Почетак » Актуелно » О Граду » Пројекат "Управљање имовином - корист за све"
 

Завршна конференција пројекта „Управљање имовином – корист за све“ The final conference of the project „Asset Management – for the benefit of all“

Завршна конференција пројекта „Управљање имовином – корист за све“ одржана је у свечаној  сали Градског здања уз присуство функционера локалне самоуправе града Пожаревца, представника суседних општина и Браничевског управног округа као и менаџерка Програма из Делегације ЕУ Данка Богетић и Александар Маринковић из СКГО. Представљени су резултати пројекта „Управљање  имовином – корист за све“ реализованог у оквиру програма „ Еxцханге 4“ Европске уније који спроводи Стална конференција градова и општина.

Представљени резултати пројекта „Управљање имовином–корист за све”

Представљени резултати пројекта „Управљање имовином–корист за све”

Поред Пожаревца у пројекат су биле укључене и општине: Велика Плана, Велико Градиште, Петровац на Млави, Голубац, Кучево и Жагубица. Циљ је стварање предуслова за бржи локални економски развој и успостављање ефикаснијег начина управљања градском и општинском имовином.           Реализација пројекта почела је у фебруару прошле године и ових дана се завршава. Успостављена је  јединствена база података о пописаној имовини у јавној својини за град Пожаревац и шест партнера у пројекту.

-Постојање базе података целокупне јавне својине (грађевинске парцеле, стамбени и пословни објекти, улице, тргови, паркови, некатегорисани и категорисани путеви) омогућавају ефикасније фунцкионисање локалних самоуправа, објашњава Данијела Туфегџић, менаџер пројекта.

-Град Пожаревац и остале општине-партнери тако су ојачале  капацитете за управљање својом  имовином, али су и створени  услови  за учествовање у новим пројектима, рекао је градоначелник Пожаревца Миомир Илић изразивши  задовољство што је пројекат реализован у предвиђеном року од годину дана.

Данка Богетић, представник Делегације Европске уније и менаџер програма „Еxцханге 4“, похвалила је учеснике пројекта „Управљање имовином – корист за све“ на напору који су у протеклом периоду учинили како би се дошло до потпуне евиденције јавне својине локалних самоуправа. Она је истакла да је буџет за пројекат „Управљање имовином – корист за све“ износио 219.147 евра, а да је Европска унија кроз четири програма „ Еxцханге „ донирала преко 23 милиона евра.“

Представљени резултати пројекта „Управљање имовином–корист за све”

Представљени резултати пројекта „Управљање имовином–корист за све”

-Од 2011. године, када је донет Закон о јавној својини, тек 10 одсто од укупног  броја непокретности у Србији  је у јединственој бази података, рекла је Данка Богетић и додала да је ЕУ са преко 1,5 милиона евра инвестирала у 13 пројеката из области управљања имовином у којима учествује 37 локалних самоуправа. Према њеним речима ова подршка има за циљ да допринесе повећању локалних прихода, смањењу трошкова, бољој одрживости и транспарентности у управљању јавном својином као и да обезбеди бољу инвестиционо – пословну климу и повећа конкурентност.

The final conference of the project „Asset Management – for the benefit of all“ was held in the conference hall of City buildings in the presence of local government Pozarevac, representatives of neighboring municipalities and Braničevski administrative district. Presented the results of the „Asset Management – for the benefit of all“ realized within the European Union „Exchange 4“ implemented by the Standing Conference of Towns and Municipalities.

Представљени резултати пројекта „Управљање имовином–корист за све”

Представљени резултати пројекта „Управљање имовином–корист за све”

In addition Pozarevac in the project were involved and municipalities Velika Plana, Veliko Gradiste, Petrovac, Zrenjanin, Kučevo and Žagubica. The goal is to create the preconditions for faster local economic development and establishing a more efficient way of managing urban and municipal property. Implementation of the project started in February last year and these days it ends. A single database of enumerated assets in public ownership in Pozarevac and six partners in the project.

The existence of the entire database of public property (building lots, residential and commercial buildings, streets, squares, parks, unclassified and classified roads) allow efficient functioning of the local government, explains Daniela Tufegdžić, project manager.

-City Of Pozarevac and other municipalities also have strengthened capacity to manage its assets, but also created the conditions for participation in new projects, said the mayor of Pozarevac Miomir Ilic, expressing satisfaction that the project completed within the stipulated period of one year.

Danka Bogetić, the Delegation of the European Union and the manager of the „Exchange 4“, commended the participants of the „Asset Management – for the benefit of all“ on the effort they have made in the past in order to come to a complete record of public ownership of local governments. She pointed out that the budget for the project „Asset Management – for the benefit of all“ amounted to 219 147 euros, and that the European Union through four programs „Exchange“ has donated over 23 million euros. „

Представљени резултати пројекта „Управљање имовином–корист за све”

Представљени резултати пројекта „Управљање имовином–корист за све”

-Since 2011, when it passed the law on public property, only 10 percent of the total number of real estate in Serbia is in the database, said Danka Bogetić and added that the EU with over 1.5 million invested in 13 projects in the field of asset management involving 37 local governments. According to her, this support is intended to contribute to an increase in local revenues, lower costs, improved sustainability and transparency in the management of public property and to provide a better investment – business climate and increase competitiveness.

Подели са другима: Facebook Twitter