attorney, for a period of five years, was appointed Snezana Misic, while the deputy became Toplica Todorovic, Marijana Tufegdžić and Dragica Despotovic.

At the session of the Decision on the adoption of the General Urban Plan of city Pozarevac.

In public companies “Ljubičevo” and “Heating”, in which a few months ago and replaced directors appointed acting in the coming period for the contest will be elected new directors. It was decided on determining methods and models of privatization Radio Pozarevac.

Одборници и представници локалне самоуправе

President of the Assembly Bane Spasović used the option that gives him the Rules of Procedure to address the councilors and submit a report on the events between the two sessions. Except that he spoke on the condition of the litigation pending in the Public Enterprise “Ljubičevo”, and the local community Drmno whose account has been blocked due to debts of around tens of millions of dinars, Spasović commented on the statements of the senior management of the Directorate for construction of Pozarevac regarding the withdrawal of Councillors at the previous session of the Assembly, including the President himself:

-They Have decided to go beyond its jurisdiction and institutions and instead to submit a report to the Assembly of the city as we were looking for, as being inappropriate City Hall of them than they are to the Assembly. No one we did not publicly accused, we sought to verify certain facts to submit valid statements, and if these reports point to certain irregularities in our remarks to take measures against those responsible. However, representatives of a public company went beyond its powers and institutions, and began to belittle me as President of the City words that need to be cautious and I’m not expert enough. It may be asked, my credibility, but I will never allow that to offend councilors and to disparage this home the way it was done in the previous period. The board members are representatives of the people and their voice must be heard. No one has the right to prevent councilors to express their opinion and to express the demands of citizens from their territory of possible irregularities “, said among other things Spasović.

Most of the comments of opposition councilors, above all, Dragan Radosavljevic from the member’s club LDP -, Dragan Stojadinovic from SRS -, as well as councilors of the Democratic Party have caused a rise in prices of utilities, for which the councilors said they would strongly burden the citizens under conditions of severe economic crisis and wage cuts. Councillor Boban Ognjanović from DS – and said the price of sewage from the beginning of the year increased by 410 percent since the unit price at the beginning of the year amounted to 5.36 dinars.

Now is 82.55 dinars total cost of water with sewage. In the explanation we are given examples of Leskovac, Vranje and Uzice as examples of price increases. The water from the sewage in Leskovac is 58.91 dinars. In Vranje 68.58 dinars, 49.56 in Uzice, noting that the latter two cities have a trilateral agreement with KfW Bank on the use of funds for the construction of wastewater treatment voda. The utility has a loan or any kind of investment as justification for raising prices, “he said Ognjanović.

Ognjanović is on the stand and asked why the more expensive heating when the heat energy from the power plant Kostolac not price increased, and neither do other types of fuel. Councillor Dragan Radosavljevic asked for the distribution of funds collected to aid victims in the May floods. Remarks sparked the decision to budget for incentives for the development of entrepreneurship identify only 500 000 dinars, which, in the opinion of the opposition, not enough.

Подели са другима: Facebook Twitter