Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Svečano obeležen Dan državnostiOfficially celebrated National Day

Dan državnosti Srbije i godišnjica početka Prvog srpskog ustanka obeleženi su u Požarevcu prigodnim svečanostima u Gradskom parku kraj spomenika Knezu Milošu i Galeriji savremene umetnosti na Starom korzou uz prisustvo funkcionera lokalne samouprave, predstavnika javnog života i brojnih građana.

Obeležavanje Dana državnosti u Gradskom parku i Galeriji savremene umetnosti

Obeležavanje Dana državnosti u Gradskom parku i Galeriji savremene umetnosti

 

Obeležavanje Dana državnosti u Gradskom parku i Galeriji savremene umetnosti

Obeležavanje Dana državnosti u Gradskom parku i Galeriji savremene umetnosti

 

Narodni muzej i Istorijski arhiv priredili su izložbu pod nazivom „Požarevac u Prvom i Drugom srpskom ustanku“. Govoreći povodom ovog događaja, direktor narodnog muzeja u Požarevcu Milorad Đorđević istakao je da su ustanci imali nacionalni značaj, kroz borbu za oslobođenje od turske vlasti, socijalni, jer je tada ukinut feudalni, spahijski sistem, kao i politički jer je tada počelo stvaranje srpske države.

Izložbu je otvorio predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović, koji je između ostalog istakao da je „zahvaljujući velikom blagu koje poseduju Narodni muzej i Istorijski arhiv sačuvano mnogo dokaza koji svedoče o veoma značajnoj ulozi koju je Požarevac imao u Prvom i Drugom srpskom ustanku“.

Bane Spasović, predsednik skupštine grada

Bane Spasović, predsednik skupštine grada

 

Svečanim polaganjem venaca kod spomenika Milošu Obrenoviću u Gradskom parku, nakon intoniranja nacionalne himne u izvođenju Hora „Barili“, odata je pošta učesnicima Prvog i Drugog srpskog ustanka. U obraćanju građanima, gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić istakao je da su u vreme kneza Miloša, donošenjem Ustava postavljeni temelji Srpske države i ukazao na značaj koji je Miloševa vladavina imala za razvoj Požarevca, koji je jedno vreme bio i prestonica Srbije, i tada je ovde između ostalog osnovan i sud, ergela, crkva, kasarna, Tabačka čaršija i postavljeni ekonomski temelji razvoju ovog kraja.

Miomir Ilić, gradonačelnik

Miomir Ilić, gradonačelnik

 

Besedu o Danu državnosti Srbije održao je dr Gordan Bojković koji je naglasio da je „Miloš Obrenović čovek koji je vratio Srbiju na kartu Evrope, i našao joj mesto u tadašnjem sistemu evropskih sila, koje nakon Francuske revolucije uopšte nisu bile voljne da vide bilo kakve promene.

Sretenje_01

 

-Miloš Obrenović je čovek koji je prvi vaskrsao ovu zemlju i stvorio uslove da se ovaj narod razvija. Srbija njegovog doba učiniće ogromne napore da bi prevazišla jaz od nekoliko vekova koji ju je delio od evropskih naroda. Miloš je imao i svojih mana zbog kojih su se bunili njegovi savremenici. Nakon Miletine bune ti problemi rešeni su na najcivilizovaniji način – donošenjem Ustava. Ustavom je definisana država, zapisana, prihvaćena i priznata, organi vlasti i elementarna prava i položaji činioca vlasti i naroda. Tim Ustavom je definisano da je svaki čovek slobodan u izboru svog zanimanja, što je retka povlastica u tom dobu, zatim da je svaki čovek slobodan da se kreće i naseljava po svojoj volji. On će u Srbiji definisati onu samosvest koju je srpski narod počeo razvijati od Prvog srpskog ustanka i on će definisati težnje i artikulisati želje naroda na način na koji prvi srpski ustanici nisu smeli ni da pomišljaju kada su započeli borbu za oslobođenje Srbije“.

Serbian Statehood Day and the anniversary of the First Serbian Uprising marked in Požarevac festivities in the city park near the monument of Prince Milos and the Gallery of Contemporary Art at the Old promenade in the presence of local government officials, representatives of public life and many citizens.

Obeležavanje Dana državnosti u Gradskom parku i Galeriji savremene umetnosti

Obeležavanje Dana državnosti u Gradskom parku i Galeriji savremene umetnosti

 

Obeležavanje Dana državnosti u Gradskom parku i Galeriji savremene umetnosti

Obeležavanje Dana državnosti u Gradskom parku i Galeriji savremene umetnosti

 

The National Museum and Historical Archive hosted an exhibition entitled “Pozarevac in the First and Second Serbian Uprising.” Speaking on this occasion, the Director of the National Museum in Pozarevac Milorad Djordjevic said that the uprisings had national significance, a struggle for liberation from the Turkish authorities, social, because then abolished feudal, bond system, as well as political as it was then began to create a Serbian state .

The exhibition was opened by the President of the Assembly of Pozarevac Spasović Bane, who among other things said that “thanks to the great treasure that we have a National Museum and Historical Archive preserved much evidence that testify to the very important role that had Pozarevac in the First and Second Serbian Uprising.”

Bane Spasović, predsednik skupštine grada

Bane Spasović, predsednik skupštine grada

 

With the ceremonial laying of wreaths at the monument of Milos Obrenovic in City Park, the national anthem played in the performance Choir “Barili” was given respects for participants of the First and Second Serbian Uprising. In an address to the citizens, the mayor of Pozarevac Miomir Ilic said that at the time of Prince Milos, the adoption of the Constitution lays the foundations for Serbian state and stressed the importance of the rule of Milos had for the development of Pozarevac, who at one time was the capital of Serbia, and then here between others founded the court, horse farm, church, barracks, bazaar (Tabačka) and placed economic development based in this region.

Miomir Ilić, gradonačelnik

Miomir Ilić, gradonačelnik

 

Sermon on the Day of Serbian statehood was given by Dr. Gordan Bojković who pointed out that “Milos Obrenovic man who has returned Serbia on the map of Europe, and found her place in the former system of European powers, which, after the French Revolution in general have been reluctant to see any changes .

Sretenje_01

 

Milos Obrenovic was the man who first raised this country and created the conditions for this developing nation. Serbia will make his day a huge effort to overcome a gap of several centuries that it is shared by European nations. Milos had its flaws for which they disobeyed his contemporaries. After Miletina’s revolt these problems have been solved in the most civilized way – the adoption of the Constitution. The Constitution defines the state, written, accepted and recognized by the authorities and fundamental rights and positions of power factor and people. With Constitution stipulates that every man is free to choose his occupation, which is a rare privilege in this age, then that every man is free to move and inhabited by his own will. He will in Serbia to define one self-awareness that the Serbian people began to develop from the First Serbian Uprising and he will define and articulate the aspirations of the people desire in a way that the first Serbian rebels did not dare not even think of that when they started the fight for the liberation of Serbia “.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter