Почетак » Служба за инвестиције
 

СЛУЖБА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Руководилац службе: Сања Ивковић, дипл.грађ.инж
Канцеларија 130 – 012/539-691
Канцеларија 124 – 012/539-792
Опис послова који се у служби обављају:
– израда годишњих планова и програма града Пожаревца из области инвестиција.
– припрема израде просторних и урбанистичких планова и пројеката;
– припрема и израда техничке докуемнтације из своје струке,
– вршење стручни надзор над реализацији инвестиција и инвестиционог одржавања из области
високоградње, нискоградње, водовода и канализације,зеленила
– израда основне концепције и методологије израде задатка;
– вршење координације у току израде и стручно усмеравање извршење задатка;
– у сарадњи са урбанистима ради на изради саобраћајних решења у оквиру урбанистичких планова
и пројеката;
– пројектовање коловозне површине за аутомобилски и пешачки саобраћај;
– ради на изради комплексних анализа, програма истраживачко развојних пројеката,
на изради техничких решења саобраћајне и друге инфраструктуре за потребе града,
ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, датум последњег ажурирања 15. август 2018. ГОДИНЕ
83
– послови који се односе на развој путне мреже и мреже саобраћајница у граду и друге
инфраструктуре;
-учествује у формирању и ажурирању евиденције и катастра инфраструктурних капацитета,
– самостално и у сарадњи са урбанистима пројектантима ради на изради
урбанистичких планова и пројеката из домена пејзажне архитектуре, заштиту животне средине,
обликовање појединих простора и амбијената;
– учествује у изради урбанистичких пројеката као и изради решења за градске паркове,
меморијалне комплексе, заштитне појасеве, дрвореде, изради катастра зелених површина града;
– учествује у изради програма озелењавања и обликовања појединих простора и амбијената; води
регистар јавних зелених површина и предлаже отварање нових;
– за потребе поступка спровођења ЈН учествује у раду комисија за јавне набавке у областима из
своје струке, припрема предмера и предрачуна и усаглашава услове које мора испуњавати
понуђач,…..
-прибавља урбанистичке услове и другу документацију за све инвестиције;
доставља потребне захтеве РГЗ Служби за катастар непокретности у Пожаревцу и другим
службама ради покретања поступка уређења локација;
-учествује у поступку уређења и реализације усвојене урбанистичко планске документације и
прати извођење исте;
– припрема документацију за решавање имовинско правних односа; учествује у поступку
експропријације; учествује у изради експропријационих елабората; врши процену
вредности земљишта и израђује инвестиционе елаборате ради утврђивања трошкова
уређења и накнаде за уступање на локацијама које су предмет уређења;
израђује инвестиционе елаборате за уређење грађевинског земљишта; израђује методологију за
обрачун накнада за уступање грађевинског земљишта на коришћење,
обрачун накнаде за уређење и друге методологије везане за остваривање прихода финансијских
средстава од земљишта које је намењемо за финансирање уређења и текућег одржавања јавних
површина;
врши пријем и формира потребну документацију за обрачун накнаде уређења грађевинског земљишта и легализацију; прегледа документацију; врши увид у пројекат објекта који се гради и обрачунава његову површину; излази на терен (комисијски) у случају када на месту будућег објекта постоји стари објекат, ради умањења накнаде за површину старог објекта; израђује обрачун и обезбеђује оверу истих; учествује у изради ценовника накнаде у зависности од градских зона и врсте објекта; обавља послове у вези јавних набавки.