Početak » Služba za investicije
 

SLUŽBA ZA INVЕSTICIJЕ

Rukovodilac službe: Sanja Ivković, dipl.građ.inž
Kancelarija 130 – 012/539-691
Kancelarija 124 – 012/539-792
Opis poslova koji se u službi obavljaju:
– izrada godišnjih planova i programa grada Požarevca iz oblasti investicija.
– priprema izrade prostornih i urbanističkih planova i projekata;
– priprema i izrada tehničke dokuemntacije iz svoje struke,
– vršenje stručni nadzor nad realizaciji investicija i investicionog održavanja iz oblasti
visokogradnje, niskogradnje, vodovoda i kanalizacije,zelenila
– izrada osnovne koncepcije i metodologije izrade zadatka;
– vršenje koordinacije u toku izrade i stručno usmeravanje izvršenje zadatka;
– u saradnji sa urbanistima radi na izradi saobraćajnih rešenja u okviru urbanističkih planova
i projekata;
– projektovanje kolovozne površine za automobilski i pešački saobraćaj;
– radi na izradi kompleksnih analiza, programa istraživačko razvojnih projekata,
na izradi tehničkih rešenja saobraćajne i druge infrastrukture za potrebe grada,
INFORMATOR O RADU GRADA POŽARЕVCA, datum poslednjeg ažuriranja 15. avgust 2018. GODINЕ
83
– poslovi koji se odnose na razvoj putne mreže i mreže saobraćajnica u gradu i druge
infrastrukture;
-učestvuje u formiranju i ažuriranju evidencije i katastra infrastrukturnih kapaciteta,
– samostalno i u saradnji sa urbanistima projektantima radi na izradi
urbanističkih planova i projekata iz domena pejzažne arhitekture, zaštitu životne sredine,
oblikovanje pojedinih prostora i ambijenata;
– učestvuje u izradi urbanističkih projekata kao i izradi rešenja za gradske parkove,
memorijalne komplekse, zaštitne pojaseve, drvorede, izradi katastra zelenih površina grada;
– učestvuje u izradi programa ozelenjavanja i oblikovanja pojedinih prostora i ambijenata; vodi
registar javnih zelenih površina i predlaže otvaranje novih;
– za potrebe postupka sprovođenja JN učestvuje u radu komisija za javne nabavke u oblastima iz
svoje struke, priprema predmera i predračuna i usaglašava uslove koje mora ispunjavati
ponuđač,…..
-pribavlja urbanističke uslove i drugu dokumentaciju za sve investicije;
dostavlja potrebne zahteve RGZ Službi za katastar nepokretnosti u Požarevcu i drugim
službama radi pokretanja postupka uređenja lokacija;
-učestvuje u postupku uređenja i realizacije usvojene urbanističko planske dokumentacije i
prati izvođenje iste;
– priprema dokumentaciju za rešavanje imovinsko pravnih odnosa; učestvuje u postupku
eksproprijacije; učestvuje u izradi eksproprijacionih elaborata; vrši procenu
vrednosti zemljišta i izrađuje investicione elaborate radi utvrđivanja troškova
uređenja i naknade za ustupanje na lokacijama koje su predmet uređenja;
izrađuje investicione elaborate za uređenje građevinskog zemljišta; izrađuje metodologiju za
obračun naknada za ustupanje građevinskog zemljišta na korišćenje,
obračun naknade za uređenje i druge metodologije vezane za ostvarivanje prihoda finansijskih
sredstava od zemljišta koje je namenjemo za finansiranje uređenja i tekućeg održavanja javnih
površina;
vrši prijem i formira potrebnu dokumentaciju za obračun naknade uređenja građevinskog zemljišta i legalizaciju; pregleda dokumentaciju; vrši uvid u projekat objekta koji se gradi i obračunava njegovu površinu; izlazi na teren (komisijski) u slučaju kada na mestu budućeg objekta postoji stari objekat, radi umanjenja naknade za površinu starog objekta; izrađuje obračun i obezbeđuje overu istih; učestvuje u izradi cenovnika naknade u zavisnosti od gradskih zona i vrste objekta; obavlja poslove u vezi javnih nabavki.