Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u gradskoj uprava Grada Požarevca

GRAD POŽARЕVAC
Gradska uprava Grada Požarevca
Broj: 01-111-14/2017-2
28.9.2018. godine
P o ž a r e v a c
Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016 i 113/2017) člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016) oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJЕ IZVRŠILAČKIH RADNIH MЕSTA
U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju:
Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radna mesta koje se popunjavaju:

1) Pravni poslovi u Odeljenju za poslove organa Grada, informacione tehnologije i komunikacije – Odsek za poslove organa grada, u zvanju: savetnik – izvršilaca -1
Opis posla: priprema i izrađuje nacrte opštih i pojedinačnih pravnih akata kojima se uređuju organizacija i rad organa Grada; prati i zakonsku i podzakonsu regulativu; prati izvršavanja zakona i drugih propisa; izrađuje i prati relizaciju akata donetih na sednicama Gradskog veća; stara se o usklađenosti normativnih akata Grada od značaja za rad organa Grada sa zakonskim, podzakonskim aktima i aktima Grada; izrađuje nacrte rešenja i drugih akata koje Gradsko veće donosi prilikom rešavanja u drugom stepenu; ostvaruje saradnju i komunikaciju sa organima Grada; priprema i organizuje i vodi evidenciju sednica stalnih i povremenih radnih tela Gradskog veća; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističke nauke, iz naučne oblasti pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ЕSPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
-poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni glasnik RS“ br.129/2007 83/2014- dr.zakon, 101/2016- dr.zakon i 47/2018), Statuta Grada Požarevca (,,Službeni glasnik Grada Požarevca“ br. 17/2016- prečišćen tekst i 15/17), Poslovnika o radu Gradskog veća Grada Požarevca“ br.1/2015, 7/2015, 7/2016 i 3/2017), Zakona o opštem upravnom postupku (,, Službeni glasnik RS“ br.18/2016) – usmeno.
-provera praktičnog poznavanja rada na računaru (MS office)

-Veština komunikacije, usmeno, putem razgovora (postavljanjem pitanja kandidima od strane konkursne komisije)

2) Poslovi ozakonjenja objekata u Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo – Odsek za ozakonjenje objekata, u zvanju: savetnik – izvršilaca -1
Opis posla: obrađuje predmete, obaveštava stranke o daljem postupku, kao i obračun takse za ozakonjenje; vrši kontrolu usklađenosi nezakonito izgrađenog objekta u skladu sa planskim dokumentima; donosi rešenja o ozakonjenju nezakonito izgrađenih objekata u postupku ozakonjenja i vrši kontrolu i overu projekata; radi izveštaje i obavlja terenski rad; donosi rešenja o odbacivanju zahteva; donosi zaključak o prekidu postupka ozakonjenja; izrađuje izveštaje i analize vezane za postupak ozakonjenja; dostavlja potdatke i rešenja nadležnim službama – Građevinskoj inspekciji i RGZ Službi za katastar nepokretnosti, pokreće postupak ozakonjenja po službenoj dužnosti i postupak po ranije podnetim zahtevima i obaveštava stranke o dokumentaciji neophodnoj za sprovođenje postupka ozakonjenja; pribavlja saglasnost za ozakonjenje objekta od upravljača javnog dobra, odnosno organizacije nadležne za zaštitu prirodnih, odnosno kulturnih dobara, kao i od drugih institucija čija saglasnost je neophodna za okončanje postupka ozakonjenja; sprovodi postupak ozakonjenja u skladu sa zakonom, izdaje uverenja o podnetom zahtevu i dostavlja obaveštenja nadležnim organima o podnetim zahtevima; vodi prvostepeni upravni postupak; vodi javnu raspravu o izjavama stranaka, rešava po prigovorima stranaka i donosi akta u vezi sa ozakonjenjem objekta; dostavlja pravosnažna rešenja o ozakonjenju Republičkom geodetskom zavodu – službi za katastar nepokretnosti i građevinskoj inspekciji; izrada izveštaja i obaveštenja o uslovima za ozakonjenje objekata propisanih zakonom o ozakonjenju i obračun takse za ozakonjenje; izrađuje rešenja o ozakonjenju objekta i rešenja o odbijanju; rešava po rešenjima dostavljenim iz nadležnog ministarstva i obavlja i druge poslove po nalogu neposednog rukovodioca.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, naučne oblasti bio-tehničkih nauka, arhitekture ili građevinsko inžinjerstvo, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističke nauke, iz oblasti pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ЕSPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi (,, Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014- dr.zakon, 101/2016- dr.zakon i 47/2018), Zakona o planiranju i izgradnji („ Sl. Glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), Zakona o opštem upravnom postupku (,, Službeni glasnik RS“ br.18/2016) – usmeno.
-praktična provera poznavanja rada na računaru (MS office)

III Mesto rada:
Požarevac, ul. Drinska br.2., Gradska uprava Grada Požarevca

IV Adresa na koju se podnose prijave:
Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, kandidat dostavlja sa naznakom: “ Konkursnoj komisiji za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta,,.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:
Milutin Mrdak, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: mmrdak@pozarevac.rs

VI Uslovi za rad na radnim mestima:
državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

VIII Dokazi o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnim mestima koje je kandidat u obavezi da priloži:
– prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs;
– fotokopija ili očitana lična karta;
– izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;
– original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)
– original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
– overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
– original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;
– original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
– original ili overena fotokopija uverenja Policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato nakon objavljivanja ovog konkursa)
– original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.
Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Obrazac izjave dostupan je na internet prezentaciji Grada Požarevca www.pozarevac.rs. i objavljen je uz javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office),dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Grada Požarevca https://pozarevac.rs/, a obaveštenje o javnom konkursu u dnevnim novinama „Danas“.

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

N A Č Е L N I K
_______________________________
Aleksandar Simonović, dipl.pravnik

Izjava 1

Izjava 2