Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

Урбанистички пројекат за изградњу приступних саобраћајница за ветроелектрану “Костолац” у просторној целини „Одлагалиште Дрмно“, на деловима кп.бр. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 430, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 452/1, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 610, 611, 917, 923, 951, 953, 955, 957, 959, 960,962 све К.О. Брадарац

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“’, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу приступних саобраћајница за ветроелектрану “Костолац” у просторној целини „Одлагалиште Дрмно“, на деловима кп.бр. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 430, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 452/1, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 610, 611, 917, 923, 951, 953, 955, 957, 959, 960,962 све К.О. Брадарац.
Обрађивач урбанистичког пројекта је „АРХИПЛАН“ Д.О.О. за планирање, пројектовање и консалтинг Аранђеловац, Кнеза Михаила бр.66, у сарадњи са „ГЕОДАТА ПГЈ“ Обреновац, СГР „ГЕОМАП“ Београд, „ANDZOR ENGINEERING“ Нови Сад, Пројектни биро „Г 2014“ Лазаревац. Одговорни урбаниста је Драгана Бига, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0015 03. Обрађивач идејног решења је Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Београд и ЦЕЕФОР д.о.о., Булевар Ослобођења 103, 11010 Београд. Одговорни пројектант је Дарко Патлиџановић, дипл.грађ.инж. са лиценцом бр. 315 К424 11.

Подносилац захтева је ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, ул. Балканска бр. 13, Београд.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 26.5.2020. године, закључно са 1.6.2020. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у Пожаревцу, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.
Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Зорица Гњатић, дипл.инж.арх.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-664.

 
Планска документација

Подели са другима: Facebook Twitter