‘strategija odrzivog razvoja’

Strateški dokumenti

Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Požarevca za period od 2022. do 2029. godine Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa teritorije Grada Požarevca za period od 2021-2023. godine Lokalni akcioni plan za mlade 2021-2025. godine ...