Početak » Služba za upravljanje ljudskim resursima
 

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJЕ LJUDSKIM RЕSURSIMA

Rukovodilac Službe: Milutin Mrdak
Tel: 012/539-651
Služba za upravljanje ljudskim resursima vrši stručne, operativne i administrativno tehničke poslove u ostvarivanju nadležnosti i ovlašćenja načelnika Gradske uprave i organa Grada Požarevca, a koji se odnose na poslove upravljanja ljudskim resursima i to: koordinaciju poslova koji se odnose na izradu akata o unutrašnoj organizacijii sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi i drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi načelnik Gradske uprave, poslove koji su vezani za kadrovska pitanja, socijalnu i zdravstvenu zaštitu zaposlenih i saradnju s drugim organima; oglašava konkurs za popunu radnih mesta u skladu sa zakonom i drugim propisom, obavlja stručne poslove u postupku zapošljavanja i izbora kandidata, priprema predlog Kadrovskog plana i stara se o pravilnom sprovođenju donešenog Kadrovskog plana, organizuje stručno usavršavanje službenika, procenu efekata sprovedenih obuka, analizu potreba za obukom i dodatnim obrazovanjem svakog službenika, priprema predlog godišnjeg programa stručnog usavršavanja službenika i predlog finansijskog plana za izvršavanje godišnjeg Programa stručnog usavršavanja, sačinjava analizu rezultata i vrši praćenje efekata ocenjivanja službenika, vodi kadrovske evidencije i personalna dosijea zaposlenih, kao i ostale poslove od značaja za karijerni razvoj službenika, obavlja stručnotehničke i administrativne poslove za Žalbenu komisiju Grada Požarevca, obavlja poslove prijave, promene i odjave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje.