Почетак » Конкурси
 

Субвенционисањe камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње Subsidizing interest rates for short-term loans for agricultural production

 Манифестације

 Обавештења

 Галерија слика

 Контакт

 

Трећи сабор пољопривредника

Позива вас Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца, у заједничкој сарадњи са семенском кућом кукуруза Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o. представништво за Србију, дана 25. децембра 2012. године у великој сали Центра за културу у Пожаревцу, са почетком у 12:00 часова, на Трећи Сабор пољопривредника са територије Града Пожаревца.

 


 

Ризици у органског производњи

Позив на Други семинар Пословне школе органске производње, са темом “Ризици у органској производњи”, у сарадњи Аграрног фонда Града Пожаревца и Асоцијације “БИО планет” из Београда.
Семинанар ће се одржати у петак, 19. октобра 2012. године, са почетком у 14.00 часова, Центра за културу, Пожаревац

 РИЗИЦИ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ


Аграрни фонд за развој пољопривреде Града Пожаревца

Вас позива дана 25.маја 2012. године у 16:00 часова

у малој сали Центра за културу, да нам се придружите на

Jеднодневни семинар и округли сто

„Пословна школа органске пољопривреде“ Модул I

Циљ нам је да едукујемо, информишемо и заинтересујемо учеснике за здраву, еколошку и органску производњу, трасирамо пут новим пословним могућностима и иницирамо оживљавање сеоских газдинстава, малих и средњих предузећа и предузетника, који заједно, чине значајан привредни потенцијал Града Пожаревца.

Уз учешће стручних предавача са Пољопривредног факултета из Земуна, семинар ће обухватити следеће теме:

 1. Основне методе органске производње
 2. Пут до органског производа
 3. Стандарди, сертификација и планирање производње
 4. Примена минерала зеолит у пољопривреди

Уверени смо да би овај научно – стручни рад подстакао додатно интересовање за ову област, и остваримо заједнички циљ – скупљи пољопривредни производ и могућност пласмана истих.

АГРАРНИ ФОНД ГРАДА ПОЖАРЕВЦА


На основу члана 9. става 3. тачке 3. Статута Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“ брoj 5/2009, 3/2010 и 8/2011), закључка Градског већа Града Пожаревца број 01-06-19/2012-71 од 21.02.2012. године, Уговора о регулисању међусобних односа са пословним банкама број 38/2012 од 12.03.2012. године и Одлуке о оглашавању обавештења о субвенционисању камате број 39/2012 од 12.03.2012. године Управног одбора Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца, Управни одбор доноси

OБАВЕШТЕЊЕ

О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТЕ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2012.

за подручје града Пожаревца

01. Предмет:

 • избор корисника средстава за реализацију Програма мера за краткорочно кредитирање пољопривредне производње преко банака, а у сарадњи са локалном самоуправом о субвенционисању редовне камате по одобреним кредитима у 2012. годин, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој пољопривредне производње на подручју града Пожаревца.

02. Програм мера:

 • унапређење биљне производње,
 • унапређење и развој сточарске производње,
 • у повртарској производњи,
 • изградња система за одводњавање и наводњавање
 • набавка механизације за производњу поврћа, житарица и индустријског биља, као и машина и опрему за сточарску производњу; 
 • подстицање производње биолошко вредније хране и извозних програма пољопривредне производње;

03. Услови

општи услови:

 • банка, администратор кредита је пословна банка са којом Град Пожаревац склопи Споразум о пословно – техничкој сарадњи,
 • захтев за одобравање средстава мора бити у складу са Програмом мера пословне банке,
 • кредит се одобрава за период до 12 месеци,
 • максимални износ кредита је 500.000, 00 динара /без валутне клаузуле/.

посебни услови:

 • право коришћења средстава по овом Програму, имају физичка лица са подручја града Пожаревца и града Костолца, која се баве пољопривредном производњом, и испуњавају следеће услове:
 • да је корисник средстава уписан у 2012. години као носилац газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава на подручју града Пожаревца,
 • да корисник средстава, уколико не врати кредитна средства у предвиђеном року, камата неће бити субвенционисана од стране Аграрног фонда,
 • да корисник средстава и било који члан домаћинства, уколико је раније користио кредитна средства за пољопривредну производњу Аграрног фонда Града Пожаревца, и исти је вратио, има право коришћења средстава по овом Програму.

