Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Spektakularni karneval – simbol mira i ljubaviSpectacular Carnival – a symbol of peace and love

Spektakularni karneval u Požarevcu, oduševio je hiljade požarevljana i njihovih gostiju još jednom potvrdivši da je ova izvanredna manifestacija, koja je izazivala salve aplauza, opravdala svoju misiju simbola ljubavi i mira među ljudima sa svih meridijana. Uspešnom organizacijom četvrtog Međunarodnog karnevala u Požarevcu, najveće prateće manifestacije Ljubičevskih konjičkih igara, Požarevljani su još jednom dokazali da se nisu slučajno našli u grupi evropskih karnevalskih gradova. Da sve protekne na zadovoljstvo brojnih posetilaca karnevala i učesnika, kojih je iz godine u godinu sve više, potrudili su se članovi Organizacionog odbora ovogodišnjih Ljubičevskih konjičkih igara zaduženi za karneval, Turistička organizacija, grad Požarevac, brojni volonteri… Među onima koji su došli da pozdrave učesnike karnevalske povorke, bilo je i mladih i starih. Oni vremešniji su “putovali” svetom oduševljeni maskama i izvođačima igara iz zemalja Rusije, Malezije… Srdačno su pozdravljane i komšije, karnevalske grupe iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bugarske, i oni još bliži: iz Šapca, Beograda Leskovca, Novog Sada… Najmlađi su se radovali šarenilu lepršavih kostima paunova, balerina, lenjog cvrčka… iščekujući sa nestrpljenjem svaku narednu karnevalsku tačku. Na čelu karnevalske povorke koja se kretala centralnim ulicama grada, nošene su zastave Srbije, Grada Požarevca i Federacije evropskih karnevalskih gradova.

Povorku u kojoj je učestvovalo tridesetak karnevalskih grupa, predvodili su gradonačelnik Miomir Ilić, predsednik Federacije evropskih karnevalskih gradova, Henri Van der Kron sa saradnicima, zamenica gradonačelnika Požarevca, Vukica Vasić, direktor TOP i predsednik Organizacionog odbora Karnevala, Dejan Savić, umetnički direktor Karnevala, Maja Skenderović Bonić, kao i predstavnici gostujućih karnevalskih grupa. Manifestaciji su pored članova Gradskog veća, prisustvovali i predsednik Skupštine Grada Požarevca, Žarko Pivac, sa zamenikom, Milićem Jovanovićem.

Nakon primopredaje karnevalskih ključeva, okupljenim građanima se obratio gradonačelnik Miomir Ilić, prisećajući se “prvih koraka” koje je načinila ova, danas velika manifestacija. Po njegovim rečima, ogromna zasluga za to što se Grad Požarevac nalazi na mapi karnevalskih gradova, pripada, upravo, Henriju Van der Kronu za koga je svaki karneval, pa i ovaj požarevački, simbol ljubavi, prijateljstva, razumevanja i mira. Posle oglašavanja fanfara i podizanja zastava, direktor Turističke organizacije Požarevca i predsednik Organizacionog odbora karnevala, Dejan Savić, proglasio je ovu najveću prateću manifestaciju Ljubičevskih konjičkih igara, otvorenom. Siguran u njenu budućnost on je izrazio nadu da će se u Požarevcu održati još puno međunarodnih karnevala. Karnevalska radost “živela” je do vatrometa kojim je četvrto međunarodno karnevalsko druženje u Požarevcu zvanično završeno, ali ono nezvanično, potrajalo je do duboko u noć.

Sutradan, u Požarevcu je održan Dečji karneval, manifestacija u kojoj je učestvovao veliki broj mališana. Balerine, kauboji, gusari, pčelice i vile, prodefilovali su gradom praćeni oduševljenjem i aplauzima velikog broja Požarevljana.

Četvrtom Međunarodnom karnevalu u Požarevcu prethodio je svečani prijem, koji je organizovao gradonačelnik Miomir Ilić. Pored velikog broja gostiju među kojima su bili predsednik Federacije evropskih karnevalskih gradova, Henri Van der Kron i predstavnici karnevalskih grupa, prijemu su, ispred grada domaćina, prisustvovali zamenica gradonačelnika Vukica Vasić, direktor Turističke organizacije, Dejan Savić, umetnički direktor Karnevala, Maja Skenderović Bonić… Rečima dobrodošlice obratili su se gradonačelnik, Miomir Ilić i direktor TOP, Dejan Savić.

