Почетак » Конкурси
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

На основу  Закључка о усвајању  Локалног  акционог  плана  запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласни Града Пожаревца“, бр. 11/20)  и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020. годину, бр .1730-101-9/2020 од 22.06.2020. године (број писарнице Градске управе Града Пожаревца 014-40-1229/20 од 18.06.2020. године)

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ПОЖАРЕВАЦ

И ГРАД ПОЖАРЕВАЦ  

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

  – ЛАПЗ  ТЕХНИЧКА ПОДРШКА –

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању  првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе , који су на евиденцији Националне службе за запошљавање Филијала Пожаревац и имају  пребивалиште на подручју Града Пожаревца, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује град  Пожаревац ( у даљем тексту: Град)  на основу  коначне ранг листе ,  а у складу са условима  јавног конкурса.

Послодавац –извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и свих категорија теже запошљивих .

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

На јавним радовима се ангажује најмање 5(пет) незапослених лица из свих категорија  теже запошљивих .

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • социјалних (односно социјалне заштите ) и хуманитарних делатности,
 • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 • одржавања и заштите животне средине и природе.

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 • исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини од 28.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава  за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом. Наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу , у свим областима, једнократно  у висини од 2.800,00 динара по лицу ;
 • накнаду трошкова обуке у циљу оспособљавања лица укључених у Јавни рад –једнократно у износу од 0,00 динара.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама. Послодавцу- извођачу јавног рада се не  исплаћују средства на име обуке. У сарадњи Града и  Националне службе –Филијала  Пожаревац процењиваће се  оправданост потребе за обуком,  уколико исто није регулисано законом .

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 • органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

Право учешћа у реализацији програма јавних  радова на територији  Града Пожаревца могу остварити подносиоци захтева који имају регистровану делатност или огранак на територији Града Пожаревца и  који укључују незапослена лица евидентирана у Националној  служби  и имају пребивалиште на  територији Града Пожаревца.

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите , односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници –помоћ у кући и др.,услуге подршке за самосталан живот –персонална асистенција и др.), фотокопија лиценце за преужање наведених услуга , у складу са прописима у области социјалне заштите .
 • информација о корисницима услуга (број и структура)-за послодавца –извођача јавног рада из области социјалних ( односно социјалне заштите )  и хуманитарних делатности .

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца –пружаоца услуга социјалне заштите , који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

У сарадњи Града и Националне службе – Филијала Пожаревац , подносиоцима пријава за јавне радове могу  се тражити  и други докази и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици  Национaлне  службе Филијале Пожаревац, то јест у седишту Филијале Пожаревац и у Испостави у Костолцу  , непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Седишту Филијале Пожаревац и Испостави Костолац  , или  преузети на сајту www.nsz.gov.rs., односно сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs .

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца – извођача јавног рада.

Пријем и обраду поднетих  пријава , односно проверу испуњености услова Јавног позива врши Национална Служба за запошљавање-Филијала Пожаревац и на основу ранг листе припрема Предлог одлуке .

У припреми Предлога одлуке узимају  се у обзир све поднете пријаве истог послодавца – извођача у току календарске године, које се делом или у целости финансирају средствима Националне службе.

Национална Служба-Филијала Пожаревац Предлог одлуке  упућује граду Пожаревцу и  Савету за запошљавање Града Пожаревца  .

Одлуку доноси Градоначелник града Пожаревца, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса,  након прибављеног мишљења Локалног савета за запошљавање Града Пожаревца и утврђене коначне ранг листе  .

 Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

Приликом  одлучивања процењује се оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца – извођача јавног рада коме је у периоду 2018., 2019. и 2020. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом  опредељених средстава.  

Списак послодаваца – извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли Националне службе-Филијала Пожаревац , у Испостави Костолац и   на огласној табли Града Пожаревца и Градске општине Костолац .

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
 

Критеријуми     

Број бодова
Област спровођења јавног радаОдржавање и заштита живoтне средине и природе10
Социјалне и хуманитарне делатности8
Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре5
Дужина трајања јавног рада3 и 4 месеца20
2 месеца10
1 месец5
Категорија лицаЈавни рад подразумева ангажовање жена искључиво I и II степена стручне спреме

 

20
 

 

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво лица са I i II степеном стручне спреме15
 Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена које припадају следећим категоријама:радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, вишкови запослених, лица која посао траже дуже од 18 месеци а не припадају категоријама из тачака 1 и 210
Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова*Нису раније коришћена средстава10
Коришћена средства у другим областима5
Коришћена средствау истој области                    0
Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале**до 10
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА70

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе и средстава општине  по програму јавних радова“ односи се на програме 2018,2019,2020. године, које је организовала и финансирала у целости или делимично Национална служба. Изузетно, послодавцима који су предходно користили средстава, а поднели су пријаву за област социјалне (односно социјалне заштите) и хуманитарне делатности   додељује се 5 бодова. Наведене податке из пријве за спровођење јавног рада Национална служба-Филијала Пожаревац  ће проверавати увидом у своју евиденцију.       

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је  донета одлука о додатним критеријумима, која је истакнута на  огласној табли уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа локалне самоуправе/ локалног савета за запошљавање и др.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, Градоначелник Града  Пожаревца  и послодавац  – извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;
 • нови термин план оверен од стране послодавца – извођача јавног рада, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;
 • изјава послодавца – извођача јавног рада о именовању координатора програма јавног рада (координатор ангажованих лица на спровођењу јавног рада може бити искључиво запослени код послодавца – извођача јавног рада кога определи као одговорног за извршавање ових послова);
 • спецификација средстава – материјала за рад, у складу са одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;
 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења / потврда о отвореном евиденционом рачуну и образац овере потписа (ОП образац);
 • одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца – извођача јавног рада;
 • за правна лица – доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и оверен захтев за регистрацију меница);
 • фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца – извођача јавног рада/жиранта и
 • други докази у зависности од статуса жиранта*.

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 1. За предузетника:
 • за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара – две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
 1. За правно лице:
 • за одобрена средства у износу до000.000,00 динара – две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;
 • за одобрена средства у износу од000.001,00 динара и више – банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
 1. За кориснике јавних средстава:
 • изјава одговорног лица послодавца – извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).

Статус послодавца –извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен иод стране Филијале Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије .

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац – извођач јавног рада дужан је да:

 • радно ангажована лица задржи до истека трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац – извођач јавног рада у року од 15 дана врши замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа квалификације, за преостало време спровођења јавног рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
 • редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
 • редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
 • редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
 • достављадоказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
 • организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
 • достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном обрасцу, односно фотокопију потврде, у складу са законом;
 • месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
 • Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
 • обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене;
 • достави Националној служби фотографије места извођења јавног рада по завршетку јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију).

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац – извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни конкурс ће бити објавњен сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs , сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs, као и на  огласним таблама у Градској управи Града Пожаревца, у седишту  Националне службе -Филијала Пожаревац и Испостави Костолац.

Информације се могу  добити у Националној служби-Филијала Пожаревац, путем  телефона 012/538-102;012/538-107,012/538-104, на сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs. , на сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs и на огласним таблама у Градској управи Града Пожаревца, у седишту Националне службе -Филијала Пожаревац и Испостави Костолац.

Јавни конкурс је отворен 8 дана од дана  објављивања на сајту Града Пожаревца www.pozarevac.rs , сајту Националне службе – www.nsz.gov.rs, као и на  огласним таблама у Градској управи Града Пожаревца, у седишту  Националне службе -Филијала Пожаревац и Испостави Костолац.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Download Prijava JR Požarevac