Служба за интерну ревизију

Служба за интерну ревизију града Пожаревца основана је за обављање следећих послова:

 • провере примене закона и поштовања правила интерне контроле;
 • оцене система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности;
 • ревизије начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;
 • успостављања сарадње са екстерном ревизијом;
 • пружања саветодавних услуга које се састоје од савета, смерница, обука, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле;
 • увођења и примене стандарда контроле у складу са међународно признатим стандардима, израде методолошких упутстава и приручника из области материјално-финансијског управљања у субјектима ревизије;
 • достављања годишњег извештаја о раду Централној јединици за хармонизацију у складу са законом;
 • успостављања сарадње са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

Интерна ревизија кориснику јавних средстава помаже да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања уопште са циљем да:

 • утврди да ли се поштују прихватљиве политике и процедуре,
 • установи усаглашеност са законима и прописима,
 • оцени процедуре за управљање ризицима,
 • процени економичност, ефикасност и ефективност операција,
 • утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни,
  утврди да ли су међусобни односи између различитих руководећих структура успостављени на одговараћи начин, и да ли је међусобно извештавање између чланова руководсво поуздано и благовремено,
 • потврди да се средства адекватно чувају и
 • обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких и оперативних података.

Наведене послове посебна служба обавља код директних и индиректних корисника буџетских средстава, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и код других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода.

ШЕФ СУЖБЕ:

Славица Вукашиновић, дипломирани економиста

Телефон: 012 / 539 – 666

Мобилни телефон: 064 / 897 58 37

 

Документација:

Измене и допуне годишњег плана рада службе за интерну ревизију Града Пожаревца

Годишњи план службе за интерну ревизију Града Пожаревца за 2023. годину

Стратешки план интерне ревизије Града Пожаревца за период 2024 – 2026. године

Повеља интерне ревизије

Етички кодекс