Početak » Aktuelno » Obaveštenja
 

VODIČ ZA KATЕGORIZACIJU UGOSTITЕLJSKIH OBJЕKATA ZA SMЕŠTAJ: KUĆЕ, APARTMANI, SOBЕ I SЕOSKA TURISTIČKA DOMAĆINSTVA

Pravni osnov za obavljanje  ugostiteljske delatnosti u objektima  domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva sadržan je u odredbama  Zakona o ugositeljstvu („Sl.glasnik RS“, br. 17/19) i Pravilniku o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljnjke delatnsoti, kao i o načinu pružanja ugostiteljskih usluga u objektima domaće radinosti i seoskog  turističko domaćinstvo („Sl. Glasnik RS“, br. 13/20).

 

Šta je kategorizacija?

Kategorizacija je  postupak utvrđivanja postignutih standarda u pogledu uređenja, opreme i usluga u ugostiteljskom objektu za smeštaj, na osnovu koga se objekti iste vrste rangiraju u različite kategorije.

To je prvi korak  koji ugostitelj ( privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, a po posebnim uslovima u skladu sa Zakonom o ugostiteljstvu i fizičko lice) pokreće radi davanja u zakup kuće, apartmana, stana, soba, ležaja,  seoskog turističko domaćinstvo ili drugog prostora namenjenog za smeštaj, u periodu do  30 dana .

Fizičko lice kao ugostitelj mora biti vlasnik ili suvlasnik ili član porodičnog domaćinstva vlasnika. Članom porodičnog domaćinstva smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

 

Pravni osnov sprovođea postupka kategorizacije

Ovaj postupak se sprovodi saglasno odredbama:

Zakona o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS“, br. 17/19);

Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje);

Pravilnika o standardima za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj (,,Službeni glasnik RS“ broj 83/16 i 30/17);

Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskihobjekata (,,Službeni glasnik RS“ broj 48/12 i 58/16);

Pravilnika o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS“, broj 41/10 i 48/2012 – dr. pravilnik) – van snage su stavljene odredbe koje se odnose na minimalno tehničke uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu;

Uredbe o visini troškova u postupku razvrstavanja ugostiteljskih objekata u kategorije, u zavisnosti od njihove vrste, podvrste i veličine (,,Službeni glasnik RS“ broj 69/2011).

 

Ko pokreće postupak i na koji način

Zahtev za razvrstavanje ugostiteljskih objekata za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo u kategoriju podnosi ugostitelj  nadležnom organu Jedinice lokalne  samouprave (u daljem tekstu“JLS“)  na čijoj se teritoriji objekat nalazi.

Zahtev za kategorizaciju mora da sadrži istinite podatke.

Ugostitelj  prvo  podnosi  JLS  Prijavu radi  evidentiranja, za svaki objekat za smeštaj posebno, u pisanoj formi, na trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem u  Еksel  tabeli (Prijava-Prilog 4), sa  potvrdom prijema.

(Prijava-Prilog 4) možete preuzeti na linku: https://pozarevac.rs/wp-content/uploads/2021/01/Prilog-4-JLS-evidencija-nekategorisani.xlsx

Preporučuje  se   da se prijava podnese elektronskim putem na na  mejl:  smiladinovic@pozarevac.rs

Nakon podnošenja prijave i evidencije u centralnom inforamcionom sistemu Еturista (u daljem tekstu:“CIS“ ) ugostitelj   od JLS dobija korisničko ime i lozinku radi prisupanja ovom sistemu.

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko CIS-a, kao skeniran dokument, potpisan od strane ugostitelja.

Uz zahtev se direktnim unosom podataka u CIS prilaže kao skeniran dokument uplatnica o plaćenim republičkim administrativnim taksama, kao i druga propisana dokumentacija, koja čini sastavni deo zahteva.

 

              Prilozi (dokazi) za odlučivanje u postupku koji dostavlja stranka

 1. Troškovi postupka kategorizacije
 • Dokaz o plaćenim republičkim administrativnim taksama – Tarifni broj 1 i 9 Zakona o republičkim administrativnim taksama (na ime podnošenja zahteva i izrade rešenja).

Moguće je da se plaćanje  izvrši na jednoj uplatnici, u ukupnom iznosu od 1.040,00 RSD , sa pozivom na broj (52-080) .

* Primer popunjene uplatnice –za podnošenje zahteva

 

Primer popunjene uplatnice -Izrada rešenja

 

 

*Primer popunjene  uplatnice -Žalba na rešenje

 

 

 1. Overene saglasnosti za fizičko lice:
 • Ako zahtev podnosi suvlasnik prilaže saglasnost drugog/drugih suvlasnika, koja je overena kod javnog beležnika;
 • Ako zahtev podnosi član porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad) prilaže saglasnost vlasnika,odnosno suvlasnika, koja je overena kod javnog beležnika.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelj ne prilaže dokaz o pravnom osnovu korišćenja objekta.

 

 1. Dokaz o vlasništvu nad objektom za fizičko lice:
 • Za uknjižene objekte nije potrebno prilagati dokaz o vlasništvu/suvlasništvu i nadležni organ podatke pribavlja po službenoj dužnosti;
 • Ukoliko nepokretnost nije uknjižena prilaže se ugovor o kupoprodaji ili otkupu nepokretnosti, ili ugovor o poklonu ili rešenje o ostavinskoj raspravi i dr. dokazi – original ili overena fotokopija koja ne sme biti stariji od šest meseci;
 • Ukoliko je nepokretnost izgrađena bez građevinske dozvole ili ima odstupanja od građevisnke dozvole, odnosno ukoliko ne poseduje upotrebnu dozvolu, ceniće se dokaz da je organu nadležnom za legalizaciju podnet zahtev za legalizaciju, koje podatke nadležni organ podatke pribavlja po službenoj dužnosti;
 • Fizičko lice koje u okviru seoskog turističkog domaćinstva pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog zemljišta. Vlasništvo nad zemljištem se dokazuje na napred naveden način, a prihvatiće se i uknjiženo pravo korišćenja.

Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao ugostitelj ne prilaže dokaz o vlasništvu nad objektom.

 

 1.  Lekarsko uverenje, odnosno potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove za fizičko lice:
 • Za fizičko lice i članove domaćinstva, ako članovi domaćinstva žive u objektu u kojem se pruža usluga smeštaja (u objektima domaće radinosti), odnosno usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka (u objektu seoskog turističkog domaćinstva) – pribavlja se lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ugostiteljske delatnosti izdato od ovlašćene zdravstvene ustanove (Dom zdravlja – medicina rada) u skladu sa članom 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu;
 • Za fizičko lice i članovi domaćinstva, ako članovi domaćinstva žive u objektu seoskog turističkog domaćinstva u kojem se pruža usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka – pribavlja se potvrda od ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kojem se pružaju usluge ishrane i pića, nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite, u skladu sa članom 22. Pravilnika o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za pružanje usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu.

U objektu domaće radinosti fizičko lice  može da pruža samo ugostiteljske usluge smeštaja.

U objektu seoskog turističkog domaćinstva fizičko lice  može da pruža  ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka.

 

 1. Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj

 

 1. Izjava o ispunjenosti standarda u kategorije

 

 1. Izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova

 

          Podaci o kojima se vodi službena evidencija

 

Nadležni organ JLS po službenoj dužnosti u skladu sa članovima 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku pribavlja:

 1. Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu ( Podatke iz Lista nepokretnosti, a ukoliko je objekat u postupki legalizacije i dokaz da je za navedeni objekat nadležnom organu podnet zahtev za legalizaciju);
 2. Za ugostitelja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnika podatke o upisu u registar kod Agencije za privredne registre Republike Srbije – APR, odnosno drugi statusni registar koji se vodi kod nadležnog organa.

 

Podnosilac zahteva popunjava izjavu kojom izjavljuje da je  saglasan da nadležni organ vrši uvid i pribavi podatke ili dokumenta neophodna za odlučivanje (član 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“; br.j 87/18)).

 

Podnosilac zahteva  može izričito da izjavi da će sve ili neke od navedenih dokumenata o kojima se vodi službena evidencija pribaviti sama ili da će ih dostaviti naknadno.

Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59. stav 2. ZUP-a).

Obrazac 1-Izjava  možete preuzeti sa linka: https://pozarevac.rs/wp-content/uploads/2021/01/Obrazac-1-Izjava.doc

 

          Odlučivanje u postupku

Poslove kategorizacije  nadležni organ JLS  obavlja kao povereni posao.

Ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog uviđajem na licu mesta proverava komisija za kategorizaciju ugostiteljskog objekta koju obrazuje nadležni organ JLS.

Nadležni organ JLS  rešenjem odlučuje po podnetom zahtevu pojedinačno za svaki objekat.

Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta vrši se, rešenjem koje donosi nadležni organ JLS  i važi tri godine od dana dostavljanja rešenja podnosiocu zahteva.

Rešenje o kategorizaciji sadrži i podatke o broju individualnih ležaja, odnosno vrsti ležaja, kao  i sve relevantne podatke iz člana 32. Zakona o ugostiteljstvu.

Oznaku kategorije(nalepnice) ugostiteljskog objekata izdaje nadležni organ JLS, a troškove izdavanja iste snosi podnosilac zahteva za kategorizaciju.

Protiv rešenja o kategorizaciji može se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja  izjaviti žalba Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Žalba se predaje Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, u 2 (dva) primerka, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik. Teksira se republičkom administrativnom taksom u iznosu od  560,00 dinara, uplatom na žiro račun broj: 840-742221843-57, u svrhu  republičke administativne takse po modelu 97, sa pozivom na broj (52080), primalac Republika Srbija, sa naznakom-„taksa na žalbu“. Dokaz o uplaćenoj republičkoj  administrativnoj takse se prilaže uz žalbu.

 

       Dodatna pojašnjenja

Članom 22. Zakona o ugostiteljstvu propisano je da ako u roku važenja rešenja o kategorizaciji dođe do promene ugostitelja, novi ugostitelj je dužan da pre početka rada u tom objektu pribavi novo rešenje kojim se objekat kategoriše.

