Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

Urbanistički projekat za izgradnju pristupnih saobraćajnica za vetroelektranu “Kostolac” u prostornoj celini „Odlagalište Drmno“, na delovima kp.br. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 430, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 452/1, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 610, 611, 917, 923, 951, 953, 955, 957, 959, 960,962 sve K.O. Bradarac

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“’, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/19),

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju pristupnih saobraćajnica za vetroelektranu “Kostolac” u prostornoj celini „Odlagalište Drmno“, na delovima kp.br. 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 430, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 452/1, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 610, 611, 917, 923, 951, 953, 955, 957, 959, 960,962 sve K.O. Bradarac.
Obrađivač urbanističkog projekta je „ARHIPLAN“ D.O.O. za planiranje, projektovanje i konsalting Aranđelovac, Kneza Mihaila br.66, u saradnji sa „GEODATA PGJ“ Obrenovac, SGR „GEOMAP“ Beograd, „ANDZOR ENGINEERING“ Novi Sad, Projektni biro „G 2014“ Lazarevac. Odgovorni urbanista je Dragana Biga, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0015 03. Obrađivač idejnog rešenja je Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd i CEEFOR d.o.o., Bulevar Oslobođenja 103, 11010 Beograd. Odgovorni projektant je Darko Patlidžanović, dipl.građ.inž. sa licencom br. 315 K424 11.

Podnosilac zahteva je JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, ul. Balkanska br. 13, Beograd.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 26.5.2020. godine, zaključno sa 1.6.2020. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u Požarevcu, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.
Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Zorica Gnjatić, dipl.inž.arh.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-664.

 
Planska dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter