Почетак » Актуелно » О Граду
 

Свечано обележен Дан државностиOfficially celebrated National Day

Дан државности Србије и годишњица почетка Првог српског устанка обележени су у Пожаревцу пригодним свечаностима у Градском парку крај споменика Кнезу Милошу и Галерији савремене уметности на Старом корзоу уз присуство функционера локалне самоуправе, представника јавног живота и бројних грађана.

Обележавање Дана државности у Градском парку и Галерији савремене уметности

Обележавање Дана државности у Градском парку и Галерији савремене уметности

 

Обележавање Дана државности у Градском парку и Галерији савремене уметности

Обележавање Дана државности у Градском парку и Галерији савремене уметности

 

Народни музеј и Историјски архив приредили су изложбу под називом „Пожаревац у Првом и Другом српском устанку“. Говорећи поводом овог догађаја, директор народног музеја у Пожаревцу Милорад Ђорђевић истакао је да су устанци имали национални значај, кроз борбу за ослобођење од турске власти, социјални, јер је тада укинут феудални, спахијски систем, као и политички јер је тада почело стварање српске државе.

Изложбу је отворио председник Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић, који је између осталог истакао да је „захваљујући великом благу које поседују Народни музеј и Историјски архив сачувано много доказа који сведоче о веома значајној улози коју је Пожаревац имао у Првом и Другом српском устанку“.

Бане Спасовић, председник скупштине града

Бане Спасовић, председник скупштине града

 

Свечаним полагањем венаца код споменика Милошу Обреновићу у Градском парку, након интонирања националне химне у извођењу Хора „Барили“, одата је пошта учесницима Првог и Другог српског устанка. У обраћању грађанима, градоначелник Пожаревца Миомир Илић истакао је да су у време кнеза Милоша, доношењем Устава постављени темељи Српске државе и указао на значај који је Милошева владавина имала за развој Пожаревца, који је једно време био и престоница Србије, и тада је овде између осталог основан и суд, ергела, црква, касарна, Табачка чаршија и постављени економски темељи развоју овог краја.

Миомир Илић, градоначелник

Миомир Илић, градоначелник

 

Беседу о Дану државности Србије одржао је др Гордан Бојковић који је нагласио да је „Милош Обреновић човек који је вратио Србију на карту Европе, и нашао јој место у тадашњем систему европских сила, које након Француске револуције уопште нису биле вољне да виде било какве промене.

Sretenje_01

 

-Милош Обреновић је човек који је први васкрсао ову земљу и створио услове да се овај народ развија. Србија његовог доба учиниће огромне напоре да би превазишла јаз од неколико векова који ју је делио од европских народа. Милош је имао и својих мана због којих су се бунили његови савременици. Након Милетине буне ти проблеми решени су на најцивилизованији начин – доношењем Устава. Уставом је дефинисана држава, записана, прихваћена и призната, органи власти и елементарна права и положаји чиниоца власти и народа. Тим Уставом је дефинисано да је сваки човек слободан у избору свог занимања, што је ретка повластица у том добу, затим да је сваки човек слободан да се креће и насељава по својој вољи. Он ће у Србији дефинисати ону самосвест коју је српски народ почео развијати од Првог српског устанка и он ће дефинисати тежње и артикулисати жеље народа на начин на који први српски устаници нису смели ни да помишљају када су започели борбу за ослобођење Србије“.

Serbian Statehood Day and the anniversary of the First Serbian Uprising marked in Požarevac festivities in the city park near the monument of Prince Milos and the Gallery of Contemporary Art at the Old promenade in the presence of local government officials, representatives of public life and many citizens.

Обележавање Дана државности у Градском парку и Галерији савремене уметности

Обележавање Дана државности у Градском парку и Галерији савремене уметности

 

Обележавање Дана државности у Градском парку и Галерији савремене уметности

Обележавање Дана државности у Градском парку и Галерији савремене уметности

 

The National Museum and Historical Archive hosted an exhibition entitled “Pozarevac in the First and Second Serbian Uprising.” Speaking on this occasion, the Director of the National Museum in Pozarevac Milorad Djordjevic said that the uprisings had national significance, a struggle for liberation from the Turkish authorities, social, because then abolished feudal, bond system, as well as political as it was then began to create a Serbian state .

The exhibition was opened by the President of the Assembly of Pozarevac Spasović Bane, who among other things said that “thanks to the great treasure that we have a National Museum and Historical Archive preserved much evidence that testify to the very important role that had Pozarevac in the First and Second Serbian Uprising.”

Бане Спасовић, председник скупштине града

Бане Спасовић, председник скупштине града

 

With the ceremonial laying of wreaths at the monument of Milos Obrenovic in City Park, the national anthem played in the performance Choir “Barili” was given respects for participants of the First and Second Serbian Uprising. In an address to the citizens, the mayor of Pozarevac Miomir Ilic said that at the time of Prince Milos, the adoption of the Constitution lays the foundations for Serbian state and stressed the importance of the rule of Milos had for the development of Pozarevac, who at one time was the capital of Serbia, and then here between others founded the court, horse farm, church, barracks, bazaar (Tabačka) and placed economic development based in this region.

Миомир Илић, градоначелник

Миомир Илић, градоначелник

 

Sermon on the Day of Serbian statehood was given by Dr. Gordan Bojković who pointed out that “Milos Obrenovic man who has returned Serbia on the map of Europe, and found her place in the former system of European powers, which, after the French Revolution in general have been reluctant to see any changes .

Sretenje_01

 

Milos Obrenovic was the man who first raised this country and created the conditions for this developing nation. Serbia will make his day a huge effort to overcome a gap of several centuries that it is shared by European nations. Milos had its flaws for which they disobeyed his contemporaries. After Miletina’s revolt these problems have been solved in the most civilized way – the adoption of the Constitution. The Constitution defines the state, written, accepted and recognized by the authorities and fundamental rights and positions of power factor and people. With Constitution stipulates that every man is free to choose his occupation, which is a rare privilege in this age, then that every man is free to move and inhabited by his own will. He will in Serbia to define one self-awareness that the Serbian people began to develop from the First Serbian Uprising and he will define and articulate the aspirations of the people desire in a way that the first Serbian rebels did not dare not even think of that when they started the fight for the liberation of Serbia “.

Подели са другима: Facebook Twitter