Ako u roku važenja rešenja o kategorizaciji objekat prestane da ispunjava propisane standarde za kategoriju koja mu je određena ugostitelj je dužan da podnese zahtev za određivanje kategorije u nižu kategoriju.

Na zahtev ugostitelja donosi se rešenje o promeni kategorije kada objekat ispuni propisane standarde za višu kategoriju.

Promena kategorije ugostiteljskog objekta za smeštaj vrši se na način i po postupku propisanom za određivanje kategorije.

Članom 23. stav 1. Zakona o ugostiteljstvu propisano je da rešenje kojim se ugostiteljski objekat za smeštaj kategoriše prestaje da važi:

1) istekom roka za koji je doneto;

2) donošenjem rešenja o promeni kategorije;

3) gubitkom kategorije;

4) na zahtev ugostitelja;

5) ako dođe do promene ugostitelja;

6) prestankom privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, usled koga se to pravno lice ili preduzetnik briše iz odgovarajućeg registra.

Članom 26. st. 1-3.  Zakona o ugostiteljstvu je propisano da jedinica lokalne samouprave može bliže da uredi:

 • uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u ugostiteljskom objektu, a koji se odnose na uređenje i opremanje uređajima za odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija;
 • uslove za uređenje i opremanje ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke;
 • tehničke i druge uslove u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti, u zavisnosti od načina usluživanja i vrste usluga koje se pretežno pružaju u tom ugostiteljskom objektu.

U slučaju iz člana 26. Zakona ugostiteljski objekti treba da ispune i uslove propisane aktom jedinice lokalne samouprave, ukoliko se na te objekte propisani uslovi odnose.

Članom 30.  Zakona o ugostiteljstvu je propisano da ugostitelj može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva.

U okviru seoskog turističkog domaćinstva ugostitelj može da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje.

Fizičko lice može da pruža ugostiteljske usluge iz stava 1. ovog člana u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 individualnih ležajeva, za najviše 30 korisnika usluga.

Individualni ležaj iz stava 3. ovog člana namenjen je za jednu osobu.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, ako ležaj po svojim dimenzijama može biti namenjen za dve osobe, smatraće se za dva individualna ležaja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana fizičko lice u ugostiteljskom objektu domaće radinosti može da pruža samo ugostiteljske usluge smeštaja.

Fizičko lice u ugostiteljskom objektu seoskog turističkog domaćinstva uslugu pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka može da pruža samo korisniku usluge kome pruža uslugu smeštaja.

Usluge iz stava 7. ovog člana fizičko lice pruža od namirnica, pića i napitaka zasnovane na proizvodima koje je pretežno sam proizveo.

Izuzetno, fizičko lice u objektu seoskog turističkog domaćinstva može da pruža ugostiteljske usluge iz stava 7. ovog člana i organizovanoj turističkoj grupi do 50 putnika koja ne koristi usluge smeštaja.

Fizičko lice može u okviru seoskog turističkog domaćinstva da pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje, do 20 kamp parcela, za najviše 30 korisnika usluga.

Prostor na otvorenom u privremeno postavljenoj opremi za kampovanje iz st. 2. i 10. ovog člana mora da ispunjava propisane minimalno-tehničke i sanitarno-higijenske uslove.

Članom 31. stav 1. Zakona je propisano da ugostitelj pre početka obavljanja delatnosti u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pribavlja rešenje kojim se taj objekat kategoriše.

Članom 32.  Zakona je propisano da fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog smeštajnog objekta.

Fizičko lice koje u okviru seoskog turističkog domaćinstva pruža ugostiteljske usluge smeštaja na otvorenom mora biti vlasnik, odnosno suvlasnik tog zemljišta.

U slučaju da ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva pruža lice koje je suvlasnik tog smeštajnog objekta, dužno je da pre otpočinjanja delatnosti pribavi pisanu saglasnost drugog suvlasnika.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana ugostiteljske usluge može da pruža i član porodičnog domaćinstva vlasnika, odnosno suvlasnika, uz njihovu pisanu saglasnost.

Saglasnost iz st. 3. i 4. ovog člana mora biti overena kod javnog beležnika.

Članom porodičnog domaćinstva iz stava 4. ovog člana smatra se bračni drug, deca rođena u braku, van braka ili usvojena, braća i sestre, roditelji bračnih drugova i unučad, a koja lica sa vlasnikom, odnosno suvlasnikom stanuju u istom stanu, odnosno stambenom objektu.

Za sve dodatne inforamcije obratiti se  Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine  Gradske uprave Grada Požarevca, Drinska br. 2, Požarevac (kancelarija  br.137, kontakt osoba: Sonja Trailović, savetnica u Odeljenju),  telefonskim putem na broj 012/539-664 ili putem mejla: smiladinovic@pozarevac.rs

Dodatne inforamcije na sajtu Ministarstva TTT https://mto.gov.rs/tekst/308/sektor-za-turizam.php