‘Monitoring’

Izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu

Izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu Požarevca i okoline udaljenosti do 25 km U periodu od 9. do 12. avgusta 2018. godine u vazduhu su detektovane srednje do visoke koncentracije polena ambrozije i koprive, kao i niske koncentracije polena pelina, konoplje, štira, bokvice i...

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi na teritoriji grada Požarevca  Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - avgust 2019. godine.  Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - februar 2018. godine.  Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - maj...

Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu

2017. Požarevac  Požarevac: januar - maj 2017 2016. Požarevac  Požarevac: Jul 2014. - Maj 2016.  Kostolac: Jul 2014. - Decembar 2015. 2014 . Požarevac:  Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija - jun 2014.  Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija - april...

Program kontrole komunalne buke u Požarevcu i Kostolcu

2016. godina  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - avgust 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - jul 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - jun  2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - april 2016  Izmerene vrednosti inteziteta zvuka u dB(A) - mart 2016  Izmerene vrednosti...

Izveštaj o zagađenosti zemljišta

Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Požarevca se sprovodi na osnovu Ugovora (Broj: 404-599/09-03, odnosno II-3 broj: 5495/5 od 30. oktobra 2009. godine), zaključenog između Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca i Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd. Zakonske osnove uspostavljenog Programa ispitivanja...

Program praćenja stanja kvaliteta vazduha u Požarevcu za 2013. godinu

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine. Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje...