Почетак » Актуелно » О Граду
 

Ускоро отварање новог Вртића Soon to open a new kindergarten

Новоизграђени вртић на Чачалици, који ће носити име популарног писца за децу, „Душко Радовић“, почеће рад одмах након Божића а требало би да и званично буде отворен до краја године, изјавила је на конференцији за штампу Весна Пејић, чланица  Градског већа задужена за просвету и образовање најавивши и наставак праксе стипендирања студената.

Вртић

Вртић

Инвестиција коју Пожаревљани жељно ишчекују се после доста одлагања приводи крају и биће отворена за пријем малишана.

-Све је завршено. Уз велику подршку и помоћ градоначелника Миомира Илица, начелника градске управе Бојана Кузмановића, Милана Миљевића који је био задужен за технички преглед, као и моје маленкости успели смо да овај вртић оспособимо. Очекујемо да до краја недеље сво око правно формалних послова буде завршено. Искрено се радујем да ће наши малишани добити још један објекат И даће велики број деце бити збринут у нашим вртићима, изјавила је Пејић.

Она је додала и да град намерава да створи једну централну кухињу за све вртиће, чиме би се у објектима ослободио користан простор који се може искористити за проширење капацитета, тако да је у плану да већ од наредне године сва деца буду обухваћена предшколскимвцацалица образовним програмом .

-План је да се створи централна кухиња за све вртиће. Тиме ћемо ослободити простор који ћемо потпуно адаптирати и надамо се да ће од школске 2015/2016. године сва деца бити укључена у предшколски васпитно – образовни програм.

Весна Пејић

Весна Пејић

Овом приликом Пејић није желела да именује одговорне за пропусте у планирању и изградњи објекта, што је довело до кашњења у окончању инвестиције. -Ко је одговоран за пропусте? Немојте мене да питате, то није моја надлежност. Кад сам дошла на ову функцију затекла сам два објекта потпуно празна и ево за годину и по дана оба ће бити у функцији“.

Весна Пејић се осврнула и на одлуку о стипендирању студената у школској 2014/2015. години. У наредној школској години Град Пожаревац стипендираће укупно 50 студената за занимања која су оцењена као дефицитарна и то месечним износом од 10.000 динара по студенту, а резултати би требало да буду објављени 25. децембра. Конкурс за доделу студентских стипендија, које додељује градска управа отворен је до 17.децембра. Такође, у буџету се отвара и нова ставка за ученике који су учествовали на међународним такмичењима а, према изјави Пејићеве,  за ову позицију планирано је 500.000 динара.Newly built nursery on Cacalica, which will carry the name of a popular writer of children, “Dusko Radovic”, will start work immediately after Christmas and it should officially be opened by the end of the year, said at a press conference Vesna Pejic, a member of the City Council for education and Training announcing the continuation of the practice of scholarship students.

Вртић
Investment by Požarevljani eagerly await after a lot of delays is coming to an end and will be open for the reception of children.

Everything is completed. With great support and help of the mayor Miomir Ilic, head of the city administration Bojan Kuzmanovic, Milan Miljević who was in charge of inspection, as well as yours truly, we managed to equip the kindergarten. We expect that by the end of the week all around the formal legal affairs is completed. We sincerely look forward to our little ones will get another object and will give a large number of children to be cared for in our kindergartens, said Pejic.

She added that the city intends to create a central kitchen for all kindergartens, which would be useful in the facilities free space that can be used to expand capacity, so that it is planned that starting next year, all children are covered predškolskimvcacalica curriculum.

The plan is to create a central kitchen for all kindergartens. This will free up space that we fully adapt and we hope that by the 2015/2016 school year. however, all children will be involved in pre-school – teaching program.

Весна Пејић

On this occasion, Pejic has not wanted to appoint responsible for the failures of planning and construction of the facility, which has led to delays in the completion of the investment. Who is responsible for the failures? Do not ask me, it’s not my responsibility. When I came to this office I found two buildings completely empty and here for a year and a half, both will be in operation. ”

Vesna Pejic commented the decision on granting scholarships to students in the academic year 2014/2015. year. In the next school year City Pozarevac stipendiraće total of 50 students for occupations that are rated as deficient and that monthly amount of 10,000 dinars per student, and the results should be published on 25 December. The competition for the award student scholarships, awarded by the city administration is open until December 17th. Also, the budget is opened and a new item for the students who have participated in international competitions, according to a statement Pejic, planned for this position is 500,000.

Подели са другима: Facebook Twitter