Služba za internu reviziju

Služba za internu reviziju grada Požarevca osnovana je za obavljanje sledećih poslova:

 • provere primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole;
 • ocene sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti;
 • revizije načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti;
 • uspostavljanja saradnje sa eksternom revizijom;
 • pružanja savetodavnih usluga koje se sastoje od saveta, smernica, obuka, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole;
 • uvođenja i primene standarda kontrole u skladu sa međunarodno priznatim standardima, izrade metodoloških uputstava i priručnika iz oblasti materijalno-finansijskog upravljanja u subjektima revizije;
 • dostavljanja godišnjeg izveštaja o radu Centralnoj jedinici za harmonizaciju u skladu sa zakonom;
 • uspostavljanja saradnje sa drugim organima i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima.

Interna revizija korisniku javnih sredstava pomaže da ostvari ciljeve putem sistematične ocene procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja uopšte sa ciljem da:

 • utvrdi da li se poštuju prihvatljive politike i procedure,
 • ustanovi usaglašenost sa zakonima i propisima,
 • oceni procedure za upravljanje rizicima,
 • proceni ekonomičnost, efikasnost i efektivnost operacija,
 • utvrdi da li su finansijski i drugi podaci potpuni i tačni,
  utvrdi da li su međusobni odnosi između različitih rukovodećih struktura uspostavljeni na odgovaraći način, i da li je međusobno izveštavanje između članova rukovodsvo pouzdano i blagovremeno,
 • potvrdi da se sredstva adekvatno čuvaju i
 • obezbedi tačnost, pouzdanost i blagovremenost važnih finansijskih, upravljačkih i operativnih podataka.

Navedene poslove posebna služba obavlja kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, pravnih lica čiji su osnivači javna preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i kod drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda.

ŠЕF SUŽBЕ:

Slavica Vukašinović, diplomirani ekonomista

Telefon: 012 / 539 – 666

Mobilni telefon: 064 / 897 58 37

 

Dokumentacija:

Izmene i dopune godišnjeg plana rada službe za internu reviziju Grada Požarevca

Godišnji plan službe za internu reviziju Grada Požarevca za 2023. godinu

Strateški plan interne revizije Grada Požarevca za period 2024 – 2026. godine

Povelja interne revizije

Еtički kodeks