Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у градској управа Града Пожаревца

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Градска управа Града Пожаревца
Број: 01-111-14/2017-2
28.9.2018. године
П о ж а р е в а ц
На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017) члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 95/2016) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.

II Радна места које се попуњавају:

1) Правни послови у Одељењу за послове органа Града, информационе технологије и комуникације – Одсек за послове органа града, у звању: саветник – извршилаца -1
Опис посла: припрема и израђује нацрте општих и појединачних правних аката којима се уређују организација и рад органа Града; прати и законску и подзаконсу регулативу; прати извршавања закона и других прописа; израђује и прати релизацију аката донетих на седницама Градског већа; стара се о усклађености нормативних аката Града од значаја за рад органа Града са законским, подзаконским актима и актима Града; израђује нацрте решења и других аката које Градско веће доноси приликом решавања у другом степену; остварује сарадњу и комуникацију са органима Града; припрема и организује и води евиденцију седница сталних и повремених радних тела Градског већа; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичке науке, из научне области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
-познавање Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ бр.129/2007 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“ бр. 17/2016- пречишћен текст и 15/17), Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца“ бр.1/2015, 7/2015, 7/2016 и 3/2017), Закона о општем управном поступку (,, Службени гласник РС“ бр.18/2016) – усмено.
-провера практичног познавања рада на рачунару (MS office)

-Вештина комуникације, усмено, путем разговора (постављањем питања кандидима од стране конкурсне комисије)

2) Послови озакоњења објеката у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство – Одсек за озакоњење објеката, у звању: саветник – извршилаца -1
Опис посла: обрађује предмете, обавештава странке о даљем поступку, као и обрачун таксе за озакоњење; врши контролу усклађеноси незаконито изграђеног објекта у складу са планским документима; доноси решења о озакоњењу незаконито изграђених објеката у поступку озакоњења и врши контролу и оверу пројеката; ради извештаје и обавља теренски рад; доноси решења о одбацивању захтева; доноси закључак о прекиду поступка озакоњења; израђује извештаје и анализе везане за поступак озакоњења; доставља потдатке и решења надлежним службама – Грађевинској инспекцији и РГЗ Служби за катастар непокретности, покреће поступак озакоњења по службеној дужности и поступак по раније поднетим захтевима и обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења; прибавља сагласност за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења; спроводи поступак озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима; води првостепени управни поступак; води јавну расправу о изјавама странака, решава по приговорима странака и доноси акта у вези са озакоњењем објекта; доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији; израда извештаја и обавештења о условима за озакоњење објеката прописаних законом о озакоњењу и обрачун таксе за озакоњење; израђује решења о озакоњењу објекта и решења о одбијању; решава по решењима достављеним из надлежног министарства и обавља и друге послове по налогу непоседног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, научне области био-техничких наука, архитектуре или грађевинско инжињерство, односно стручне области у оквиру образовно – научног поља друштвено – хуманистичке науке, из области правних наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018), Закона о планирању и изградњи („ Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закона о општем управном поступку (,, Службени гласник РС“ бр.18/2016) – усмено.
-практична провера познавања рада на рачунару (MS office)

III Место рада:
Пожаревац, ул. Дринска бр.2., Градска управа Града Пожаревца

IV Адреса на коју се подносе пријаве:
Градска управа Града Пожаревца, у Пожаревцу, ул. Дринска бр.2.
Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса, кандидат доставља са назнаком: “ Конкурсној комисији за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места,,.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Милутин Мрдак, руководилац Службе за управљање људским ресурсима, телефон: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Услови за рад на радним местима:
држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Данас“.

VIII Докази о испуњавању прописаних услова за рад на радним местима које је кандидат у обавези да приложи:
– пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс;
– фотокопија или очитана лична карта;
– изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци)
– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
– оригинал или оверена фотокопија уверења Полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (издато након објављивања овог конкурса)
– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележника.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве доступан је на интернет презентацији Града Пожаревца www.pozarevac.rs. и објављен је уз јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то провера знања, односно познавања рада на рачунару – практичним радом на рачунару (MS Office),доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Града Пожаревца https://pozarevac.rs/, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Н А Ч Е Л Н И К
_______________________________
Александар Симоновић, дипл.правник

Изјава 1

Изјава 2