04. Потребна и обавезна документација уз пријаву:

 • потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава за 2012. годину,
 • образац пријаве /може се преузети у згради Скупштине града Пожаревца, улица Дринска бр.2, канцеларија број 36, у времену од 10-14 часова радним даном/.

05. Корисници могу поступити по обавештењу од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“, у локалним електронским медијима – радио и телевизије, и на интернет страници града Пожаревца, www.pozarevac.rs

Корисници могу подносити пријаве са потребном документацијом до краја 2012. године или док има средстава на рачуну Аграрног фонда по овом Програму.

Корисници који испуњавају услове и критеријуме за доделу средстава по овом Програму, након добијене сагласности од локалне самоуправе, биће упућени на даљу процедуру код пословних банака, о чему ће такође бити благовремено информисани.

 Пријава о додели средстава за реализацију програма

Датум: 12.03.2011.године, Број: 39/2012-1

Управни одбор Аграрног фонда

за развој пољопривреде града Пожаревца

 Events

 Announcements

 Image Gallery

 Contact

Pursuant to Article 9 Paragraph 3 Section 3 Statute of the Agrarian Fund for Agricultural Development of Pozarevac (“Official Gazette of Pozarevac” No. 5/2009 3/2010 and 8/2011), the conclusion of the City Council of the City of Pozarevac 01-06-19/2012-71 of 21.02.2012. , the Agreement on regulation of mutual relations with commercial banks number 38/2012 of 12.03.2012. The decisions about advertising and notification of subsidizing interest rates of 39/2012 of 12.03.2012. The Governing Board of the Agrarian Fund for Agricultural Development of Pozarevac, the Board shall

NOTICE

ON SUBSIDIZING INTEREST FOR SHORT-TERM LOANS AGRICULTURAL PRODUCTION IN 2012.

for the city of Pozarevac

01. Subject:

 • selection of beneficiaries for the implementation of the Programme of measures for short-term loans for agricultural production over the banks, in cooperation with local government on subsidizing regular interest rate of loans in 2012. , and in order to create conditions for the preservation, promotion, advancement and development of agricultural production in the town of Pozarevac.

02. The program measures:

 • improving crop production,
 • improvement and development of livestock production,
 • in vegetable production,
 • construction of drainage systems and irrigation
 • purchase of machinery for the production of vegetables, cereals and industrial crops, and machinery and equipment for livestock production;? ?
 • encouraging organic food production and export of agricultural production;

03. Terms

General Conditions:

 • Bank, the administrator of the loan is a commercial bank with which the City Požarevac conclude agreement on business – technical cooperation,
 • request for approval of funds must be in accordance with the program of measures commercial banks,
 • credit is granted for a period of 12 months
 • maximum loan amount is 500,000, 00 dinars / not indexed /.

Special Conditions:

 • right to use funds under this program, individuals are from the area of the city and Pozarevac Kostolac, which is engaged in farming, and meet the following requirements:
 • that the beneficiary enrolled in 2012. year as the holder farms in the Register of agricultural holdings in the town of Pozarevac
 • the beneficiary, if not back loans on time, interest will be subsidized by the Agrarian Fund,
 • the beneficiary of any member of the household, if you previously used the loans for the agricultural production of the agricultural fund of the City of Pozarevac, and the same is returned, it has the right to use funds under this program.

04. Necessary and required documentation with the application:

 • certificate of registration in the register of agricultural holdings for 2012. year
 • application form / can be downloaded in the building of the City of Pozarevac Drinska Street No. 2, Office No. 36, in a time of 10-14 hours weekdays /.

05 Users can comply with the notice of the date of publication in the local newspaper “The word people,” the local broadcast media – radio and television, and on the website of Pozarevac www.pozarevac.rs

Users can submit applications with supporting documents to the end of 2012. years or until there are funds in the account of the agricultural fund under this program.

Users who meet the requirements and criteria for grants under this program, after receiving approval from local government, will be directed to the further procedure with commercial banks, which will also be promptly informed.

 Application for grant funds for the program

Date: 12.03.2011.godine, No: 39/2012-1

Agrarian Fund Board of Directors

agricultural development of Pozarevac

Подели са другима: Facebook Twitter