U ime predstavnika karnevalskih grupa, na gostoprimstvu se zahvalio predsednik FECC, Henri Van der Kron, nakon čega su razmenjeni pokloni. Predsednik FECC-a u Sloveniji, Branko Brumen i predsednik FECC-a u Makedoniji, Aleksandar Cicimov, novi su članovi Međunarodnog borda karnevala, dok je za počasnog senatora FECC, izabran gradonačelnik Ptuja, Štefan Čelan. Uručenjem prepoznatljivih simbola, belih kapa i bedževa sa znakom FECC-a, na svečanom prijemu u Požarevcu obavljena je njihova inauguracija.

Požarevački karneval 2012 Galerija – Požarevački Karneval 2012

Spectacular Carnival in Pozarevac, thrilled thousands of citizens of Pozarevac and their guests once again confirming that this extraordinary event, which caused an outburst of applause, lived up to its mission of symbols of love and peace among people from all over. The successful organization of the fourth International Carnival in Pozarevac,  most associated events Ljubicevo Equestrian Games, citizens of Pozarevac once again proved that they had not accidentally found in a group of European Carnival Cities. That everything goes to the satisfaction of many visitors and participants of the carnival, which is from year to year, made sure the members of the Organizing Committee of this year Ljubicevo Equestrian Games in charge of the carnival, the Tourist Organization, the city of Pozarevac, many volunteers … Among those who came to welcome the participants of the carnival parade, there were young and old.  Warmly greeted and neighbors, carnival groups from Montenegro, Croatia, Slovenia, Macedonia, Bulgaria, and they near Sabac and Belgrade Leskovac, Novi Sad … The youngest looked forward to a colorful fluttering peacock costume, ballerina, lazy crickets … eagerly awaiting the next carnival every point. At the head of the carnival procession that walked the streets of the central city, carried the flags of Serbia, City of Pozarevac and the Federation of European Carnival Cities.

Procession which was attended by about thirty carnival groups, led by Mayor Miomir Ilic, president of the Federation of European Carnival Cities – Henri Van der Kron and associates, Deputy Mayor of Pozarevac Vukica Vasic, TOP director and president of the Organizing Committee of Carnival, Dejan Savic, artistic director of the carnival, Maja Skenderović Bonić and representatives visiting the carnival groups. Event, in addition to members of the City Council, and attended by the President of the Assembly of Pozarevac, Zarko Pivac, with the deputy Milic Jovanovic.

After handing over the keys of carnival, the assembled citizens addressed the mayor Miomir Ilic, invoking the “first steps” that has made this one, big event today. According to him, the enormous credit for what the city is on the map Pozarevac carnival cities, belongs, right, Henry Van der Krone for whom every carnival, including this Pozarevac, a symbol of love, friendship, understanding and peace. After the fanfare of advertising and raising the flag, Director Tourism Organization Pozarevac and Chairman of the Organizing Committee of carnival, Dejan Savic, declared this the largest event supporting Ljubicevo Equestrian Games, outdoors. In future safe, he expressed hope that the Pozarevac hold a lot of international carnivals. Carnival joy “live” to the fireworks, which is the fourth international carnival party in Pozarevac officially over, but it unofficially, continued until late into the night.

The next day in Pozarevac was held Kids Carnival , in the event where a large number of children. Ballerinas, cowboys, pirates, fairies and bees, paraded the city followed by applause from the large number of citizens.

Fourth International Carnival in Pozarevac was preceded by a reception, which was organized by the Mayor Miomir Ilic. Besides a large number of guests, among them the president of the Federation of European Carnival Cities, Henri Van der Kron and representatives of carnival groups, the reception was in front of the host city, attended by Deputy Mayor Vukica Vasic, Director Tourism Organization, Dejan Savic, artistic director of the Carnival, Maja Skenderovic Bonic. On behalf of the carnival groups, the President thanked the hospitality FECC, Henry Van der Kron, after which they exchanged gifts. President FECC in Slovenia, and the president Branko Brumen FECC in Macedonia, Alexander Cicimov, the new members of the board of the carnival, and an honorary FECC senators, elected Mayor of Ptuj, Stefan Celan. Handing recognizable symbols, white caps and badges with the sign FECC, at the reception at Pozarevac performed their inauguration.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter